główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenie nr 175/2018 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 13.12.2018

OR.0050.175.2018

Zarządzenie Nr 175/2018
Wójta Gminy Kłomnice

z dnia 13 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian w Budżecie Gminy Kłomnice na 2018r.

Na podstawie Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 290.XXXIX.2017 z dnia 28.12.2017r w sprawie Budżetu Gminy Kłomnice na 2018 rok oraz na podstawie art. 257, art. 258 ust. 1 pkt.1 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.)  zarządza się, co następuje:

§ 1. W związku z bieżącym wykonaniem budżetu gminy postanawia się dokonać zmian w Budżecie Gminy Kłomnice na 2018 rok jak w załączniku nr 1.

 

§ 2. Zmiany nie mają wpływu na ogólną wartość wydatków.

Szczegółowy wykaz zmian przedstawia Załącznik Nr 1.

 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:
Załącznik85 KB