główna zawartość
artykuł nr 1

Protokół Nr XXV/2013

Protokół Nr XXV/2013
z sesji Rady Gminy Kłomnice odbytej w dniu 3.09.2013 r
W sesji Rady Gminy wzięło udział 14 radnych (1 radny nieobecny).
XXV sesję Rady Gminy otworzył jej przewodniczący p. Łapeta Jarosław, powitał wszystkich przybyłych radnych, Wójta Gminy Kłomnice p. Adama Zająca wraz z pracownikami Urzędu Gminy, radnego powiatowego w osobie p. Jana Miarzyńskiego, dyrektorów jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy, sołtysów i wszystkich pozostałych mieszkańców gminy, którzy zechcieli uczestniczyć w obradach, po czym stwierdził że sesja jest prawomocna, ponieważ uczestniczy w niej 14 radnych (nieobecny radny p. Milczarek Wojciech, który usprawiedliwił wcześniej swoją nieobecność ).
Następnie przewodniczący zgodnie z Postanowieniem Nr 5/2013 zaproponował porządek obrad XXV sesji, po czym zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi lub inne propozycje ?
Wójt zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad j.n.:
- jako pkt.5a) – powierzenie Dyr. Z.S. w Kłomnicach p. Kanoniak Barbarze funkcji dyrektora tego Zespołu Szkół na kolejną kadencję,
- jako pkt.10c) – podjęcie uchwały w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach,
- jako pkt.10d) – podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu Szkół w gminie Kłomnice.
Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad XXV sesji wraz ze zgłoszonymi przez Wójta propozycjami:
- za przyjęciem porządku obrad wraz z dodatkowymi punktami głosowali wszyscy radni, a przedstawiał się on następująco:
1.Otwarcie XXV sesji rady Gminy i powitanie.
2.Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.Przyjęci proponowanego porządku obrad.
4.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5.Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków
a)wręczenie aktu powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Kłomnicach p. Kanoniak Barbarze.
6.Przyjęcie interpelacji i zapytań.
7.Udzielenie pomocy finansowej Gminie Lelów na usunięcie skutków klęski żywiołowej-
uchwała.
8.Korekta budżetu gminy na 2013 rok.
9.Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2013-2027.
10.Podjecie uchwał w sprawie:
a) bezprzetargowego zbycia części działki nr 637/1 położonej obręb Witkowice
 stanowiącej własność Gminy Kłomnice na rzecz Teresy i Kazimierza małż. Balant zam.
 Witkowice, ul. Ogrodowa 2A,
b) zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania pomocy materialnej
 o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kłomnice,
c) zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Kłomnicach,
d) zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu
Szkół w gminie Kłomnice.
11.Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania składane do Wójta Gminy oraz
 informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.
12.Komunikaty, Wolne wnioski.
13.Zamkniecie obrad sesji.
ad.pkt.4
Przewodniczący Rady przypomniał, że protokół z ostatniej sesji był do wglądu w biurze Rady Gminy i był wyłożony przed sesją na sali. Każdy kto chciał, mógł się z nim zapoznać i wnieść ewentualnie swoje uwagi, po czym zaproponował by przyjąć go bez odczytania. Dodał jeszcze, że po przyjęciu przez Radę jest on zamieszczany w BIP Urzędu Gminy.
Nastąpiło głosowanie:
- za przyjęciem protokołu bez odczytania głosowali wszyscy radni.
ad.pkt.5
Rada jednogłośnie powołała Komisję Uchwał i Wniosków w składzie:
1)   Bruś Witold
2)   Dumin Tadeusz
3)   Wiśniewski Leszek
ad.pkt.5a)
Głos zabrał Wójt, który poinformował, że są dwie formy przedłużenia kadencyjności dyrektorów placówek oświatowych albo w drodze konkursu albo organ prowadzący może przedłużyć kadencję bez konkursu po przedłożeniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i jeśli nie wpłynęły żadne skargi czy zastrzeżenia. Ponieważ nie było żadnych zastrzeżeń co do pracy p. Dyr. Kanoniak, Wójt podjął decyzję o przedłużeniu jej kadencji bez konkursu i wręczył Akt powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Kłomnicach na kadencję od 1.09.2013r do 31.08.2018r życząc powodzenia i dalszych sukcesów w pracy z uczniami.
Obecni na sali przyjęli tą informację oklaskami.
