główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenie nr 187/2016 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 16.12.2016

 OR.0050.187.2016

Zarządzenie Nr 187/2016
Wójta Gminy Kłomnice
z dnia 16 grudnia 2016 r.
 
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kłomnice z dnia 30.09.2015 r.
 
Na podstawie art. 33 ust.1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016r., poz.446 z późn. zm.) oraz zasad regulujących funkcjonowanie scentralizowanego systemu rozliczania podatku od towarów i usług w Gminie Kłomnice stanowiących załącznik do Zarządzenia nr 183/2016 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 06.12.2016 roku, w sprawie wprowadzenia zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Kłomnice oraz jej jednostkach organizacyjnych.
Wójt Gminy Kłomnice zarządza:
§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Kłomnice, stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia nr 192/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 30-09-2015 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kłomnice, dokonuje się następujących zmian:
1. w § 8 ust. 2 pkt 1 dodaje się lit c w brzmieniu:
„c. stanowisko ds. kadr.”.
2. w § 8 ust. 2 pkt 4 po lit a dodaje się lit aa w brzmieniu:
„aa. Zastępca Kierownika Referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska – OŚ-GO w zakresie ochrony środowiska, gospodarki odpadami;”.
3. w § 16 w ust. 2 dodaje się pkt 12  w brzmieniu:
„12. nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z prawidłowym rozliczeniem podatku VAT.”.
4. w § 17 w ust. 2 dodaje się pkt 18 w brzmieniu:
„18. nadzór nad prawidłowym kwalifikowaniem faktur zakupu urzędu (opisywanych pod względem merytorycznym) w zakresie celu jakiemu służy dane nabycie towarów i usług tj. czy służy działalności opodatkowanej, zwolnionej z podatku, działalności niepodlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług VAT czy też dwóm lub trzem działalnościom jednocześnie, zgodnie z zasadami opisanymi w Zarządzeniu w sprawie centralizacji.”.
5. w § 21 ust. 2 pkt, 1, skreśla się lit od r do z.
6. w § 21 ust. 2 dodaje się pkt 2 w brzmieniu:
„2. stanowisko ds. kadr:
a. kompletowanie teczek akt osobowych pracowników wg. obowiązujących przepisów,
b. prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników,
c. przygotowywanie materiałów umożliwiających podejmowanie czynności z zakresu prawa pracy,
d. przygotowanie dokumentacji związanej z przeprowadzeniem okresowych ocen pracowników i kierowników jednostek,
e. przygotowywanie projektów planów urlopów wypoczynkowych,
f. przygotowywanie i wydawanie świadectw pracy,
g. ewidencja czasu pracy pracowników,
h. zapewnienie zastępstwa na samodzielnych stanowiskach pracy,
i. prowadzenie sprawozdawczości z zakresu spraw osobowych.”.
7. w § 22 ust. 1 dodaje się tiret 5 w brzmieniu:
„- w dziedzinie centralizacji podatku od towarów i usług.”.
8. w § 22 ust. 2 pkt 1 dodaje się lit. l w brzmieniu:
„l. uzgadnianie sald kont księgowych podatku VAT oraz wystawianie poleceń księgowania (PK) i dokonywanie stosownych przeksięgowań.”.
9. w § 22  ust. 2 pkt 3 dodaje się lit. l i ł w brzmieniu:
„l. wystawianie oraz korygowanie faktur VAT, wystawianie duplikatów faktur na żądanie nabywcy, wprowadzanie faktur do rejestru zakupu i sprzedaży,
ł. sporządzanie deklaracji cząstkowej VAT-7 dla Urzędu Gminy oraz przyjmowanie kopii rejestru zakupu i sprzedaży VAT i deklaracji cząstkowych od gminnych jednostek organizacyjnych oraz literkę m w następującym brzmieniu: przygotowanie, konsolidowanie oraz przekazywanie w postaci deklaracji VAT-7 dla Urzędu Gminy oraz przyjmowanie kopii rejestru zakupu sprzedaży VAT i deklaracji cząstkowych od gminnych jednostek organizacyjnych.”.
10. w § 24 ust. 2 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:
„1a. Zastępca Kierownika Referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony  Środowiska  – stanowisko d/s gospodarki odpadami:
a. zastępstwo Kierownika Referatu w czasie jego nieobecności,
b. prowadzenie sprawozdawczości w zakresie gospodarki odpadami,
