główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenie nr 14/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 25.01.2019

OR.0050.14.2019

Zarządzenie Nr 14/2019
Wójta Gminy Kłomnice

z dnia 25 stycznia 2019 r.

w sprawie zmian w Budżecie Gminy Kłomnice na 2019r.

Na podstawie Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 25/IV/2018 z dnia 28.12.2018r w sprawie Budżetu Gminy Kłomnice na 2019 rok oraz na podstawie art. 257, art. 258 ust. 1 pkt.1 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.)  zarządza się, co następuje:

§ 1. W związku z:

- decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.2.2.2019 z dnia 21 stycznia 2019r w sprawie zwiększenia dotacji celowej na 2019 rok  o kwotę 48,25zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej,

- bieżącym wykonaniem budżetu gminy postanawia się dokonać zmian w Budżecie Gminy Kłomnice na 2019 rok.

§ 2. Zmiany ogółem przedstawiają się następująco:

- zwiększenie dochodów 48,25zł.

- zwiększenie wydatków  48,25zł.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:
Załącznik86 KB