główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 114/XIV/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 28.11.2019

Uchwała Nr 114/XIV/2019
Rady Gminy Kłomnice

z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j.  Dz.U.
z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 4¹ ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2277), art.10 ust. 1, 2, 3, 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 852 z późn zm.) uchwala się co następuje :

§ 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz  Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r. w gminie Kłomnice stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice.

§ 3. Traci moc uchwała nr 32.VI.2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 27.02.2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 w Gminie Kłomnice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem od 01 stycznia 2020 r.

Załączniki:
Załącznik32 KB