główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenie nr 170/2014 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 30.12.2014

  OR.0050.170.2014

Zarządzenie Nr 170/2014
Wójta Gminy Kłomnice
  z dnia 30.12.2014r 
 
w sprawie: zmian w Budżecie Gminy Kłomnice na 2014r.
 
  Na podstawie Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 235/XXIX/2013 z dnia 30.12.2013r. w sprawie Budżetu Gminy Kłomnice na 2014 rok oraz na podstawie art.257, art.258 ust.1 pkt.1 i art.259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn.zm.) zarządza się, co następuje: 
 
§ 1
 
W związku z bieżącym wykonaniem budżetu gminy postanawia się dokonać zmian w Budżecie Gminy Kłomnice na 2014 rok jak w załączniku nr 1.
 
 § 2
 
Zmiany nie mają wpływu na ogólną wartość wydatków.
 Szczegółowy wykaz zmian przedstawia Załącznik Nr 1.
§ 3
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
§ 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki:
Załącznik nr 174 KB