główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenie nr 164/2018 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 29.11.2018

OR.0050.164.2018

Zarządzenie Nr 164/2018

Wójta Gminy Kłomnice

z dnia 29.11.2018 roku

 

w sprawie: ogłoszenia i przeprowadzenia ponownych konsultacji społecznych projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Kłomnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz.U z 2018 r, poz. 994 z póź. zm.) oraz Uchwały Nr 294/XL/2010 Rady Gminy Kłomnice z dnia 7 października 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji.

 

Wójt Gminy Kłomnice

zarządza, co następuje:

 

§ 1

Ogłasza i przeprowadza konsultacje społeczne projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Kłomnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.

 

§ 2

  1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od dnia 29 listopada 2018 r.
    do 3 grudnia 2018 r. w godzinach od 8.00 do 15.00.
  2. Zasięg terytorialny konsultacji obejmuje obszar Gminy Kłomnice.

 

§ 3

Treść ogłoszenia w sprawie konsultacji społecznych Rocznego Programu Współpracy Gminy Kłomnice z organizacjami pozarządowymi na rok 2019 wraz z załącznikami (tj. Projekt Programu Współpracy oraz formularz zgłaszania opinii i uwag do projektu) zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.klomnice.pl, na stronie internetowej Urzędu Gminy w Kłomnicach www.klomnice.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Kłomnicach.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:
Ogłoszenie15 KB
Formularz uwag13 KB
Program współpracy29 KB