główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 29/V/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 30.01.2019

Uchwała Nr 29/V/2019
Rady Gminy Kłomnice

z dnia 30 stycznia 2019 r.

w sprawie zmian w Budżecie Gminy na 2019r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) art. 211, art. 212 i art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017r., poz. 2077 z późn. zm.)

Rada Gminy Kłomnice uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 25/IV/2018 Rady Gminy Kłomnice z dnia 28.12.2018r. w sprawie Budżetu Gminy na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kłomnice w sprawie Budżetu Gminy na 2019 rok - otrzymuje nowe brzmienie w postaci załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

2) § 11. Otrzymuje brzmienie: "ustala się plan finansowy przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2019r., który zawiera załącznik nr 8 do niniejszej uchwały".

3) W § 15. Skreśla się wyraz "do projektu".

§ 2. Wykonanie  uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:
Załącznik25 KB