główna zawartość
artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia 28.12.2012r.

 

Kłomnice dnia 28.12.2012r.


 

GKIO-OŚ.6220.20.2012


 


 


 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY KŁOMNICE

Z DNIA 28.12.2012


 


 

Działając na podstawie art. 74 ust. 3, art. 63 ust. 1, ust. 5 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397 ze zm.)


 


 

Zawiadamiam


 


 

że w dniu 28.12.2012 r. zostało wydane postanowienie zawieszające postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 2,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce o nr ewid. 139 oraz działkach nr ewid. 138 i 140- zasięg rotora, położonych w obrębie Konary. Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zawiesza się do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko.


 


 

Na postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania nie przysługuje zażalenie.