c. gospodarka odpadami komunalnymi, w tym likwidacja dzikich wysypisk śmieci, organizacja akcji „sprzątanie świata”,
d. wydawanie opinii w zakresie odzysku, unieszkodliwiania zbierania lub transportu odpadów,
e. wydawanie opinii w zakresie programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi sporządzonych przez wytwórcę odpadów,
f. uzgadnianie sposobu postępowania z odpadami innymi niż niebezpieczne,
g. wstrzymanie w drodze decyzji działalności powodującej wytwarzanie odpadów,
h. wydawanie decyzji nakazującej posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania,
i. opiniowanie zezwoleń na składowanie odpadów niebezpiecznych na wydzielonych częściach innych/niż niebezpieczne/składowisk,
j. obsługa systemu informatycznego obsługującego system gospodarki odpadami,
k. wyszukiwanie nieruchomości , dla których nie złożono deklaracji lub nie podpisano umów na wywóz odpadów,
l. przygotowanie oraz przedkładanie odpowiednim organom przewidzianych prawem sprawozdań i informacji,
m. inicjowanie nowych rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami,
n. planowanie i inicjowanie działań służących ochronie środowiska w zakresie gospodarki odpadami,
o. zamieszczanie na stronach internetowych i tablicach ogłoszeń wszelkich informacji  istotnych dla mieszkańców w zakresie gospodarki odpadami,
p. prowadzenie postępowań egzekucyjnych dotyczących opłat za odpady komunalne,
q. realizacja innych zadań i działań wynikających z przepisów prawa lub doraźnej potrzeby związanej z funkcjonowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych,
r. monitoring oraz pełna kontrola prawidłowości realizacji umowy na wywóz odpadów komunalnych przez przedsiębiorcę,
s. nadzór i obsługa  nad punktem PSZOK (Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych) zlokalizowanego na terenie gminy,
t. monitoring odbioru odpadów wielkogabarytowych,
u. prowadzenie postępowań w zakresie ulg wynikających z ustawy Ordynacja podatkowa,
v. prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz weryfikacja danych zawartych w sprawozdaniach półrocznych podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
w. nadzór nad prawidłowością wystawianych sprawozdań,”.
11. w § 24 ust.2 pkt 2:
- skreśla się lit. f
12. w § 24 ust. 2 pkt. 4
- skreśla się lit. a i lit k.
13. w § 24 ust. 2 pkt 5 :
- skreśla się lit h.
- dodaje się  lit od i do k w brzmieniu:
„i. sporządzanie zeznań świadków w sprawie udowodnienia okresów pracy w rolnictwie.
j. sporządzanie umów dzierżawnych uprawniających do przyznania renty lub emerytury
uzupełniającej dla rolników uprawnionych do tych świadczeń.
k. prowadzenie postępowań rozgraniczeniowych.”.
14. w § 24 ust.2  pkt. 4 dodaje się lit r. w brzmieniu:
„r. wykonywanie obsługi administracyjno-technicznej zadań związanych z opłatami adiacenckimi, ewidencją tych opłat, prowadzenie postępowań administracyjnych w  związku z ustaleniem opłat adiacenckich z różnych tytułów, windykację opłat oraz prowadzenie spraw związanych z udzielaniem ulg w spłacie tych opłat.”.
15. w § 24 ust. 2 pkt 6:
- skreśla się lit. q
- lit. u otrzymuje brzmienie:
„u. sprawowanie opieki nad grobami i mogiłami, oraz pomnikami i tablicami pamięci.”.
16. w § 24 ust. 2 pkt 7 skreśla się Stanowisko I.
17. w § 23 ust. 2 pkt 4 dodaje się lit k. w brzmieniu:
„k. wydawanie warunków dotyczących przyłączy do sieci wod-kan.”.
18. w § 25 ust. 6 dodaje się lit k. w brzmieniu:
„k. w zakresie grobownictwa wojennego oprawa uroczystości patriotyczno- religijnych.”.
§ 2. Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kłomnice – Struktura Organizacyjna Urzędu, otrzymuje nowe brzmienie w postaci załącznika nr 1 do niniejszego  zarządzenia.
§ 3. Załącznik nr 2 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kłomnice - wykaz stanowisk etatów, otrzymuje brzmienie w postaci załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy/Głównemu Księgowemu Jednostki, Sekretarzowi Gminy.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załączniki:
Załącznik nr 163 KB
Załącznik nr 219 KB