PROTOKÓŁ Nr VI/2011

 

PROTOKÓŁ Nr VI/2011

 

z sesji Rady Gminy Kłomnice odbytej w dniu 28.04.2011r

 

W sesji udział wzięli wszyscy radni – 15 osób.

 

VI sesję Rady Gminy otworzył jej Przewodniczący ,powitał wszystkich radnych , Wójta Gminy p.Adama Zająca wraz z pracownikami Urzędu, radną powiatową w osobie p.Lidii Burzyńskiej , kierowników jednostek organizacyjnych, sołtysów i wszystkich tych , którzy zechcieli uczestniczyć w obradach . Następnie Przewodniczący stwierdził, że sesja jest prawomocna ,ponieważ uczestniczą w niej wszyscy radni i zaproponował przyjęcie porządku obrad odczytując go zgodnie z Postanowieniem Nr 3/2011.

Nikt z radnych nie wniósł uwag ani innych propozycji do odczytanego porządku , dlatego Przewodniczący poddał jego przyjęcie pod głosowanie :

- za przyjęciem porządku obrad VI sesji głosowali wszyscy radni , a przedstawiał się on następująco :

1.Otwarcie VI sesji rady Gminy i powitanie.

2.Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

4.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5.Powłanie Komisji Uchwał i Wniosków.

6.Przyjęcie interpelacji i zapytań.

7.Uchwalenie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kłomnice.

8.Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2010 rok Instytucji Kultury Gminy Kłomnice.

9.Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice

na lata 2011-2014.

10.Korekta budżetu gminy na 2011 rok – uchwała.

11.Wybór Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – uchwała.

12.Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania składane do Wójta Gminy oraz infor-

macja Wójta o działalności międzysesyjnej.

13.Komunikaty, wolne wnioski.

14.Zamknięcie obrad sesji.

ad.pkt.4

-----------

Przewodniczący przypomniał, że protokół z ostatniej sesji był wyłożony w biurze Rady i przed sesją na sali. Każdy kto chciał mógł się z nim zapoznać i wnieść ewentualnie swoje uwagi. Ponadto po przyjęciu go przez Radę jest on publikowany w BIP Urzędu Gminy Kłomnice i zaproponował, by protokół przyjąć bez odczytania :

- za takim przyjęciem – głosowali wszyscy radni.

ad.pkt.5

---------

Rada jednogłośnie powołała Komisję Uchwał i Wniosków w składzie :

1/Sioła Stanisława

2/Politański Sylwester

3/Wilk Andrzej

ad.pkt.6

----------

Nikt z radnych nie złożył interpelacji , nie było również pytań od uczestników sesji.

ad.pkt.7

---------

Wilk A.- odczytał projekt uchwały Nr 35/VI/2011 w sprawie: uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kłomnice- do projektu uchwały uwag nie było.

Przewodniczący Rady dodał, że jest to dokument strategiczny ,opracowany przez GOPS, który jest niezbędny do funkcjonowania tego ośrodka. Projekt tej strategii był przesłany radnym wraz z materiałami sesyjnymi do zapoznania się.

-Kto jest za przyjęciem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kłomnice ?

Nastąpiło głosowanie :

- za przyjęciem – głosowało 14 radnych,

- przeciwnych – nie było,

- wstrzymał się od głosu – 1 radny.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta – jak w załączeniu.

ad.pkt.8

----------

Politański S.- odczytał projekt uchwały Nr 36/VI/2011 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok Instytucji Kultury Gminy Kłomnice .

Radny Wiśniewski poinformował, że on się wstrzyma od głosu i zapytał ,czy są dzisiaj na sesji Dyrektorzy GOK i Biblioteki? Dlaczego w tym temacie nie było posiedzenia Komisji Oświaty, by ten temat dokładnie omówić?

W/W nie było na sesji.

Wójt poinformował, że wyjaśni dlaczego są nieobecni Dyrektorzy GOK i Biblioteki.

Nastąpiło głosowanie :

- za przyjęciem w/w uchwały – głosowało 13 radnych ,

- przeciwnych – nie było,

- wstrzymało się od głosu – 2 radnych .

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta – jak w załączeniu.

ad.pkt.9

----------

Sioła S.- odczytała projekt uchwały Nr 37/VI/2011 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2011 – 2014 /do projektu uchwały uwag nie zgłoszono/.

Przewodniczący Rady nadmienił, że jest to dokument wynikający z korekt budżetu gminy i p. Skarbnik wcześniej na posiedzeniu komisji powiedziała , z czym to jest związane.

Nastąpiło głosowanie :

- za przyjęciem w/w uchwały – głosowali wszyscy radni.

Prowadzący sesję stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.

ad.pkt.10

------------

Politański S.- odczytał projekt uchwały Nr 38/VI/2011 w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2011 rok / do projektu uchwały uwag nie było/.

Radny Wilk zapytał w sprawie zapisu w pkt.5 uchwały , co wiąże się z „Przebudową dróg w Gminie Kłomnice”?

