główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenie nr 77/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 27.04.2015

 OR.0050.77.2015

ZARZĄDZENIE NR 77/2015
Wójta Gminy Kłomnice
z dnia 27 kwietnia 2015r. 
 
w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kłomnice.
 
  Na podstawie art.33 ust.1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2013r.,poz.594 zpóźn.zm.)
zarządzam co następuje:
 
§ 1.Dokonuje się zmian w Zarządzeniu nr 88/2013 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 31 lipca 2013r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kłomnice w ten sposób, że załącznik
 nr 1 do regulaminu otrzymuje nowe brzmienie w postaci załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§2.Zarzadzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załączniki:
Załącznik nr 163 KB