główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 96/XI/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 18.10.2019

Uchwała Nr 96/XI/2019
Rady Gminy Kłomnice

z dnia 18 października 2019 r.

w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych

Na podstawie art 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 , poz. 506 ze zm.) oraz art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 52, 60 i 125) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin głosowania w wyborach ławników sądów powszechnych na kadencję od 2020 roku  do 2023 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:
Załączniki18 KB