główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenie nr 149/2018 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 30.10.2018

OR.0050.149.2018

Zarządzenie Nr 149/2018
Wójta Gminy Kłomnice
z dnia 30.10.2018r.

w sprawie skrócenia czasu pracy w Urzędzie Gminy Kłomnice w dniu 31.10.2018r.

Na podstawie art. 33 ust.2 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 994) zarządzam co następuje :

§ 1. W dniu 31.10.2018 r. ustala się czas pracy Urzędu Gminy w Kłomnicach od godz. 73° do godziny 14".

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .