główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenie nr 113/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 16.06.2015

 

OR.0050.113.2015
 Zarządzenie nr 113/2015
Wójta Gminy Kłomnice
z dnia 16 czerwca 2015 r.
 
w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kłomnice.
 
Na podstawie art. 33 ust.1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   (t.j. Dz.U. z 2013r.,poz.594 z późn. zm.),
 
zarządzam co następuje:
 
§ 1.
 
W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Kłomnice, stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia nr 88/2013 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kłomnice, dokonuje się następujących zmian:
 
1. w § 12 ust. 2 dodaje się pkt 4, w brzmieniu:
Główny specjalista ds. rozwoju i promocji gminy oraz współpracy regionalnej i międzynarodowej.
 
2. w § 17 ust. 2 dodaje się pkt 8 i 9 w brzmieniu:
8/ samodzielne stanowisko ds. rozwoju i promocji gminy oraz współpracy regionalnej i międzynarodowej RPG.
9/ Asystent Wójta AWT
 
3. w § 19 ust. 2,  Stanowisko ds. obrony cywilnej i wojskowościotrzymuje pkt 3 oraz  dodaje się punkt 4 w brzmieniu:
Główny specjalista  ds. rozwoju i promocji gminy oraz współpracy regionalnej i międzynarodowej
- przygotowywanie, materiałów promocyjnych o gminie,
- prezentacja gminy w zewnętrznych wydarzeniach promocyjnych,
- przygotowywanie materiałów promujących projekty realizowane z udziałem środków
pozabudżetowych, w szczególności środków z UE.
- inicjowanie przystąpienia gminy do projektów z udziałem środków zewnętrznych (z UE, innych funduszy zagranicznych, środków krajowych), poprzez bieżącą kontrolę potencjalnych źródeł zewnętrznych dofinansowania realizacji zadań gminy oraz udzielania niezbędnej pomocy pracownikom Urzędu w celu przygotowania wniosków aplikacyjnych  do pozyskania środków pozabudżetowych.
- nadzór nad prowadzeniem witryny internetowej gminy.
- prowadzenie spraw w zakresie współpracy międzygminnej, regionalnej i międzynarodowej gminy,
- przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy Kłomnice, niezbędnych do realizacji powierzonych zadań,
- opracowywanie programów (w tym strategii rozwoju gminy) pod kątem pozyskiwania środków z zewnętrznych źródeł finansowania,
- współpraca z zespołem redagującym gazetkę lokalną,
- prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją powierzonych zadań.
 
4. W § 19 ust. 2 po Referacie Spraw Obywatelskich i USC dodaje się stanowisko Asystenta Wójta,
Asystent Wójta
- zapewnienie obsługi organizacyjnej Wójtowi i Sekretarzowi Gminy;
- prowadzenie działań promocyjnych Wójta i wspierania promocji Gminy;
- przygotowanie i opracowanie materiałów informacyjnych na potrzeby Wójta;
- organizacja i obsługa spotkań wyjazdowych Wójta;
- przygotowanie sprawozdań z pracy Wójta;
- analiza artykułów prasowych;
- bieżąca analiza zmian w aktach prawnych związanych z funkcjonowaniem samorządu gminnego.
 
5. W załączniku nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kłomnice - Struktura organizacyjna Urzędu, tworzy się stanowiska:
 - głównego specjalista  ds. rozwoju i promocji gminy oraz współpracy regionalnej i międzynarodowej
oraz
- Asystenta Wójta,
wg załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
6. W złączniku nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kłomnice – Wykaz stanowisk i etatów, dodaje się l.p. 36 oraz 37 o treści:
 - „36. główny specjalista  ds. rozwoju i promocji gminy oraz współpracy regionalnej i międzynarodowej – ilość etatów -1”
 - „37. Asystent Wójta – ilość etatów -1”.
wg załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.