Dyrektor p. Kanoniak podziękowała za zaufanie nadmieniając, że pracuje w Kłomnicach już od 1999r, a w Zespole Szkół w Kłomnicach 10 lat. Stara się by ciągle podnosić w tej szkole jakość nauczania, co przedłożyło się że w tym roku sześcioklasiści napisali najlepiej w gminie egzamin a uczniowie gimnazjum też napisali egzamin końcowy na bardzo wysokim poziomie.
Nadmieniła, że jest dumna że może pracować w tej gminie. Podziękowała samorządowcom podkreślając, że podejmują słuszne decyzje w działaniach zmierzających do podnoszenia poziomu życia w tej gminy i stwierdziła, że dzięki temu szkoły w naszej gminie nie odbiegają od poziomu szkół europejskich.
W imieniu całej Rady Gminy gratulacje złożył Pani Dyrektor przewodniczący, nadmieniając że Wójt świadomie podjął taką decyzję i życzył dalszych osiągnięć w podnoszeniu poziomu edukacyjnego.
ad.pkt.6
Interpelacji na piśmie nie było.
Zapytania zgłosili j.n.:
1)   Sołtys Śpiewak A.- zwrócił się z prośbą o częstrze opróżnianie koszy na boisku ORLIK, ponieważ po tygodniu kosz jest już pełny zwłaszcza latem lub postawienia tam jeszcze jednego kosza,
- kiedy będzie realizacja zakupu koszy na plac zabaw w Rzerzęczycach ?
- prośba do Wójta gminy i radnego powiatowego, by wystąpić do Starostwa w sprawie remontu chodnika na ul. Skrzydlowskiej, bo jest w stanie opłakanym. Z tego co wiem światłowód nie będzie robiony więc chodnik też nie. Może w budżecie na przyszły rok znalazły by się środki na ten chodnik ?
2) Sołtys Adamowa – proszę o interwencję w sprawie usunięcia konarów drzew, które wchodzą na ul. Skrzydlowską w kierunku lasu. Są tu również krzaki, które zasłaniają widoczność.
Więcej zapytań nie było.
ad.pkt.7
Dumin T.-odczytał projekt uchwały Nr 205/XXV/2013 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lelów na usunięcie skutków klęski żywiołowej (do projektu uchwały uwag nie było)
Przewodniczący poinformował, że projekt tej uchwały był omawiany na posiedzeniu wspólnym komisji i ponieważ nasza gmina otrzymała pomoc, kiedy potrzebowała w czasie trąby powietrznej, dlatego też mamy zasadę, że w takich sytuacjach też pomagamy.
Nastąpiło głosowanie:
- za przyjęciem w/w uchwały – głosowali wszyscy radni.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.
ad.pkt.8
Bruś W.- odczytał projekt uchwały nr 206/XXV/2013 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok (do projektu uchwały uwag nie zgłoszono).
Przewodniczący nadmienił, że ten projekt uchwały był również szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji.
Nastąpiło głosowanie:
- za przyjęciem w/w uchwały – głosowali wszyscy radni.
Prowadzący sesję stwierdził, że radni przyjęli uchwałę jednogłośnie – jak w załączeniu.
ad.pkt.9
Wiśniewski L.- odczytał projekt uchwały Nr 207/XXV/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2013-2027 (do projektu uchwały uwag nie było).
Nastąpiło głosowanie:
- za przyjęciem w/w uchwały głosowali wszyscy radni.
Przewodniczący stwierdził, że Rada przyjęła uchwałę jednogłośnie – jak w załączeniu.
ad.pkt.10a)
Dumin T.- odczytał projekt uchwały Nr 208/XXV/2013 w sprawie bezprzetargowego zbycia części działki nr 637/1 położonej obręb Witkowice stanowiącej własność gminy Kłomnice na rzecz Teresy i Kazimierza małż. Balant zam. Witkowice ul. Ogrodowa 2A (do projektu uchwały uwag nie było)
Przewodniczący poinformował, że projekt ten był omówiony na posiedzeniu wspólnym komisji Rady dodając, że działka ta nie może stanowić oddzielnej działki.
Nastąpiło głosowanie:
- za przyjęciem w/w uchwały głosowali wszyscy radni.
Prowadzący sesję stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.
ad.pkt.10b)
Bruś W.- odczytał projekt uchwały Nr 209/XXV/2013 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kłomnice (do projektu uchwały nikt nie zgłosił uwag).
Nastąpiło głosowanie:
- za przyjęciem w/w uchwały głosowali wszyscy radni.
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada przyjęła uchwałę jednogłośnie – jak w załączeniu.
ad.pkt.10c)
Wiśniewski L.- odczytał projekt uchwały Nr 210/XXV/2013 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach (do projektu uchwały uwag nie było).
