główna zawartość
artykuł nr 1

Protokół Nr XII/2011

Protokół Nr XII/2011
z sesji Rady Gminy Kłomnice odbytej w dniu 29.12.2011r.

Sesji przewodniczył p. Jarosław Łapeta- Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice.
W sesji udział wzięło 15 radnych (wszyscy obecni).
XII sesję Rady Gminy otworzył jej Przewodniczący, powitał wszystkich przybyłych radnych, Wójta Gminy wraz z pracownikami Urzędu, kierowników jednostek organizacyjnych, radnego powiatowego w osobie p. Jana Miarzyńskiego, który jest członkiem Zarządu Starostwa Powiatowego, sołtysów i wszystkich pozostałych gości przybyłych na sesję.
Następnie Przewodniczący stwierdził, że sesja jest prawomocna i zgodnie z Postanowieniem
Nr 9/2011 odczytał porządek XII sesji, po czym zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi lub inne propozycje?
Wójt poprosił o wycofanie z porządku obrad punktu 12 tj. uchwały w sprawie: przyjęcie „Programu usuwania azbestu z terenu gminy Kłomnice”, ponieważ wymaga jeszcze doprecyzowania i pracownik, który miał przedstawić ten program przebywa na urlopie. Więcej uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad XII sesji wraz z poprawką zgłoszoną przez Wójta Gminy – za przyjęciem głosowali wszyscy radni.
Prowadzący obrady stwierdził, że Rada przyjęła porządek obrad XII Sesji jednogłośnie, który przedstawiał się następująco:
1.Otwarcie XII sesji Rady Gminy i powitanie.
2.Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
4.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5.Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6.Przyjęcie interpelacji i zapytań.
7.Upoważnienie Wójta Gminy Kłomnice do zawarcia porozumienia z Prezydentem Miasta Częstochowy - podjęcie uchwały.
8. Korekta budżetu gminy na 2011 rok – uchwała.
9.Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2011-2014.
10.Przyjęcie budżetu gminy na 2012 rok – uchwała.
11.Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2011-2015.
12.Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania składane do Wójta Gminy oraz informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.
13.Komunikaty,wolne wnioski.
14.Zamknięcie obrad sesji.
ad. pkt.4
Przewodniczący poinformował obecnych, że zwyczajem jest w naszej gminie, że protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy jest do wglądu w biurze Rady i jest wyłożony przed sesją. Każdy kto chce może się z nim zapoznać a po przyjęciu go jest zamieszczany w BIP Urzędu Gminy i zaproponował, by przyjąć go bez odczytywania. Za takim przyjęciem protokołu z ostatniej sesji – głosowali wszyscy radni.
ad. pkt. 5
Przewodniczący zaproponował radnych do Komisji Uchwał i Wniosków w osobach: Pana Tadeusza Dumin, Pana Witolda Bruś oraz Pana Janusza Ciastek.
Rada jednogłośnie powołała Komisję Uchwał i Wniosków w składzie:
1.Tadeusz Dumin
2.Witold Bruś
3.Janusz Ciastek
ad.pkt.6
Radny p. Ligocki M. wystąpił z interpelacją- odczytał apel przedsiębiorców gminy Kłomnice- dotyczący uchwały podatkowej. Większość osób prowadzących działalność gospodarczą wnosi sprzeciw od bardzo wysokiego podatku dla osób prowadzących działalność gospodarczą, przyczynia się to do zwiększenia osób bezrobotnych, prośba o ponowne rozpatrzenie podatków na 2012r. W innych sąsiednich gminach i miastach podatki są o wiele niższe niż w gminie Kłomnice. (Apel przedsiębiorców w załączeniu).
Nie było więcej interpelacji i zapytań.
ad.pkt. 7
Dumin T.- odczytał projekt uchwały Nr 93/XII/2011 w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Kłomnice do zawarcia porozumienia z Prezydentem Miasta Częstochowy (do projektu uwag i pytań nie było).
Nastąpiło głosowanie:
- za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych.
Przewodniczący Rady stwierdził, iż uchwałę przyjęto jednogłośnie – jak w załączeniu.
ad.pkt.8
Ciastek J. odczytał projekt uchwały Nr 94/XII/2011 w sprawie: zmian w Budżecie Gminy na 2011rok (do projektu uchwały uwag i pytań nie było ).Ponieważ nie było pytań, nastąpiło głosowanie:
-za przyjęciem w/w uchwały głosowali wszyscy radni. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. – jak w załączeniu.
ad.pkt.9
Bruś W. odczytał projekt uchwały Nr 95/XII/2011 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2011-2014.Nastąpiło głosowanie:
-za przyjęciem w/w uchwały- głosowali wszyscy radni. Przewodniczący stwierdził, że Rada przyjęła uchwałę jednogłośnie. – jak w załączeniu.
ad.pkt.10
Ciastek J. odczytał projekt uchwały Nr 96/XII/2011 w sprawie: Budżetu Gminy na 2012 rok, odczytał również uchwałę Nr 4100/VI/219/2011 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kłomnice projekcie uchwały budżetowej na 2012 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.
