główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenie nr 1/2019 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 02.01.2019

OR.0050.1.2019

 

Zarządzenie Nr 1/2019
Wójta Gminy Kłomnice

z dnia 2 stycznia 2019 r.

w sprawie: planu finansowego Urzędu Gminy Kłomnice na 2019 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w 2019 roku.

 

Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt. 2 i ust. 3, 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 2077) oraz Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 25.IV.2018 z dnia 28.12.2018r w sprawie budżetu gminy na 2019 rok zarządza się, co następuje:

 

§ 1. 1.  Ustala się plan finansowy dochodów Urzędu Gminy Kłomnice na 2019 rok - zał. Nr 1.

2. Ustala się plan finansowy wydatków Urzędu Gminy Kłomnice na 2019 rok - zał. Nr 2.

§ 2.  1. Ustala się plan finansowy dochodów zadań zleconych na 2019 rok - zał. Nr 3.

2. Ustala się plan finansowy wydatków zadań zleconych na 2019 rok - zał. Nr 4.

3. Ustala się dochody budżetu państwa realizowane w ramach zadań zleconych w 2019 roku –

zał. - Nr 5.

§ 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku.