główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenie nr 2/2017 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 03.01.2017

 OR.0050.2.2017

Zarządzenie Nr 2/2017
Wójta Gminy Kłomnice
z dnia 3 stycznia 2017 r.
 
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu  Gminy Kłomnice z dnia 30.09.2015 r.
 
Na podstawie art. 33 ust.1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016r., poz.446 z późn. zm.),
Wójt Gminy Kłomnice zarządza :
§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Kłomnice, stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia 192/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 30-09-2015 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kłomnice, dokonuje się następujących zmian :
1. w § 8 ust. 3 skreśla się lit d
2. w § 8 ust. 3 litera e otrzymuje brzmienie:
e. stanowisko ds. archiwum, BHP oraz ABI – A, BHP, ABI
3. w § 8 ust. 3 litera h otrzymuje brzmienie:
h. stanowisko ds. rozwoju i promocji gminy oraz współpracy regionalnej i międzynarodowej oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi – RPG, OP
 
4. w § 25 w ust. 3 skreśla się: ABI odpowiada za
5. § 25 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
4. Stanowisko d/s archiwum, BHP oraz ABI.
6. w § 25 ust. 4 skreśla się: w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi litery od a do e
7. w § 25 ust. 4 dodaje się: ABI odpowiada za w brzmieniu:
ABI odpowiada za:
- przeciwdziałanie dostępowi osób niepowołanych do systemów, w których przetwarzane są
  dane osobowe,
- podejmowanie odpowiednich działań w przypadku zaistnienia naruszeń w systemie
  zabezpieczeń,
- opracowywanie i przedkładanie do zatwierdzenia niezbędnych instrukcji,
- prowadzenie spraw związanych ze zgłoszeniem zbiorów danych osobowych do rejestracji,
- kontrola przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych w Urzędzie.
8. w § 25 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
6. Stanowisko d/s rozwoju i promocji gminy oraz współpracy regionalnej i międzynarodowej oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi.
9. w § 25 ust. 6 dodaje się lit od l do p w następującym brzmieniu:
l. współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie ustawy o działalności pożytku publicznego wolontariacie oraz innymi organizacjami pozarządowymi,
m. organizacja konkursów na zadania publiczne wykonywane przez te organizacje w ramach środków znajdujących się w budżecie,
n. zawieranie umów,
o. rozliczanie dotacji udzielonych tym organizacjom,
p. sporządzanie sprawozdań w tym zakresie ".
§ 2. Załącznik Nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kłomnice- Struktura Organizacyjna Urzędu., otrzymuje  brzmienie w postaci załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Załącznik nr 2 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kłomnice- wykaz stanowisk etatów, otrzymuje brzmienie w postaci załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi  Gminy.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 

Załączniki:
Załącznik nr 167 KB
Załącznik nr 219 KB