główna zawartość
artykuł nr 1

PROTOKÓŁ Nr X/2011

 

Protokół Nr X/2011

z sesji Rady Gminy Kłomnice odbytej w dniu 11.10.2011r

W sesji wzięli udział wszyscy radni – 15 osób.

X sesję Rady Gminy Kłomnice otworzył jej Przewodniczący, powitał wszystkich przybyłych radnych, Wójta Gminy wraz z pracownikami Urzędu Gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, sołtysów i wszystkich tych mieszkańców, którzy zechcieli uczestniczyć w obradach, po czym stwierdził, że sesja jest prawomocna, ponieważ biorą w niej udział wszyscy radni.

Następnie zgodnie z Postanowieniem Nr 7/2011 Przewodniczący zaproponował porządek obrad, po odczytaniu którego zwrócił się z zapytaniem, czy są do niego uwagi lub inne propozycje ?

Wójt zwrócił się do Rady z prośbą o wprowadzenie do porządku obrad dwóch uchwał t.j.:

jako 9. f)- uchwała w sprawie: zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na zadanie: „Budowa oczyszczalni ścieków w Hubach oraz kanalizacji sanitarnej w Hubach, Adamowie i Rzerzęczycach etap I”,

jako 9. g) - uchwała w sprawie: zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na prefinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Hubach oraz kanalizacji sanitarnej w Hubach, Adamowie i Rzerzęczycach etap I”.

Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad X sesji wraz ze zgłoszonym przez Wójta Gminy wnioskiem:

- za przyjęciem porządku obrad – głosowali wszyscy radni, a przedstawiał się on następująco:

 1. Otwarcie X sesji Rady Gminy i powitanie.

 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

 3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

 6. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.

 7. Przyjęcie interpelacji i zapytań.

 8. Ustalenie zasad głosowania i wybór ławników do Sądu Okręgowego w Częstochowie i Sądu Rejonowego w Częstochowie – podjęcie uchwały.

 9. Podjęcie uchwał w sprawie:

  1. zaciągnięcia kredytu długoterminowego na zadanie inwestycyjne pn.”Remont zbiornika wodnego z infrastrukturą rekreacyjną w msc. Kłomnice”,

  2. zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na częściowe sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek,

  3. zaciągnięcia kredytu długoterminowego na zadanie inwestycyjne pn. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Witkowicach wraz z zabezpieczeniem piwnic przed zalaniem,

  4. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2011-2014,

  5. zmiany uchwały w sprawie: trybu prac i procedury uchwalania budżetu Gminy Kłomnice oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu,

  6. zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na zadanie: „Budowa oczyszczalni ścieków w Hubach oraz kanalizacji oraz kanalizacji sanitarnej w Hubach, Adamowie i Rzerzęczycach etap I „,

  7. zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na prefinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Hubach oraz kanalizacji sanitarnej w Hubach, Adamowie i Rzerzęczycach etap I „.

   

 10. Korekta budżetu gminy na 2011 rok – uchwała.

 11. Uchwały w sprawie:

  1. przekazania Miastu Częstochowa zadania w zakresie kształcenia dwóch uczniów w zespole Gimnazjów im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Częstochowie,

  2. upoważnienia Wójta Gminy Kłomnice do zawarcia porozumienia z Gminą Miastem Radomsko,

  3. przystąpienia Gminy Kłomnice do realizacji projektu w ramach Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie: 9.1.2 „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych „,

  4. bezprzetargowej sprzedaży działki nr 174/1 położonej w Witkowicach na rzecz Tadeusza Góry i Michała i Sylwii małż. Śledzińskich.

 12. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania składane do Wójta Gminy oraz informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.

 13. Komunikaty, wolne wnioski.

 14. Zamknięcie obrad sesji.

ad. pkt. 4

Przewodniczący przypomniał zebranym, że protokół z ostatniej sesji jest do wglądu w biurze Rady i przed sesją jest wyłożony na sali obrad. Każdy kto chce może się z nim zapoznać i wnieść ewentualnie swoje uwagi. Poza tym, po przyjęciu go przez Radę Gminy jest zamieszczany w BIP Urzędu Gminy Kłomnice i zaproponował, by przyjąć go bez odczytania.

