główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 359.XLVI.2018 Rady Gminy Kłomnice z dnia 18.10.2018

Uchwała Nr 359.XLVI.2018
Rady Gminy Kłomnice

z dnia 18 października 2018 r.

w sprawie Statutu Gminy Kłomnice

Na podstawie Na podstawie art. 3 ust. 1 , art. 18 ust. 2 pkt. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2018 r poz. 994z późn.zm.) Rada Gminy Kłomnice uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje statut Gminy Kłomnice stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy.

§ 3. Traci moc uchwała Nr.203/XXIV/2013 Rady Gminy Kłomnice z dnia 4 lipca 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kłomnice.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu  Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego następującej po kadencji, w czasie której Statut został uchwalony.

Załączniki:
Załącznik32 KB