główna zawartość
artykuł nr 1

Protokół Nr XXIX/2013

Protokół Nr XXIX/2013
z sesji Rady Gminy Kłomnice odbytej w dniu 30 grudnia 2013 roku
 
W sesji udział wzięli wszyscy radni – 15 osób.
XXIX sesję Rady Gminy otworzył jej przewodniczący, powitał wszystkich przybyłych radnych, Wójta Gminy p. Adama Zająca wraz z pracownikami Urzędu Gminy, radnych powiatowych w osobach p. Lidii Burzyńskiej i p. Jana Miarzyńskiego, kierowników jednostek organizacyjnych, sołtysów, wolontariuszy z Gminnego Ośrodka Kultury pod opieką p. Renaty Krawiec i wszystkich pozostałych mieszkańców gminy, którzy zechcieli uczestniczyć w obradach.
Następnie przewodniczący stwierdził, że sesja jest prawomocna i zaproponował porządek obrad XXIX sesji, po odczytaniu którego zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi lub inne propozycje.
Ponieważ nikt nie zgłosił żadnych uwag, przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad sesji. Radni przyjęli jednogłośnie odczytany porządek obrad a przedstawiał się on następująco:
1.Otwarcie XXIX sesji Rady Gminy i powitanie.
2.Stwierdzenie prawomocności sesji.
3.Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
4.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5.Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6.Przyjęcie interpelacji i zapytań.
7.Przyjęcie budżetu gminy na 2014rok- uchwała.
a)opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Wójta Gminy Kłomnice projekcie uchwały budżetowej na 2014 rok oraz opinia w sprawie możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2014r.
8.Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2014-2027,
a)opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2027.
9.Korekta budżetu Gminy na 2013rok- uchwała.
10.Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2013-2027.
11.Podjecie uchwał w sprawie:
a)ustalenia inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wynagrodzenia za inkaso,
b)zmiany uchwały Nr 48/VII/2011 Rady Gminy Kłomnice z dnia 10 czerwca 2011r w sprawie ustalenia inkasentów podatków i opłat lokalnych oraz wynagrodzenia za inkaso,
c)zmiany uchwały Nr 47/VII/2011 Rady Gminy Kłomnice z dnia 10 czerwca 2011r w sprawie ustalenia opłat za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kłomnice,
d)zwrócenia się do Sejmu RP i Senatu RP z apelem o zmianę ustawy Kodeks wyborczy w zakresie wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych do Sejmu RP w 460 okręgach jednomandatowych.
12.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Gminnej Biblioteki Publicznej w Kłomnicach na lata 2014-2019.
13.Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania składane do Wójta Gminy oraz informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.
14.Komunikaty, wolne wnioski.
15.Podjęcie uchwał w sprawie rozpatrzenia skarg na:
a)Wójta Gminy Kłomnice,
b)Kierownika GOPS w Kłomnicach.
16.Zamknięcie obrad sesji.
ad. pkt 4
Przewodniczący Rady przypomniał, że z protokołem z ostatniej sesji można było się zapoznać w biurze Rady, poza tym był wyłożony na sali przed sesją i zaproponował, by przyjąć go bez odczytywania.
- za takim przyjęciem głosowali wszyscy radni.
ad. pkt 5
Rada jednogłośnie powołała Komisję Uchwał i Wniosków w składzie:
1)   Sioła Stanisława
2)   Wilk Andrzej
3)   Wiśniewski Leszek.
ad. pkt 6
Nikt z radnych nie złożył interpelacji.
Zapytania do Wójta Gminy skierowali sołtysi j.n.:
1)   p. Woch Z.- zwróciła się z prośbą, by na zakrętach ulic we wsi Lipicze postawić pojemniki z piachem, bo w okresie zimy są śliskie i stwarzają zagrożenie dla ruchu drogowego.
2)   p. Śpiewak A.- zwrócił się do Wójta z prośbą o zasypanie dziur na drodze (ul. Leśna) przy domach pod lasem powstałych na skutek wzmożonego wywozu drzew z lasu.