Przewodniczący dodał, że projekt tej uchwały był omówiony na posiedzeniu wspólnym komisji.
Nastąpiło głosowanie:
- za przyjęciem w/w uchwały głosowali wszyscy radni.
Wójt poinformował, że uchwała ta dotyczy wprowadzenia do statutu GOPS praktycznego wykorzystania zakupionego samochodu przy pomocy środków z PFRON do przewozu osób niepełnosprawnych. Jest harmonogram przewozu takich osób z naszej gminy tym samochodem, który jest dostoswany do przewozu osób niepełnosprawnych.
Prowadzący sesję stwierdził, że uchwała została przyjęta przez Radę jednogłośnie – jak w załączeniu.
ad.pkt.10d)
Dumin T.- odczytał projekt uchwały Nr 211/XXV/2013 w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu Szkół w gminie Kłomnice (do projektu uchwały uwag nie było).
Nastąpiło głosowanie:
- za przyjęciem w/w uchwały głosowali wszyscy radni.
Przewodniczący stwierdził, że Rada przyjęła uchwałę jednogłośnie.
ad.pkt.11
Wójt odpowiedział na zadane wcześniej pytania j.n.:
ad. sołtys p. Śpiewak – sprawę przekażemy do jednostki zajmującej się odpadami. Mamy referat ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami, kierownikiem którego jest p. Sylwia Kuban. Przetarg na wywóz śmieci jest rozstrzygnięty na 1 rok, w marcu przyszłego roku będziemy przystępować do kolejnego przetargu. Chodzi nam o pojemniki a nie worki. Proszę wszystkie uwagi kierować na bieżąco do p. Kuban. Jeśli chodzi o częstotliwość wywozu, to nie wiem czy będzie to możliwe, może da się wstawić dodatkowy kosz.
- Pytania p. Sołtys z Adamowa dotyczą radnego powiatowego.
Wójt zwrócił się do sołtysów z prośbą, że w związku z opracowywaniem harmonogramu robót na rowach melioracyjnych (otrzymali sołtysi pisma w tym temacie) należy sporządzić i złożyć wykaz takich cieków w sołectwie, które wymagają konserwacji i odtworzenia. W pozostałej kolejności należy uwzględnić również pozostałe rowy niedrożne.
Wójt poinformował, że w przyszłym roku razem pracownicy interwencyjni i koparka będą działać na tych rowach, a jest ich w gminie 800 km. Rowy te znajdują się głównie na gruntach nieuprawianych. Musimy wspólnie się zastanowić jak likwidować te ugory, które są ogromnym zagrożeniem pożarowym.
- jeśli chodzi o działalność międzysesyjną to praca w Urzędzie, jest to okres urlopowy, dużo pracowników korzysta z niego, ale praca Urzędu jest cały czas normalna. Od poniedziałku jesteśmy pod kontrolą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach. Jest to kontrola kompleksowa głównie pod kątem gospodarki finansowej. Ta kontrola była zapowiedziana wcześniej.
- 17 sierpnia uczestniczyłem w uroczystości związanej z zakończeniem Programu EDEN – od animacji do partycypacji sołectw, do którego przystąpiło Stowarzyszenie „Jedność w działaniu” w Zawadzie prowadzonego przez GOK w Mykanowie. W pobliżu rzeki wystawiona była makieta przedstawiająca miniaturową wieś Zawada liczącą ok. 400 budynków. Była to bardzo dobrze zorganizowana impreza integrująca mieszkańców tej wsi.
Wójt podziękował mieszkańcom Rzek i klubowi Metal za pomoc w organizowaniu zawodów pożarniczych, w których startowało 21 zespołów. Są to zawody, które podnoszą kwalifikacje i integrują strażaków.
- Aktualnie realizowane inwestycje to:
- trwają prace drogowe Pacierzów-Garnek-Karczewice, gdzie chodnik robiony jest z naszych pieniędzy,
- ul. Dworcowa, Kasztanowa w Kłomnicach ma być zakończona do końca września,
- ul. Dworska w Kłomnicach, w tym tygodniu firma ma wchodzić na drogę,
- ul. Nowa w Chorzenicach, roboty trwają,
- Kłomnice Pustkowie, do końca września roboty mają być zakończone,
- oczyszczalnia ścieków w Nieznanicach, tu będzie chyba kłopot bo firma sobie nie radzi, zakończenie prac miało być na 30. 09. a będzie chyba na 30.10.b.r.
- Dobiega końca adaptacja budynku po byłej szkole w Zdrowej dla GOPS,
- doświetlono ul. Nadrzeczną w Skrzydlowie i odcinek drogi w Zdrowej,
- konieczny był remont przepompowni ścieków w Kłomnicach.
