główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenie nr 12/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 16.01.2019

OR.0050.12.2019

Zarządzenie Nr 12/2019
Wójta Gminy Kłomnice

z dnia 16 stycznia 2019 roku

 

Na podstawie art. 30 ust.l ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 rv poz.994 z późn. zm.), art.41 ust.3 i 4 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.2137z późn.zm) oraz Regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wprowadzonego Zarządzeniem Nr. 64/2011 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 09 czerwca 2011 r.,

 

zarządzam, co następuje:

 

§1.

W składzie osobowym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kłomnicach ustalonym Zarządzeniem Nr 64/2011 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 09 czerwca 2011r., wprowadzam następujące zmiany:

1) Powołuję z dniem 17 stycznia 2019r. do składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kłomnicach powołanej Zarządzeniem Nr 64/2011 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 09 czerwca 2011 roku sierżanta szt. Andrzeja Boguckiego do pełnienia funkcji członka komisji.

§2.

Pozostałe zapisy Zarządzenia, o którym mowa w § 1, nie ulegają zmianie.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.