główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 98/XI/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 18.10.2019

Uchwała Nr 98/XI/2019
Rady Gminy Kłomnice

z dnia 18 października 2019 r.

w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Częstochowie - Sądu Pracy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) w związku z art. 160 §1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 52 ze zm.) , Rada Gminy Kłomnice uchwala, co następuje:

§ 1. Stwierdza się, że w głosowaniu tajnym na ławnika do Sądu Rejonowego w Częstochowie - Sądu Pracy w wyborze na kadencję 2020 – 2023 wybrana została osoba:

1. Jurczyk Sławomir

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy do przekazania niniejszej uchwały Prezesowi Sądu Rejonowego w Częstochowie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie


W związku z pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Częstochowie z dnia 10 kwietnia 2019 roku, w sprawie dokonania wyboru 1 ławnika do Sądu Rejonowego w Częstochowie  (w tym 1 do orzekania w Sądzie Pracy) ogłoszono nabór kandydatów na ławników przeprowadzony zgodnie z art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52 z póź. zmian).

Wpłynęła jedna kandydatura na ławnika do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

Zespół opiniujący kandydatury na ławników sądów powszechnych, powołany przez Radę Gminy Kłomnice uchwałą Nr 84/IX/2019 z dnia 27 czerwca 2019r., sprawdził zgodnie z art. 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019r. poz. 52 z póź zmian ze zm.) spełnianie przez zgłoszonego kandydata na ławnika wymogów, określonych w ustawie, celem przedłożenia Radzie Gminy Kłomnice opinii w tym przedmiocie.

W związku z powyższym podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławnika jest więc zasadne.