główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenie nr 179/2018 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 28.12.2018

OR.0050.179.2018

 

Zarządzenie Nr 179/2018
Wójta Gminy Kłomnice

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian w planie finansowym na 2018r

Na podstawie Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 290.XXXIX.2017 z dnia 28.12.2017r. oraz na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 2, ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.  jak również zgodnie z Zarządzeniem nr 178/2018 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 28.12.2018r oraz zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Kłomnice Nr 27/IV/2018 z dnia 28.12.2018r w sprawie zmian w Budżecie Gminy  zarządza się, co następuje:

§ 1. 1)  Zmiany w planie finansowym Urzędu Gminy Kłomnice na 2018 rok zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Kłomnice Nr 27/IV/2018 przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2) Zmiany w planie finansowym Urzędu Gminy Kłomnice na 2018 rok zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Kłomnice Nr 178/2018 przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3) Zmiany w planie finansowym zadań zleconych na 2018 rok przedstawia załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zmiany w planie finansowym Urzędu Gminy Kłomnice na 2018 rok przedstawiają się następująco:

- zwiększenie wydatków 19 610,00zł.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:
Załącznik nr 1, 2 i 3190 KB