Wójt- zgodnie z nową ustawą o finansach publicznych wszystkie remonty dróg muszą być z dochodów własnych gminy. Te pieniądze są na wykonanie pełnych projektów, bo wtedy możemy występować o kredyty. Nasze dochody własne muszą się bilansować z wydatkami. Coraz więcej mamy przydzielanych zadań, a nie dostajemy na nie pieniędzy.

Ligocki – jakie to są drogi, konkretnie na ile dróg i na które drogi są te pieniądze?

Wójt- od tego są komisje a ja złożę Radzie również swoją propozycję. Nie mogę zlecić wykonania dokumentacji, jak nie mam w budżecie na to pieniędzy.

Radny Bruś , który jest Przewodniczącym Komisji Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej, poinformował, że w najbliższym czasie będzie wyjazdowa jego komisja właśnie w temacie dróg i rowów i każdy radny może w niej wziąć udział.

Wójt- w tym roku nie uda nam się przebudować wszystkich dróg. Komisja będzie miała trudne zadanie. Uchwała ta otwiera jednak możliwość zlecania wykonywania dokumentacji .

Nastąpiło głosowanie :

- za przyjęciem w/w uchwały – głosowali wszyscy radni.

Prowadzący sesję stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.

ad.pkt.11

-----------

Przewodniczący poinformował zebranych ,że Statut Gminy , który Rada przyjęła uchwałą został już opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i zgodnie z nim Rada musi wybrać Z-cę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Milczarek Wojciech zgłosił kandydaturę na Z-cę Przewodniczącego swojej komisji p. Nalewajka Andrzeja , nadmieniając że zostało to uzgodnione z pozostałymi członkami komisji.

Przewodniczący Rady zwrócił się do kandydata z zapytaniem , czy wyraża zgodę ?

p.Nalewajka wyraził zgodę na Z-cę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Wilk A.- odczytał projekt uchwały Nr 39/VI/2011 w sprawie: wyboru Z-cy Przewodniczącego Rady Gminy z zapisem p. Nalewajki Andrzeja.

Nastąpiło głosowanie :

- za przyjęciem w/w uchwały głosowali wszyscy radni.

Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy jednogłośnie wybrała na Z-cę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej p.Nalewajkę Andrzeja /uchwała w załączeniu/.

ad.pkt.12

-----------

Nie było interpelacji ani zapytań do Wójta .

Wójt poinformował o swojej działalności międzysesyjnej j.n.:

- na co dzień załatwianie spraw związanych z pracą w Urzędzie ,

- odbyły się dwa przetargi na : dokończenie ORLIKA /wygrała firma z Aleksandrii/ , drugi przetarg dotyczący odtwarzania w tym roku rowów melioracyjnych /wygrała firma z Częstochowy/. Ściągnięto eksperta w sprawie techniki wykonanego boiska w Rzerzęczycach,

było ono robione zimą i są zastrzeżenia,

- Wójt brał udział w zjeździe w Poznaniu Wójtów , Burmistrzów ze Związku Gmin Wiejskich. W tym zgromadzeniu wzięło udział 700 gmin, byli obecni również ministrowie i do nich skierowane były ciężkie oskarżenia samorządowców ,bo gminy dostają coraz więcej zadań ale bez pieniędzy,

- ogromne zastrzeżenia budzi Karta Nauczyciela odkąd przeszli pod samorządy. Powinna być określona min.ilość dzieci w oddziale, bo nie może być, że dzieci jest mniej w klasie niż uczy ich nauczycieli.

- Drugi temat poruszany na tym zjeździe to opieka społeczna.

- Sprawa ,która dręczy wszystkich to zmiana programów finansowania zadań podejmowanych przez samorządy, rozkłada się gospodarkę , bo gminy mają przy ogólnym długu publicznym 5-6%, a blokuje się im możliwości kredytowania , bo najwięcej robią samorządy a nie Państwo.

- Kończą się zebrania wiejskie wyłaniające sołtysów i Rady Sołeckie. Ja nie biorę w nich udziału, bo zeszły by one na inny tor. Zaproszę wszystkich sołtysów na spotkanie integracyjne i tych starych i tych nowych.

- 15 maja w Garnku jak co roku odbędzie się koncert poświęcony m.in. beatyfikacji Jana Pawła II. Zapraszam wszystkich na godz.18,00 na ten koncert, który odbędzie się w Kościele w Garnku. Jednym z organizatorów tego koncertu jest właśnie Gmina Kłomnice.

Przewodniczący Rady pogratulował sołtysom nowej kadencji i tym co pozostali i nowo wybranym ,życząc im satysfakcji z pełnionej funkcji.

Następnie radny Bruś, który jest Przewodniczącym Komisji Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej zachęcał wszystkich radnych do udziału w komisji objazdowej dotyczącej stanu dróg i rowów w naszej gminie.

Radny Nalewajka poruszył temat terminu realnego wykonania oświetlenie w Chorzenicach , bo prawdopodobnie Dyrekcja Dróg Krajowych przesunęła termin do 2015 roku.

