główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 87/IX/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 27.06.2019

Uchwała Nr 87/IX/2019
Rady Gminy Kłomnice

z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie ponownego rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Kłomnice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 poz. 506 ) oraz art. 229 pkt 3 w związku z art 239§ 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2018 poz. 2096 z późn. zm.)

Rada Gminy Kłomnice, uchwala co następuje:

§ 1. W związku z wezwaniem złożonym przez P. H.P. w dniu 27 maja 2019 roku, uzupełnionym pismami z dnia 05. czerwca 2019 roku oraz 21 czerwca 2019 roku w sprawie ponownego rozpatrzenia  skargi na Wójta Gminy Kłomnice w zakresie publikacji artykułu w gminnym biuletynie informacyjnym Rada Gminy Kłomnice po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji uznaje skargę za bezzasadną .

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Kłomnice do poinformowania skarżącego o sposobie rozpatrzenia skargi wraz z doręczeniem odpisu uchwały z uzasadnieniem.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie

Skarżący p. H.P. pismem z dnia 27.05.2019r., złożył pismo, w którym przedstawił uwagi dotyczące zapisu w Uchwale nr 75/VIII/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie rozpatrzenia pisma z dnia 28 lutego 2019 roku w części będącej skargą na Wójta Gminy Kłomnice. Kolejne uwagi zostały złożone w dniu 05.06.2019 roku, w którym skarżący wskazał, aby Rada Gminy Kłomnice rozpatrzyła wątek braku publikacji artykułu "Poszanowanie prawa i demokracji" w gminnym biuletynie informacyjnym „Gazeta Kłomnice" oraz wniósł o ponowne rozpatrzenie skargi i załatwienie jej zgodnie z " Uchwałą Rady Ministrów w sprawie organizacji, przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków.”

Jak wynika z treści art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 2096) organem właściwym do rozpatrzenia skargi na działalność wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych z wyjątkiem spraw określonych w ppkt 2 jest rada gminy. Również z przepisów art 18 b ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym wynika, że rada gminy rozpatruje skargi na działania wójta i gminnych jednostek organizacyjnych; wnioski oraz petycje składane przez obywateli; w tym celu powołuje komisję skarg wniosków i petycji.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji odbyła w dniu 25.06.2019 r., posiedzenie celem ponownego rozpatrzenia skargi we wskazanym zakresie, zapoznając się z zarzutami z pism oraz analizując akta sprawy.

Stwierdzono, co następuje:

Skarżący p. H.P. w dniu 27.05.2019r.,  złożył pismo, w którym przedstawił uwagi dotyczące zapisu w Uchwale nr 75/VIII/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie rozpatrzenia pisma z dnia 28 lutego 2019 roku w części będącej skargą na Wójta Gminy Kłomnice. Skarżący wskazał wadliwy zapis "§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Kłomnice.", a powinno powierzyć się wykonanie Uchwały Wójtowi Gminy Kłomnice.

Art.  237. §  3. Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego mówi, że „O sposobie załatwienia skargi zawiadamia się skarżącego." Przez co, należy rozumieć zapis  § 2. w Uchwale nr 75/VIII/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie rozpatrzenia pisma z dnia 28 lutego 2019 roku w części będącej skargą na Wójta Gminy Kłomnice, w której "Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Kłomnice." Przewodniczący Rady Gminy jest zobligowany do powiadomienia skarżącego o sposobie załatwienia sprawy stąd powyższy zapis, który jest zgodny z obowiązującym prawem.

Kolejny zarzut jaki podnosi w pismach p. H.P. to brak rozpatrzenia skargi w zakresie zalecenia Wójtowi Gminy Kłomnice opublikowania artykułu "Poszanowanie prawa i demokracji" w gminnym biuletynie informacyjnym „Gazeta Kłomnice". P. H.P. powołując się na zapis Uchwały Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków, wskazał, że uznanie skargi za zasadną w Uchwale nr 75/VIII/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie rozpatrzenia pisma z dnia 28 lutego 2019 roku w części będącej skargą na Wójta Gminy Kłomnice, stoi w sprzeczności z zapisami w powyższej "uchwale Rady Ministrów”. Jednocześnie Skarżący powołał się na komentarz prof. Zbigniewa Janowicza, iż „(…) 3. Załatwiane  polega na rozstrzygnięciu, wydaniu polecenia lub podjęcia innych stosownych środków usunięcia stwierdzonych uchybień i przyczyn ich powstania (…)”. 

W pierwszej kolejności wskazać należy, iż Uchwała Rady Ministrów nr 132 z dnia 28-11-1980 r.  sprawie organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków, utraciła moc w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (dalej jako Rozporządzenie).

Zgodnie z §  12. Rozporządzenia „Organ rozpatrujący skargę lub wniosek może, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, wydać polecenie lub podjąć inne stosowne środki, w celu usunięcia stwierdzonych uchybień oraz przyczyn ich powstawania."

Tym samym obowiązujące przepisy prawa przewidują na zasadach określonych w odrębnych przepisach 2 sposoby rozpatrzenia załatwienia skargi: 

1.wydanie polecenia, 

2. podjęcia innych stosownych środków.

Uchwała nr 75/VIII/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie rozpatrzenia pisma z dnia 28 lutego 2019 roku w części będącej skargą na Wójta Gminy Kłomnice rozstrzygnęła, że nastąpiła zwłoka w udzieleniu odpowiedzi i nie postanowiono o wydaniu polecenia. Powyższy przepis jest skonstruowany na zasadzie alternatywy łącznej (spójnik „lub”) a nie koniunkcji (spójnik „i”). Rada Gminy nie uznała za celowe wydawanie poleceń wójtowi, np. w postaci udzielania odpowiedzi na jego pismo. Tym bardziej  Rada Gminy nie uznała za celowe wydanie polecenia w sprawie opublikowania artykułu w biuletynie informacji publicznej.

Treść art. 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym wymienia dokładny katalog zadań jakie wykonuje Rada Gminy, gdzie nie widnieje wśród nich zapis nakazujący Radzie Gminy Kłomnice ingerować w kompetencje Wójta. Wydawanie gazety przez gminę należy do kompetencji wójta, który zgodnie z art. 30 ust. 1 przedmiotowej ustawy wykonuje zadania gminy określone przepisami prawa, jak również,
z mocy art. 31 tej ustawy, kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Jedynie wójt, jako reprezentant gminy i wykonujący jej ustawowe zadania (w tym w dziedzinie kultury, wspierania i upowszechniania idei samorządowej, promocji gminy art. 7 ust. 1 pkt 9, 17 i 18 ustawy
o samorządzie gminnym) jest władny zdecydować o wydawaniu biuletynu informacyjnego, a tym bardziej o treściach publikowanych w biuletynie, które winny zaspokajać zbiorowe potrzeby mieszkańców.

Jednocześnie wskazać należy, iż w myśl art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym do zadań wójta należy m.in. określanie sposobu wykonywania uchwał rady gminy, przez co należy rozumieć m.in.  wyznaczenie osób odpowiedzialnych za jej realizację.

Wobec powyższego Komisja Skarg Wniosków i Petycji zajęła stanowisko o uznanie skargi za bezzasadną w zakresie wydania polecenia o opublikowanie artykuły "Poszanowanie prawa i demokracji" w gminnym biuletynie publicznym jakim jest "Gazeta Kłomnicka".

Rada Gminy Kłomnice podziela argumenty Komisji Skarg, Wniosków i Petycji i uznaje skargę w w/w zakresie za bezzasadną.