- za takim przyjęciem – głosowali wszyscy radni.

Przewodniczący stwierdził, że Rada jednogłośnie przyjęła protokół z poprzedniej sesji bez odczytania.

ad. pkt. 5

Rada jednogłośnie powołała Komisję Uchwał i Wniosków w składzie:

   1. Ligocki Marek

   2. Matuszczak Stanisław

   3. Politański Sylwester

ad. pkt. 6

Rada jednogłośnie powołała Komisję Skrutacyjną w takim samym składzie jak Komisję Uchwał i Wniosków, po uprzednim wyrażeniu zgody przez w/W radnych t.j.

   1. Ligocki Marek

   2. Matuszczak Stanisław

   3. Politański Sylwester

ad. pkt. 7

Nikt z radnych nie zgłosił pisemnych interpelacji.

Zapytania złożyli j.n.:

1) Ligocki M.- niedawno braliśmy kredyt na drogi, czy wiadomo już które drogi są do zaprojektowania, bo na projekty było 200tys.zł ?

- jak jest z wykaszaniem poboczy przy drogach gminnych, bo odcinek od ul. Zielonej do ul. Zdrowskiej jest zarośnięty i chwasty wchodzą na drogę?

- pokazały się tablice o fotoradarach, czy te urządzenia są już zamontowane ?

- pytanie do p. Wójta dotyczące opłat za przedszkola. Wiemy, że 5 godzin pobytu dziecka jest bezpłatne, ale są to godziny od 8,00 do 13,00. Zdarza się, że dzieci są przyprowadzane później i są np. dzieci do 15,00. Czy za te godziny od 13-tej musi płacić rodzic jako nadliczbowe? Opłata za przedszkole jest do 10-go każdego miesiąca. Zdarza się, że dziecko zachoruje po połowie miesiąca i żeby miało zwrot pieniędzy musi być zwolnienie lekarskie a jeśli nie będzie zwolnienia, to dopiero zwrot pieniędzy będzie po 30 dniach choroby. Dlaczego aż 30 dni, jest tak że matka pozostawi w domu dziecko na 3, 4 dni by nie zarażało innych jeśli widzi że jest trochę przeziębione. Czy nie można zmienić umowy ?

2) Milczarek W.- czy jest nadzór na wykaszaniem poboczy, bo wykasza się najpierw pobocza, po jakimś czasie rów i ogólnie nie ma efektu, powinno to być jednocześnie wykaszane.

3) Wiśniewski L.- na ostatnim zebraniu wiejskim był temat odwodnienia ul. Kolejowej w Rzerzęczycach, czy były jakieś działania ze strony p. Wójta, bo choć jest to droga powiatowa, ale mieszkańcy liczą na wsparcie gminy.

4) Sołtys z Lipicza – czy będą podjęte działania w sprawie odwodnienia posesji przy ul. Stawowej w Lipiczu, które co roku są zatapiane ?

ad.pkt.8

Ponieważ nie był więcej zapytań Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad i poprosił p. Sekretarz o wprowadzenie w sprawie wyboru ławników do Sądów Powszechnych.

P. Sekretarz poinformowała, że ustawa zobowiązuje Radę Gminy do wyboru ławników w głosowaniu tajnym w ilości zgodnej z pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Częstochowie.

Rada Gminy Kłomnice będzie wybierać dwóch ławników do Sądu Okręgowego – jednego i do Sądu Rejonowego w Częstochowie – jednego. Nie zgłoszono żadnego kandydata do Sądu Pracy. Gdyby był zgłoszony Rada Gminy wybierała by jeszcze jednego ławnika.

Przewodniczący przypomniał, że na sesji w miesiącu czerwcu był powołany Zespół składający się z czterech radnych do zaopiniowania prawidłowości zgłoszonych kandydatów na ławników na kadencję 2012-2015 i poprosił o odczytanie protokołu z posiedzenia tego Zespołu.

Jeden z członków w/w zespołu p. Nalewajka Andrzej odczytał protokół z posiedzenia w dniu 24.08.2011r zawierający pozytywna opinię o zgłoszonych kandydatach na ławników – jak w załączeniu.

Następnie Przewodniczący odczytał informację dotyczącą głosowania przy wyborze ławników do Sądów Powszechnych (informacja w załączeniu).