W złym stanie są również drogi: ul. Leśna od ul. Kolejowej, ul. Bagnista, ul. Ogrodowa. Dodał, że jeśli będzie dalej taka pogoda, stan tych dróg będzie się pogarszał i trzeba coś zrobić.
ad. pkt 7
Sioła S.- odczytała projekt uchwały Nr 235/XXIX/2013 w sprawie Budżetu Gminy na 2014 rok.
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt budżetu gminy był przeanalizowany na oddzielnym posiedzeniu wszystkich stałych komisji Rady Gminy i poprosił swojego zastępcę o odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach n.t. projektu budżetu i możliwości sfinansowania deficytu.
Z-ca przewodniczącego Rady Gminy p. Ciastek odczytał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Wójta Gminy Kłomnice projekcie uchwały budżetowej na 2014 rok oraz pozytywną opinię w sprawie możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2014 rok -jak w załączeniu.
Następnie Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Finansów i Promocji Gminy odczytał opinię stałych komisji Rady Gminy Kłomnice do projektu budżetu Gminy na 2014 rok, która jest pozytywna – jak w załączeniu.
Po odczytaniu projektu uchwały i w/w opinii Przewodniczący Rady otworzył dyskusję n.t. budżetu Gminy na 2014r.
Radny Wiśniewski – nie mam generalnie uwag do budżetu gminy na 2014 rok, ale pewną propozycję, sugestię mianowicie: miło nam wszystkim radnym, mieszkańcom poszczególnych miejscowości, że praktycznie w każdej z nich znajduje się plac zabaw.
Prośba do p. Wójta, do Rady by przy opracowywaniu różnych programów wziąć pod uwagę wybudowania placu dla seniorów. Słyszymy i widzimy w mediach, że pojawiają się tereny gdzie dorosłe osoby mogą korzystać z czynnego wypoczynku. Może i u nas udało by się rozpocząć budowę takiego placu i podjęcie takiej inicjatywy zorganizowania terenów dla osób starszych.
Przewodniczący Rady poinformował, że taki wniosek jest złożony przez GOPS w Kłomnicach i będzie realizowany w Zdrowej.
Wójt- ta inicjatywa jest bardzo słuszna i bierzemy pod uwagę rozbudowę istniejących placów zabaw. Istnieje jednak problem ciągłej dewastacji urządzeń znajdujących się na tych placach, te informacje są niepokojące. Te urządzenia są z drewna i przeznaczone dla dzieci, a korzysta niedorosła młodzież. Trzeba te urządzenia zabezpieczyć a pomysł radnego na „siłownię na powietrzu „jest bardzo dobry. Jest to wskazówka dla radnych, sołtysów by wzięli takie zadanie pod uwagę w ramach funduszu sołeckiego. Myślę, że jeśli jest takie zapotrzebowanie i zainteresowanie, to postaramy się rozbudowywać nasze place zabaw o urządzenia przeznaczone dla dorosłych.
Sołtys Śpiewak A.- co z drugim etapem kanalizacji w Rzerzęczycach ?
Wójt- kanalizacja jest to zadanie, które wiąże się z pozyskaniem środków z zewnątrz. Wiemy już, że nowe rozdanie funduszy unijnych jest krzywdzące dla wsi. Konkursy nie wygrywają ci, co powinni. Ze środków własnych możemy zrobić niewiele, ale na dziś jeszcze jest nadzieja. Nasz budżet nie jest gotowy do takich nakładów, musimy mieć środki z zewnątrz. W pierwszej kolejności jest dalsza budowa kanalizacji w Rzerzęczycach. Jest to temat bardzo ważny.
Więcej zapytań nie było.
Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie budżetu Gminy na 2014 rok:
- za jego przyjęciem głosowali wszyscy radni.
Przewodniczący stwierdził, że budżet gminy na 2014r Rada przyjęła jednogłośnie – jak w załączeniu.