Politański S. odczytał opinię stałych Komisji Rady Gminy do budżetu na rok 2012.- opinia w załączeniu.
Ligocki M. – zabrał głos w sprawie modernizacji ul. Krótkiej, odpowiedź na interpelację z 2005r, Wójt powiedział, że ujmie to w propozycji budżetu gminy. W Kłomnicach od wielu lat nic się nie robi, był projekt oświetlenia a nic nie jest zrobione, potrzebna jest też kanalizacja w części za torami w Kłomnicach. Mamy zbyt duże zadłużenie, dlatego powinniśmy oszczędzać. Począwszy od schroniska – pracuje tam ponad 14 osób, rezerwa budżetowa jest coraz większa co roku, w tym roku to kwota 400.000 tyś. zł. Uważa, że nie jest to dobry budżet na obecne warunki. Plan zagospodarowania przestrzennego miał kosztować 64000 tyś. zł, mamy 2012- przez te lata wydaliśmy 200.000 tyś. zł., gdy byśmy oszczędzali to nie było by tych wydatków.
Wójt – wypowiedź Pana Ligockiego to połowa nieprawdy, część rezerwy jest przeznaczona na klęski żywiołowe. Jest to rezerwa celowa 79 tyś. zł., którą wymusza ustawa – na zdarzenia losowe, nieprzewidziane wydatki. Co do kredytów- to sam Pan sobie przeczy, z jednej strony krytykuje Pan kredyty, a z drugiej strony chce zaciągać kredyty na inwestycje. A pieniądze przeznaczone na drogi- o tym decyduje Komisja, ja ze swojej strony wywiązałem się z obietnicy utwardzenia ul. Krótkiej. Ja jestem przeciwny wnioskowi formalnemu pana Ligockiego, dotyczącego wprowadzenia do budżetu gminy pozycji o przeznaczeniu 100.000 na ul. Krótką.
Więcej wniosków nie było. Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem budżetu gminy na 2012 rok.
Za przyjęciem głosowało -14 radnych, przeciwny- był 1 radny.
Przewodniczący stwierdził, że Rada przyjęła budżet gminy na 2012 rok przy jednym głosie przeciwnym.
ad.pkt.11
Dumin T. odczytał projekt uchwały Nr 97/XII/2011 Z DN. 29.12.2011r
Bruś W. odczytał projekt uchwały Nr 4100/VI/226/2011 Z DN. 05.12.2011R VI Składu Orzekającego RIO w Katowicach, w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kłomnice projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej n a lata 2012-2015.
- nie było pytań ani uwag od radnych
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem w/w uchwały. Za głosowało 14 radnych, przeciwnych głosów nie było, wstrzymał się od głosu 1 radny. Przewodniczący stwierdził, że Rada uchwałę przyjęła jak w załączeniu.
ad. pkt. 12
Wójt odpowiedział na zapytania i interpelacje oraz poinformował o działalności międzysesyjnej. j.n.
Wójt - co do interpelacji Pana Ligockiego, nie zgadzam się z jego treścią, sformułowanie „antyrozwojowa koncepcja gminy” jest nieuzasadnione. Co do uchwały o podatkach to minęły terminy jej uchwalenia, a Pan Ligocki nie był na komisji obradującej w sprawie wysokości podatków. Te zarzuty są bezpodstawne.
Wójt- korzystając z obecności sołtysów chciałbym zgłosić pewny niepokój co do ich działalności. Procedury zwoływania zebrań wiejskich jest to bardzo ważne. Aby uchwały były ważne, trzeba przestrzegać procedur ustalonych w Statucie Sołectwa, w tej chwili tylko dwie miejscowości nie mają siedziby, gdzie mogliby się spotykać mieszkańcy na zebraniach, są to Chmielarze i Śliwaków. Całe sołectwo powinno pracować według statutu, sołectwa nie różnią się w sprawach podstawowych, zebranie sołeckie jest najwyższą radą, obowiązkiem sołtysów jest zwołać zebranie, zebranie musi być tydzień przed zwołane i dostarczone zawiadomienie do Wójta gminy. Zebrania muszą być nagłaśniane, aby mieszkańcy mogli w nich uczestniczyć, muszą być poinformowani w odpowiedni sposób.
Druga sprawa, która dotyczy sołectwa Rzeki, w której kopie się zbiornik, tłumaczymy się teraz z tego w Starostwie, na to potrzebny jest projekt i pozwolenie, nie wiem jak to się stało, bo Urząd o niczym nie został poinformowany, nie wiem jak teraz ta sprawa zakończy się w Starostwie.
P. Koza S. – odkąd mieszkam w Pacierzowie nie było żadnego remontu w remizie strażackiej, więc ta inwestycja jest potrzebna.
Wójt - remont remizy strażackiej w Pacierzowie jest częściowo finansowany i będzie tam filia biblioteki.
P. Wiśniewski L.- jeśli chodzi o statuty sołectw pojawiły się problemy dotyczące współpracy pomiędzy sołtysami a radnymi, proszę przewodniczącego o opracowanie ramowego statutu sołectwa w ciągu miesiąca.
P. Politański S. – apel do sołtysów, aby dbali o swoje drogi.
Głos zabrał jeszcze Dyrektor GOK Pan Janik L. Złożył życzenia dla radnych oraz podarował płyty z kolędami. Wystąpiła także Pani Renata Surlej- Krawiec- mówiła o konkursach bożonarodzeniowych dzieci z terenu naszej gminy. Można było także zakupić anioły zrobione własnoręcznie przez dzieci.
Ponieważ nie było więcej spraw Przewodniczący zamknął obrady XII sesji Rady Gminy.
Na tym protokół zakończono i podpisano.


Protokołowała: A.Fiuta