główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenie nr 35/2016 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 29.02.2016

 OR.0050.35.2016

 
Zarządzenie nr 35/2016
Wójta Gminy Kłomnice
z dnia 29-02-2016 r.
 
w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kłomnice.
 
 
Na podstawie art. 33 ust.1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015r., poz.1515 z późn. zm.),
 
zarządzam co następuje:
 
§ 1.
W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Kłomnice, stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia nr 192/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 30-09-2015 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kłomnice, dokonuje się następujących zmian:
 
1. w  § 8 ust. 2 pkt 1, skreśla się lit. c.
 
2. w § 21 ust. 2 pkt, 1 po lit. q dodaje się lit. od r do z w brzmieniu:
r. kompletowanie teczek akt osobowych pracowników wg. obowiązujących przepisów,
s. prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników,
t. przygotowywanie materiałów umożliwiających podejmowanie czynności
z zakresu prawa pracy,
u.   przygotowanie dokumentacji związanej z przeprowadzeniem okresowych ocen pracowników i kierowników jednostek,
v.   przygotowywanie projektów planów urlopów wypoczynkowych,
w. przygotowywanie i wydawanie świadectw pracy,
x.   ewidencja czasu pracy pracowników,
y.   zapewnienie zastępstwa na samodzielnych stanowiskach pracy,
z.   prowadzenie sprawozdawczości z zakresu spraw osobowych.
 
3 . w § 21 ust. 2 skreśla się pkt 2.
 
§ 2.
Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kłomnice - Struktura organizacyjna Urzędu, otrzymuje nowe brzmienie w postaci załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 3.
 
Złącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kłomnice – Wykaz stanowisk i etatów, otrzymuje nowe brzmienie w postaci załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.