Wójt podziękował radnym za taką decyzję podkreślając, że realizacja tego budżetu nie będzie łatwa.
ad. pkt 8
Wiśniewski L.-odczytał projekt uchwały Nr 236/XXIX/2013 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice – do projektu uchwały uwag nie było.
Przewodniczący poinformował, że uchwała ta jest konsekwencją przyjętego Planu budżetu gminy na 2014 r i była omówiona na wspólnym posiedzeniu komisji.
Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy p. Ciastek odczytał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2027.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem w/w uchwały:
- za przyjęciem głosowali wszyscy radni.
Przewodniczący stwierdził, że Rada uchwałę przyjęła jednogłośnie – jak w załączeniu.
ad. pkt 9
Wilk A.- odczytał projekt uchwały Nr 237/XXIX/2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok- do projektu uchwały uwag nie było.
Wójt poinformował, że zadanie ujęte w korekcie jako budowa budynku garażowego dotyczy garażu dla koparki przy oczyszczalni ścieków na Hubach.
Zmiany w budżecie były omówione na wspólnym posiedzeniu komisji.
Nastąpiło głosowanie:
- za przyjęciem w/w uchwały głosowali wszyscy radni.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.
Sioła S.- odczytała projekt uchwały Nr 238/XXIX/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2013-2027 (do projektu uchwały uwag nie było).
Uchwała była omówiona na wspólnym posiedzeniu komisji.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem w/w uchwały:
- za przyjęciem głosowali wszyscy radni.
Prowadzący sesję p. Łapeta stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.
ad. pkt 11a)
Wiśniewski L.- odczytał projekt uchwały Nr 239/XXIX/2013 w sprawie ustalenia inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wynagrodzenia za inkaso.
Radny Wilk, który jest jednocześnie sołtysem zwrócił się z pytaniem w imieniu wszystkich sołtysów, co było powodem ustalenia za inkaso 3%, bo od podatków sołtysi mają 6%. Było spotkanie sołtysów przed sesją i były pewne ustalenia.
Skarbnik- poinformowała, że te 3% wynikło na pierwszym spotkaniu z sołtysami i wyliczone zostało na podstawie współpracy firm zajmujących się wywozem śmieci z osobami w Kłomnicach, było to 2,50 zł od faktury.
Sołtys Piasecki- proste wyliczenie, jeśli sołtys zbierze 1 tys. zł to będzie miał 30,00 zł, po odtrąceniu podatku 25,00 zł.
Radna Sioła- niestety ale sołtys jest społecznikiem, wszyscy jesteśmy społecznikami. Żebyśmy tym sposobem nie podnieśli opłat za śmieci.
Sołtys Śpiewak- powinien się wypowiedzieć w tym temacie sołtys Kłomnic.
p. Matuszczak – obojętnie jaka była faktura to firma płaciła 2,50 zł. Za samo dostarczenie faktury bez pobierania opłaty, firma płaciła 0,50 zł.
Wójt- po raz pierwszy gmina staje się właścicielem śmieci, zgodnie z przetargiem płaci się za wywóz. Wszyscy się uczymy. Do przyszłego przetargu będziemy przygotowywali inne stawki. Głównie chodzi tu o osoby samotne. Na dziś jesteśmy do tyłu, więcej płacimy firmie niż wynoszą wpłaty od ludzi. Próbujemy to dopracować i jest ta sprawa do przemyślenia.
Wilk A.- zgłosił wniosek formalny, by wynagrodzenie za inkaso dla sołtysów za zbieranie opłat z tytułu wywozu śmieci wynosiło 4%.
Przewodniczący poprosił sołtysów o przegłosowanie tej propozycji:
- za w/w wnioskiem głosowało 17 sołtysów, wstrzymało się od głosu 4 sołtysów.
Sołtys wsi Śliwaków poinformował, że on nie brał udziału w głosowaniu, ponieważ dla niego jest to jedynie zaangażowanie czasowe, bo jego mogą z sołectwa dotyczyć jedynie 3, 4 osoby.
