główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenie nr 192/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 30.09.2015

 

OR.0050.192.2015
ZARZĄDZENIE NR 192/2015
Wójta Gminy Ktomnice
z dnia 30 września 2015r.
 
Na podstawie art.33 ust.l i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r.,poz.594 z późn. zmianami)
 
zarządzam co następuje:
 
§ 1. Ustalam Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Kłomnice w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam pracownikom Urzędu Gminy Kłomnice.
§ 3. Tracą moc Zarządzenia Wójta Gminy Kłomnice:
Zarządzenie nr 88/2013 z dnia 13.07.2013 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego
Urzędu Gminy Kłomnice
Zarządzenie nr 31/2015 z dnia 04.03.2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu
Gminy Kłomnice
Zarządzenie nr 77/2015 z dnia 27.04.2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu
Gminy Kłomnice
Zarządzenie nr 113/2015 z dnia 16.06.2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego
Urzędu Gminy Kłomnice
§ 4.1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. § 8 ust. 1 pkt 9, § 18 ust 1, § 24 ust 2 pkt 5 lit. g i h załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia wchodzi w życie z dniem 01.01.2016 r.