główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała nr 159/XX/2012 Rady Gminy Kłomnice z dnia 28.12.2012

Uchwała NR 159/XX/2012
Rady Gminy Kłomnice
z dnia 28.12.2012r
 

w sprawie: przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2013-2017”.
 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r, Nr 142, poz.1591 późniejszymi zmianami) oraz art.21 ust.1 pkt.1 i ust.2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2005r, poz.266 ze zmianami)
 
Rada Gminy
uchwala, co następuje:
 
§ 1
Przyjmuje się wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Kłomnice na lata 2013-2017 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3
Traci moc uchwała Nr 69/XI/07 Rady Gminy Kłomnice z dnia 11.10.2007r w sprawie: „Przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2007-2012”.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki:
Załącznik nr 120 KB