Następnie przewodniczący poddał pod głosowanie Radzie przyjęcie w/w wniosku:
za przyjęciem głosowało 13 radnych,
- wstrzymał się od głosu 1 radny.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem uchwały z naniesioną poprawką na 4%:
- za przyjęciem głosowało 14 radnych (1 radny był nieobecny na sali).
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przez Radę przyjęta – jak w załączeniu.
ad. pkt 11b)
Wilk A.- odczytał projekt uchwały Nr 240/XXIX/2013 w sprawie zmiany uchwały Nr 48/VII/2011 Rady Gminy Kłomnice z dnia 10 czerwca 2011 r w sprawie ustalenia inkasentów podatków i opłat lokalnych oraz wynagrodzenia za inkaso – do projektu uchwały uwag nie było.
Nastąpiło głosowanie:
- za przyjęciem w/w uchwały głosowali wszyscy radni.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przez Radę przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.
ad. pkt 11c)
Wiśniewski L.-odczytał projekt uchwały Nr 241/XXIX/2013 zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest gmina Kłomnice – do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Przewodniczący Rady dodał, że uchwała ta jest zgodna z ustawą o oświacie.
Nastąpiło głosowanie:
- za przyjęciem w/w uchwały głosowali wszyscy radni.
Prowadzący sesję stwierdził, że Rada uchwałę przyjęła jednogłośnie – jak w załączeniu.
Wójt oficjalnie podziękował p. Skarbnik za przygotowanie wszystkich uchwał finansowych nadmieniając, że obowiązywać nas będzie nowa ustawa o finansach publicznych.
ad. pkt 11d)
Wilk A.- odczytał projekt uchwały Nr 242/XXIX/2013 w sprawie zwrócenia się do Sejmu RP i Senatu RP z apelem o zmianę ustawy Kodeks wyborczy w zakresie wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych do Sejmu RP w 460 okręgach jednomandatowych –do projektu uchwały uwag nie było.
Nastąpiło głosowanie:
- za przyjęciem w/w uchwały głosowało 13 radnych
- przeciwny był 1 radny,
- wstrzymał się od głosu – 1 radny.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przez Radę przyjęta – jak w załączeniu.
ad. pkt 12
Wiśniewski L.- odczytał projekt uchwały Nr 243/XXIX/2013 w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Gminnej Biblioteki Publicznej w Kłomnicach na lata 2014-2019.
Przewodniczący poinformował, że strategia ta była omawiana na komisjach, jest koniecznością przyjęcie jej ale i dopracowania pewnych pomyłek. Musimy ją podjąć, by otrzymać dotację.
Nastąpiło głosowanie:
- za przyjęciem w/w uchwały głosowało 13 radnych,
- wstrzymało się od głosu – 2 radnych.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta przez Radę – jak w złączeniu.
ad. pkt 13
Wójt odpowiedział na wcześniej zadane pytania i poinformował o swojej działalności międzysesyjnej j.n.:
ad. sołtys Lipicze i Rzerzęczyce- jeśli jest ślisko, to jest firma która posypuje drogi ale jeśli jest taka potrzeba, to postawimy pojemnik z piachem i solą. W sprawie tłucznia możemy tam dowieźć, muszę tylko zapytać pracownika, który się tym zajmuje.
-Działalność międzysesyjna to głównie konsultacje dotyczącego budżetu gminy na 2014 rok, praca w Urzędzie Gminy.
- Budowa Komisariatu Policji w Kłomnicach jest już faktem, w 2015, 2016 roku będziemy mieć nowy Komisariat. Spodziewam się spotkania z Komendantem, zostało ustalone intencyjnie, że przy tej budowie jako gmina pomożemy. Cieszy sam fakt, że taki budynek powstanie w Kłomnicach, a nie będzie on szpecił tylko wpłynie na wizerunek Kłomnic.
-Mamy w planach po nowym roku budowę targowiska, jadę do Urzędu Marszałkowskiego podpisać umowę i będziemy to targowisko przenosić.
