główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 79/IX/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 27.06.2019

Uchwała Nr 79/IX/2019
Rady Gminy Kłomnice

z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) i art. 270 ust. 4 i art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) uchwala się, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kłomnice za 2018 rok Rada Gminy zatwierdza sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kłomnice za 2018 rok.

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.