Wójt- jest projekt gotowy od Rudnik do Zberezki tej drogi i jest ujęte i oświetlenie i chodnik.

Setki tysięcy złotych wyda na to państwo i ma to być zrealizowane do 2013 roku a nie do 2015 roku. Czekamy na to tyle lat ,to poczekajmy jeszcze 2 lata ,musimy uzbroić się w cierpliwość.

Wójt poruszył jeszcze temat , z jakim w najbliższym czasie Rada będzie się musiała zająć , a mianowicie chodzi o wodę, bo przybywa działek gdzie nie ma wody . Na razie nasze ujęcia wody wystarczają .

Radny Dumin zwrócił się z prośbą do Wójta o zainstalowanie kamer przy budynku szkoły, ponieważ skradziono 17 posadzonych drzewek, na ścianach widać odbijane buty.

Wójt- to jest idiotyczny wandalizm, nie tylko tu bo w Skrzydlowie zniszczyli kupione ławy

/spalili/, zerwali deski na mostku na Zamłyniu, niszczą mienie, na które gmina wydaje dziesiątki tysięcy złotych. Regularnie wyrywane są znaki drogowe. Robią to młodzi ludzie i pytanie , czy oni nie mają rodzin, ktoś kto to widzi powinien zgłosić takie osoby?

Utworzenie Straży gminnej jest finalizowane , bo Policja nie może być wszędzie.

Rozmawiałem na ten temat z Z-cą Komendanta p.Plutą i prosił, że jeśli wiemy o jakichkolwiek imprezach ,by dawać znać.

Radny Dumin podziękował wszystkim radnym i sołtysom za pomoc i wsparcie przy sfinansowaniu operacji , bo jest poprawa i czuje się lepiej.

Przewodniczący Rady życzył radnemu Duminowi powrotu do pełni sił.

Radny Nalewajka zwrócił się z zapytaniem, czy prawdą jest że scalenie w Chorzenicach i Witkowicach jest przesunięte do 2013 roku.

Wójt- plan został wykonany na Chorzenice, Witkowice ,Zawadę i Zberezkę. Firma wykonuje obecnie scalenie w Żarkach i ma do wykonania najpierw scalenie w Zawadzie a później Chorzenice i Witkowice.

Sołtys Chorzenic- są czyszczone rowy koło Domu Dziecka , czy to robi gmina czy Starostwo?

Wójt- to robi Starostwo.

Sołtys Chorzenic- są do naprawy urządzenia na placu zabaw, gdzie to zgłosić?

Wójt- my sami nie możemy nic naprawiać ,musi firma z atestem. Wydajemy na te place kilkaset tysięcy złotych i jest bulwersujące, że przebywa tam młodzież, która to psuje.

Sołtys Chorzenic- ciągle jest psute światło na przystanku autobusowym.

Wójt- skoro sami sobie psujecie , to ja nie będę cały czas naprawiał.

Sołtys Chorzenic – mam nadzieję ,że drogi w Chorzenicach wejdą do planu remontów dróg.

Wójt- będą komisje jeździć, będą wnioski ale proszę zwrócić uwagę na drogę w Witkowicach.

Wiśniewski L.- zwrócił się z zapytaniem do radnej powiatowej , jak wygląda kwestia realizacji dróg powiatowych w naszej gminie t.j. Kłomnice-Św.Anna, Rzerzęczyce-Kuchary?

Radna Burzyńska- droga Kłomnice-Św.Anna jest w planie na 2013 rok, Rzerzęczyce-Kuchary – nie wiem. Wnioskowaliśmy o zwiększenie w planie budowy większej ilości chodników m.in. w Pacierzowie tam , gdzie jest najwięcej domów.

Wiśniewski L.- czy są już podejmowane jakieś działania dot. odtwarzania drogi Skrzydlów-Rzerzęczyce po pracach kanalizacyjnych?

p.Burzyńska L.-na tą chwilę jakiekolwiek planowania mogą być na listopad, kiedy kanalizacja będzie zrobiona.

Wójt- naprawa drogi po kanalizacji lepiej wygląda niż przed wykopami.

Burzyńska L.- będę wnioskować w powiecie w tym temacie . Radny Koza – co z drogą Pacierzów – Zberezka, nowa droga a spękana w różnych kierunkach.

Burzyńska L.- sprawdzę na najbliższej komisji.

Radni poruszyli sprawę zasypanych rowów przy drogach powiatowych.

Wójt- proces zasypywania rowów jest od wielu lat, a odbudowa rowów na pewnych odcinakach jest niemożliwa ze względu m.in.na wodociąg , bo grozi to zamarzaniem.

Burzyńska L.- sprawa rowów i melioracji będzie cały czas, musi być opracowany systemowy sposób melioracji.

 

Ponieważ nie było więcej spraw , Przewodniczący zamknął obrady VI sesji.

 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano :

 

 

Protokołowała : /-/ J.Bieda

Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice
mgr inż.Jarosław Łapeta