główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 18/III/2018 Rady Gminy Kłomnice z dnia 12.12.2018

Uchwała Nr 18/III/2018
Rady Gminy Kłomnice

z dnia 12 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany Statutu Gminy Kłomnice.

Na podstawie  art. 3 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 40 ust. 2 pkt 1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r.,  poz.  994 z późn. zm.)


Rada Gminy Kłomnice uchwala co następuje:

§ 1. W załączniku do Uchwały Nr 359.XLVI.2018 Rady Gminy Kłomnice z dnia 18 października 2018 roku w sprawie Statutu Gminy Kłomnice wprowadza się następujące zmiany :

1) § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie :

„2. Wszystkie osoby, z zamiarem stałego pobytu na obszarze Gminy, z mocy ustawy o samorządzie gminnym, stanowią gminną wspólnotę samorządową, realizująca swoje zbiorowe cele lokalne poprzez udział w referendum oraz poprzez swoje organy.”;

2) w § 4 dokonuje się następujących zmian :

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie :

„2. O utworzeniu, połączeniu i podziale jednostki pomocniczej Gminy rozstrzyga Rada w drodze uchwały, z uwzględnieniem następujących zasad :

1) inicjatorem utworzenia, połączenia, podziału jednostki pomocniczej może być ¼ mieszkańców obszaru, który ta jednostka obejmuje lub ma obejmować, albo organy Gminy,

2) utworzenie, połączenie, podział jednostki pomocniczej musi zostać poprzedzone konsultacjami, chyba że następuje z inicjatywy mieszkańców,

3) projekt granic jednostki pomocniczej sporządza Wójt w uzgodnieniu z inicjatorami utworzenia tej jednostki,

4) przebieg granic jednostek pomocniczych powinien uwzględniać naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i więzi społeczne.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu :

„3. Do znoszenia jednostki pomocniczej stosuje się odpowiednio powyższe zasady.”.

3) § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie :

„1. Przewodniczący Rady w ramach organizacji pracy Rady zwołuje sesje Rady.”;

4) § 12 otrzymuje brzmienie :

„§ 12. W przypadku odwołania z funkcji bądź wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego Rady przed upływem kadencji, Rada dokona wyboru na brakujące stanowisko, na zasadach określonych w ustawie o samorządzie gminnym.”;

5) § 15 ust. 3 otrzymuje brzmienie :

„3. Sesje zwołuje Przewodniczący Rady.”;

6) w § 18 dokonuje się następujących zmian :

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie :

„1. Obrady Rady są transmitowane w miejscu wskazanym na stronie BIP Urzędu Gminy Kłomnice i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie :

„3. W przypadku, gdy przeprowadzenie głosowania elektronicznego nie jest możliwe z przyczyn technicznych, przeprowadza się głosowanie imienne.”.

7) § 19 ust. 4 otrzymuje brzmienie :

„4. Fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska radnych, którzy opuścili obrady przed ich zakończeniem, odnotowuje się w protokole.”;

8) § 34 ust. 2 otrzymuje brzmienie :

„2. Nagranie przebiegu obrad sesji przechowuje się w archiwum zakładowym.”;

9) § 36 ust. 2 otrzymuje brzmienie :

„2. Rada przyjmuje protokół z poprzedniej sesji wraz z rozpatrzeniem zgłoszonych poprawek i uzupełnień.”;

10) w § 42 dokonuje się następujących zmian :

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie :

„1. Głosowanie jawne odbywa się przy zastosowaniu sprzętu umożliwiającego utrwalenie i sporządzenie imiennego wykazu głosowań radnych.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie :

„4. W przypadku gdy przeprowadzenie głosowania w sposób wskazany w ust. 1 nie jest możliwe z przyczyn technicznych, przeprowadza się głosowanie imienne przez wypowiedzenie głośno przez każdego radnego zgodnie z listą obecności „za”, „przeciw” lub „wstrzymuje się”. Sposób głosowania jest odnotowany w protokole z sesji.”.

11) § 51 otrzymuje brzmienie :

„§ 51. Pracami komisji kieruje Przewodniczący komisji lub Wiceprzewodniczący komisji, wybrany przez członków danej komisji.”;

12) § 58 otrzymuje brzmienie :

„§ 58. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej organizuje pracę Komisji Rewizyjnej i prowadzi jej obrady. W przypadku nieobecności Przewodniczącego lub niemożności działania, jego zadania wykonuje Wiceprzewodniczący.”;

13) § 61 otrzymuje brzmienie :

„§ 61. Komisja Rewizyjna przeprowadza następujące rodzaje kontroli :

1) kompleksowe – obejmujące całość działalności podmiotu lub obszerny zespół działań tego podmiotu,

2) problemowe – obejmujące wybrane zagadnienia lub zagadnienie z zakresu działalności kontrolowanego podmiotu, stanowiące niewielki fragment w jego działalności,

3) sprawdzające – podejmowane w celu ustalenia, czy wyniki poprzedniej kontroli zostały uwzględnione w toku postępowania danego podmiotu.”;

14) § 77 ust. 3 otrzymuje brzmienie :

„3. Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji wybierają z pośród siebie członkowie tej Komisji.”;

15) § 78 ust. 4 otrzymuje brzmienie :

„4. Podczas nieobecności Przewodniczącego komisji lub niemożności sprawowania przez niego funkcji, czynności tych dokonuje Wiceprzewodniczący komisji.”;

16) § 87 ust. 1 otrzymuje brzmienie :

„1. Każdy ma prawo dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych zgodnie z określonymi poniżej zasadami. Prawo obejmuje dostęp do :

1) protokołów :

a) Rady Gminy,

b) Komisji Rady Gminy,

2) uchwał :

a) Rady Gminy,

b) Komisji Rady Gminy,

3) innych dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych przez organy Gminy.”;

17) w treści załącznika wprowadza się także następujące zmiany:

1) dotychczasowy § 1 ust. 1, staje się § 1,

2) dotychczasowy § 8 ust. 1, staje się § 8,

3) dotychczasowy § 10 ust. 1, staje się § 10,

4) dotychczasowy § 24 ust. 1, staje się § 24,

5) dotychczasowy § 25 ust. 1, staje się § 25,

6) dotychczasowy § 37 ust. 1, staje się § 37,

7) dotychczasowy § 38 ust. 1, staje się § 38,

8) dotychczasowy § 39 ust. 1, staje się § 39,

9) dotychczasowy § 40 ust. 1, staje się § 40,

10) dotychczasowy § 48 ust. 1, staje się § 48.

11) dotychczasowy § 56 ust.1,  staje się § 56.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.