główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenie nr 88/2013 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 31.07.2013

 OR.0050.88.2013

 
ZARZĄDZENIE NR 88/2013
Wójta Gminy Kłomnice
z dnia 31 lipca 2013r.
 
Na podstawie art.33 ust.1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz.U.z 2013r.,poz.594)
 
zarządzam co następuje:
 
 
§ 1. Ustalam Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Kłomnice w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam pracownikom Urzędu Gminy Kłomnice.
 
§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 33/09 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 18 lutego 2009r. w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kłomnice.
 
§ 4.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.