Zapytań do Wójta nie było.
ad.pkt.12
Wójt zaprosił wszystkich obecnych na 15 września do Pacierzowa, gdzie zostanie oddana filia biblioteki i nowa remiza dla OSP.
Następnie głos zabrał radny powiatowy p. Jan Miarzyński, który poinformował zebranych o pracach jakie są prowadzone przez Starostwo Powiatowe m.in.:
- szkody, które były zgłoszone po opadach lipcowych w Rzerzęczycach, Zdrowej i Adamowie zostały usunięte,
- zgłoszone przez p. Sołtys drzewa i krzaki w Adamowie spróbujemy usunąć, obecnie są usuwane przy drodze Zawada –Kłomnice.
- chodnik w Rzerzęczycach, przesunięta jest w czasie inwestycja ze światłowodem. Postaramy się w 2014 roku wprowadzić remont tego chodnika a chcemy dokończyć w Pacierzowie rowy wraz z wjazdami.
- Było oddanie drogi Pacierzów –Garnek (III etap). Były uwagi i są dodatkowe rzeczy do realizacji.
- w lipcu były dwa spotkania w temacie scalenia dot. zasad szacunku wartości działek. Spotkaliśmy się dwa razy w Urzędzie Gminy z Wójtem, by uzgodnić zgodność z Planem zagospodarowania Przestrzennego Gminy a na drogi należy wystąpić do Agencji Rolnej.
Wójt poinformował, że jest taka szansa, tylko trzeba dokładnie wykazać ile trzeba pod te drogi.
Radny Miarzyński kontynuował:
- droga do Kuchar, jest zastój, bo Mstów kończy kanalizację sanitarną, ale ruszy to i będzie zakończone za ok. 2 miesiące.
- Wczoraj dowiedziałem się, że możemy pozyskać kruszywo z PKP, ale to kruszywo z torów musi być poddane utylizacji, bo mogą być problemy z ochroną środowiska.
- Odbywają się konsultacje społeczne dotyczące dofinansowania do programów unijnych, można zgłaszać swoje uwagi. Nasze dotyczą tego, by wydatki były też na drogi powiatowe.
 Następnie p. Miarzyński poinformował o wydatkach finansowych Starostwa na zadania inwestycyjne w naszej gminie w roku 2012 i w 2013r m.in. dokończenie rowów w Pacierzowie z przepustami.
- Złożony został wniosek do Telekomunikacji Polskiej w Katowicach (5.07.2013r) o przesunięcie slupów i naciągnięcie linii, bo słupy znajdują się w rowach. Naciągnięto tylko linie a słupów nie przestawiono.
Radny Politański S. zwrócił się z zapytaniem, czy była by możliwość obniżenia przykrycia studni wodnej znajdującej się przy ul. Skrzydlowskiej w Rzerzęczycach.
Radny Ciastek J. zapytał w temacie przejścia dla pieszych w Garnku, które było zatwierdzone przez Policję.
Przewodniczący Rady podziękował radnemu powiatowemu za informację i zwrócił się również z prośbą, by usunąć pień po ściętym drzewie (pas drogi powiatowej, zjazd do Firmy Prochem).
Radny Wiśniewski: droga Rzerzęczyce-Skrzydlów, czy trwają rozmowy w sprawie remontu tej drogi, czy jest jakaś szansa?
p.Miarzyński J.- rozmowy trwają, lepiej nie wyprzedzać planów.
Łapeta J.- mówi się, że będzie likwidowany przejazd kolejowy do Zdrowej. Ruch na tym przejeździe jest duży i będzie coraz większy, proszę o rozpoznanie tej sprawy.
Wójt- poinformował, że z okazji roku Fredry jest ogłoszona ogólnopolska akcja czytania, w związku z czym zapraszał wszystkich w imieniu Dyr. Gminnej Biblioteki do GOK-u w Kłomnicach 17.09.2013r o godz.17,00 , by poczytać lub posłuchać utworów tego pisarza.
- 14.09.b.r. przy szkole na boisku w Kłomnicach odbędzie się piknik integracyjny dla osób niepełnosprawnych organizowany przez gminę, GOPS, GOK w Kłomnicach i Związek Emerytów i Rencistów, na który Wójt wszystkich zaprosił.
Przypomniał jeszcze, że w niedzielę w Dąbrowie Zielonej odbędą się dożynki powiatowe. Są w tym temacie rozwieszone afisze.
Ponieważ nie było więcej spraw, Przewodniczący zamknął obrady XXV sesji Rady Gminy.