główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 95/X/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 11.09.2019

Uchwała Nr 95/X/2019
Rady Gminy Kłomnice

z dnia 11 września 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kłomnice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 poz. 506 ) oraz art. 229 pkt 3 w związku z art 239§1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2018 poz. 2096 z późn. zm.)

Rada Gminy Kłomnice, uchwala co następuje

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi wniesionej drogą elektroniczną w dniu 22.07.2019r. przez Panią A.M. na działalność Wójta Gminy Kłomnice, Rada Gminy Kłomnice po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji uznaje skargę za bezzasadną.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Kłomnice do poinformowania skarżącego o sposobie rozpatrzenia skargi wraz z doręczeniem odpisu uchwały z uzasadnieniem.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie

Skarżąca p. A.M. w dniu 22.07.2019r., złożyła skargę na działanie organu wykonawczego Wójta Gminy Kłomnice.

Jak wynika z treści art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 2096) organem właściwym do rozpatrzenia skargi na działalność wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych z wyjątkiem spraw określonych w ppkt 2 jest rada gminy. Również z przepisów art 18 b ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym wynika, że rada gminy rozpatruje skargi na działania wójta i gminnych jednostek organizacyjnych; wnioski oraz petycje składane przez obywateli; w tym celu powołuje komisję skarg wniosków i petycji.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji odbyła w dniu 30.08.2019 r., posiedzenie celem rozpatrzenia skargi we wskazanym zakresie, zapoznając się z zarzutami, wyjaśnieniami Wójta Gminy Kłomnice oraz analizując akta sprawy.

Stwierdzono, co następuje:

Pani A. M.  w dniu 22.07.2019 r. drogą elektroniczną złożyła skargę na Wójta Gminy Kłomnice zawierającą zarzuty, że organ wykonawczy w okresie od 01.01.2018 roku zawierał umowy na usługę prowadzenia audytu wewnętrznego (poniżej progu zamówień publicznych 30 000 Euro) bez ogłoszeń na stronach BIP zmniejszając przez to możliwy krąg wykonawców, co nie wyklucza umyślnego działania w/w organu na szkodę jednostki samorządu terytorialnego w zakresie niegospodarności w wydatkowaniu środków publicznych przez wybieranie wykonawców w sposób nietransparentny z potencjalnie wyższą ceną usługi niż występująca na rynku usługodawców tej usługi. Kolejno organ wykonawczy w swoim regulaminie zamówień publicznych do 30 000 Euro zawarł możliwość skierowania zapytania ofertowego do np. 3 podmiotów wykonujących usługę, gdzie nie jest wykluczone, że skieruje zapytanie ofertowe do 2 najdroższych podmiotów na rynku i do trzeciego z góry założonego z najniższą ceną, lecz niekoniecznie z najniższą ceną przy upowszechnieniu zamówienia na stronach BIP. Organ wykonawczy w swoim regulaminie zamówień publicznych do 30 000 Euro nie zawarł obowiązku zamieszczenia na stronach BIP zapytania ofertowego, gdy usługa może być świadczona przez wielu wykonawców, a zamówienie nie jest realizowane w trybie niezwłocznym, np. w skutek powstałej nagłej potrzeby. Nie upublicznianie zamówień publicznych na stronach BIP, dotyczy również innych usług możliwych oferowania przez organ wykonawczy tj. na usługę przeprowadzenia indywidualnego poradnictwa prawnego, obsługę prawną urzędu, cateringową w czasie spotkań, noclegową i gastronomiczną, transportową.

Z wyjaśnień złożonych przez Kierownika Działu Inwestycji i Zamówień Publicznych Komisja Skarg Wniosków i Petycji ustaliła, że zamówienia publiczne o wartości poniżej 30 000 euro są udzielane zgodnie z przepisami prawa. Przy udzielaniu zamówień publicznych stosuje się zarówno art. 4 pkt 8 Pzp ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Zarządzenie Wójta Gminy Kłomnice nr 46/2014 z dnia 16.04.2014r. w sprawie udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro z późniejszymi zmianami. Zarzut skarżącej  w zakresie umyślnego działania na szkodę jednostki samorządu terytorialnego, a tym samym niegospodarności wydatków środków publicznych jest bezpodstawny, gdyż wybór sposobu przeprowadzenia postępowania w celu udzielenia zamówienia o wartości nieprzekraczającej w złotych równowartości 30 000 euro, stanowi autonomiczną decyzję zamawiającego.

Wobec powyższego Komisja Skarg Wniosków i Petycji zajęła stanowisko o uznanie skargi za bezzasadną wobec przedstawionych zarzutów.

Rada Gminy Kłomnice podziela argumenty Komisji Skarg, Wniosków i Petycji i uznaje skargę za bezzasadną.