główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenie nr 17/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 28.01.2019

OR.0050.17.2019

Zarządzenie Nr 17/2019
Wójta Gminy Kłomnice

z dnia 28.01.2019r.

w sprawie wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów placówek oświatowych.

Na podstawie art. 30 ust 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym tj. (Dz. U. z 2018r., poz. 994 z późn. zm.) oraz w związku z Uchwałą Nr 175/XXV/09 Rady Gminy Kłomnice z dnia 26.03.2009r. z późn. zm. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagrodzenia za prace oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Kłomnice dodatków do wynagrodzenia, nagród i dodatków socjalnych

zarządza się, co następuje

§ 1

Ustala się wysokość dodatku motywacyjnego dla Dyrektorów placówek oświatowych jako procent od wynagrodzenia zasadniczego według poniższego zestawienia:

Agnieszka Rataj - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kłomnicach - 25%

Artur Raźniak - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rzerzęczycach - 25%

Katarzyna Jurkowska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Garnku - 25%

Dorota Kowalik - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Witkowicach - 25%

Marian Szyszka - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zawadzie - 25%

Olga Gonera - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Skrzydlowie - 25%

Anna Gała - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Konarach - 25%

Edyta Deszcz - Dyrektor Przedszkola w Kłomnicach - 25%

Jadwiga Ligocka - Dyrektor Przedszkola w Rzerzęczycach - 25%

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 01.02.2019r. do dnia 30.06.2019r.