główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenie nr 94/2018 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 26.06.2018

 OR.0050.94.2018

ZARZĄDZENIE NR 94/2018
WÓJTA GMINY KŁOMNICE
z dnia 26.06.2018r
 
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Gminy Kłomnice z dnia 30.09.2015 r.
 
Na podstawie art. 33 ust.1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018r., poz.944 z późn. zm.).
Wójt Gminy Kłomnice zarządza:
 
§ 1.
W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Kłomnice, stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia nr 192/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 30-09-2015 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kłomnice, dokonuje się następujących zmian:
§ 2.
Załącznik nr 2 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kłomnice -  wykaz stanowisk etatów, otrzymuje brzmienie w postaci załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 3.
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załączniki:
Załącznik nr 216 KB