główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenie nr 177/2018 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 28.12.2018

OR.0050.177.2018

 

Zarządzenie Nr 177/2018

Wójta Gminy Kłomnice

 z dnia 28 grudnia 2018r.

 

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Kłomnicach.

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U z.2018r.,poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 16 a ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu kulturalnej ( t.j. Dz. U. z 2018r. poz.1983 z późn. zm.), zarządzam  co następuje:

 

 

 § 1.

  1. Z dniem 02 stycznia 2019r. powierzam Pani Monice Rączkowskiej - starszy bibliotekarz pełnienie obowiązków dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Kłomnicach  do czasu rozstrzygnięcia konkursu i powołania dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Kłomnicach, jednakże na okres nie dłuższy niż jeden rok.

 

  1. Wysokość wynagrodzenia oraz inne warunki pracy zostaną określone odrębnym Porozumieniem.

 

§ 2. 

  Zobowiązuję równocześnie Panią Monikę Rączkowską do wykonywania wszelkich obowiązków Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Kłomnicach, zgodnie z przepisami i udzielonym pełnomocnictwem.

§ 3.

 

Powierzenie obowiązków dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Kłomnicach, następuje za zgodą pracownika.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  02 stycznia 2019r.