główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenie nr 31/2015 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 04.03.2015

 OR.0050.31.2015

 Zarządzenie nr 31/2015
Wójta Gminy Kłomnice
z dnia 04 marca 2015r.
 
w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kłomnice.
 
  Na podstawie art.33 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym
 (Dz.U. z 2013r.,poz.594 z późn.zm.)
 
 
zarządzam co następuje:
 
§ 1. Dokonuje się zmian w Zarządzeniu nr 88/2013 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 31 lipca 2013r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kłomnice w ten sposób, że załączniki nr 1 i nr 2 do regulaminu otrzymują nowe brzmienie :
- struktura organizacyjne urzędu załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- wykaz stanowisk i etatów załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia
 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załączniki:
Załącznik65 KB
Załącznik16 KB