-Mamy podpisaną umowę na realizację zadania „Centrum sportowo-rekreacyjne w Karczewicach,
- cztery lata temu był składany wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w sprawie rewitalizacji obszaru po dzikim wysypisku śmieci przy ul. Parkowej w Kłomnicach, jadę w tej sprawie uzgodnić szczegóły.
Pytań do Wójta nie było.
ad. pkt 14
O pracy Starostwa w ostatnim okresie poinformował radny powiatu p. Jan Miarzyński m.in.:
- 19 grudnia przyjęto budżet powiatu na 2014 rok, który jest rozwojowy, w planie kilkanaście projektów, środki na drogi w tym na dwie w naszej gminie. Będziemy występować do Wójta i Rady Gminy o współudział w tych zadaniach,
- jest w budżecie również scalenie dotyczące Chorzenic, Witkowic i Michałowa Rudnickiego. Chcemy żeby ruszyły sprawy drogowe, ale wiąże się to z prawem geodezyjnym. Wszystko trzeba zakończyć do 2015 roku,
- zgłoszona jest do realizacji w ramach środków zewnętrznych droga Kłomnice –Rzerzęczyce, ścieżka rowerowa nie wchodzi w grę, ponieważ trzeba by było wyciąć drzewa.
Wójt – wystąpiliśmy by te działki skomunalizować.
p. Miarzyński J.- zlecono do wykonania dwa przepusty w Garnku i Witkowicach, jest problem w Pacierzowie. Wystąpiliśmy do Marszałka o korektę wykonania cieków wodnych m.in. w Nieznanicach.
Pytań do radnego powiatu nie było.
Następnie głos zabrała p. Renata Krawiec – pracownik Gminnego Ośrodka Kultury w Kłomnicach.
- od 2007 roku przez Gminny Ośrodek Kultury w Kłomnicach we współpracy z GOPS w Kłomnicach prowadzony jest Konkurs Bożonarodzeniowy. Uczestnicy z 13 gmin tego konkursu w tym roku wykonali 460 sztuk aniołów z masy solnej w czterech kategoriach oraz 112 opakowań pierników. Nasze dzieci z GOK w Kłomnicach z Akcji Charytatywnej „Dzieci Dzieciom” sprzedają w okresie przedświątecznym anioły, by za nie kupić paczki żywnościowe dla dzieci z biednych rodzin i rozwieźć je przed kolejnymi świętami. Zwykle wypada to przed Niedzielą Palmową. Jest to bardzo pożyteczny konkurs, składający się z wielu celów, gdzie oprócz talentów wytwarza się sympatię i porozumienie z innymi uczestnikami z odległych gmin.
Dzieci, które były razem z p. Krawiec zaśpiewały „Zróbmy coś dobrego „ i zachęcały obecnych na sali do nabywania aniołów, które wyłożone były na stole w sali. Zebrane pieniądze będą dołożone do pieniędzy już zebranych i przeznaczone na zakup paczek dla dzieci z biednych rodzin.
Wójt podziękował dzieciom i p. Krawiec, a Przewodniczący Rady ogłosił 5 min. przerwę prosząc po przerwie o powrót na salę samych radnych, ponieważ będą podejmowane jeszcze dwie uchwały.
ad. pkt. 15.a)
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały Nr 244/XXIX/2013 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy – do projektu uwag nie wniesiono.
Projekt tej uchwały i następnej był szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji.
Nastąpiło głosowanie:
- za przyjęciem w/w uchwały głosowali wszyscy radni.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał kolejny projekt uchwały Nr 245/XXIX/2013 w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach – do projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Nastąpiło głosowanie:
- za przyjęciem w/w uchwały głosowali wszyscy radni.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.
Ponieważ nie było więcej spraw Przewodniczący p. Łapeta Jarosław zamknął obrady XXIX sesji Rady Gminy Kłomnice.
Na tym protokół zakończono i podpisano:
Protokołowała: J.Bieda
Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice:  mgr inż. Jarosław Łapeta