Radny Bruś zwrócił uwagę, że w tych zasadach nie zamieszczona jest sytuacja, gdyby była jednakowa ilość głosów na dwóch kandydatów.

Przewodniczący zaproponował dopisanie do odczytanych zasad treści j.n.:

- w przypadku uzyskania przez dwóch kandydatów równej liczby głosów, przeprowadzone zostanie głosowanie dodatkowe na osoby, które uzyskały taką samą liczbę głosów i poddał całość zasad głosowania do przyjęcia przez radnych:

- za przyjęciem odczytanych zasad głosowania wraz z dopiskiem – głosowali wszyscy radni.

Na sesję zostały zaproszone kandydatki na ławników (nie była obecna tylko jedna), dlatego po odczytaniu danych o kandydatkach Przewodniczący poprosił je kolejno o przedstawienie się.

Głos zabrały j.n.:

 1. Świderska Krystyna – jestem częściowo znana, bo byłam radna przez półtora kadencji. Ławnikiem w Sądzie jestem już dwie kadencje, lubię tą funkcję i chciałabym być ławnikiem nadal.

 2. Burzyńska Anna- ja kandyduję na ławnika pierwszy raz, czynnie działam w straży, jestem tu skarbnikiem. Ponadto działam w Radzie Rodziców przy szkole w Witkowicach i jestem dyspozycyjna.

 3. Ciupis Cecylia – jestem emerytką, ławnikiem jestem drugą kadencję.

 4. Woch Zofia – jestem sołtysem i ławnikiem w Sądzie dla Nieletnich.

Przewodniczący zwrócił się do zebranych na sali, czy są zapytania do kandydatek?

Zapytań nie było więc poprosił Komisję Skrutacyjną o rozdanie radnym kartek do głosowania.

Po zagłosowaniu radnych Ligocki M.- odczytał kolejno protokoły w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Częstochowie i ławnika do Sądu Rejonowego w Częstochowie, zgodnie z którymi ławnikami na kadencję 2012-2015 zostały wybrane w głosowaniu tajnym j.n.:

 1. Ławnikiem do Sądu Okręgowego w Częstochowie została wybrana p. Świderska Krystyna,

 2. Ławnikiem do Sądu Rejonowego w Częstochowie została wybrana p. Burzyńska Anna.

Protokoły Komisji Skrutacyjnej w załączeniu.

Przewodniczący pogratulował wybranym ławnikom, życząc im dużo satysfakcji z wykonywania tej pracy.

Obie, nowo wybrani ławnicy podziękowały za wybór i zaufanie, jakim je obdarzyła Rada Gminy, obiecując że będą godnie reprezentować nasza gminę.

Następnie Komisja Uchwał i Wniosków odczytała projekt uchwały Nr 65/X/2011 w sprawie: wyborów ławników do Sądu Okręgowego w Częstochowie i Sądu Rejonowego w Częstochowie – do projektu uwag nie wniesiono.

Nastąpiło głosowanie:

- za przyjęciem w/w uchwały – głosowali wszyscy radni.

Prowadzący sesję stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.

ad. pkt. 9a)

Politański S.- odczytał projekt uchwały Nr 66/X/2011 w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na zadanie inwestycyjne /do projektu uwag nie było/.

Prowadzący sesję p. Łapeta nadmienił, że uchwała była szczegółowo omówiona na posiedzeniu komisji przed sesją i poddał ją pod głosowanie:

- za przyjęciem w/w uchwały – głosowali wszyscy radni.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.

ad. pkt. 9b)

Matuszczak S.- odczytał projekt uchwały nr 67/X/2011 w sprawie; zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na częściowe sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek:

Ligocki M.- coraz częściej podejmujemy uchwały o kredytach i to komercyjnych i długoterminowych. Czy np. od kredytu, który weźmiemy 2 mln.zł na drogi i będziemy go spłacać przez ileś tam lat, ile zapłacimy od tej kwoty odsetek?

Skarbnik – jeszcze nie odbył się przetarg na ten kredyt, bo musimy mieć opinię RIO.

Ligocki M.- ale przetargi na zadania były ?

Skarbnik – tak, ale musimy zabezpieczyć środki, później jest opinia RIO, po której będzie dopiero przetarg i wtedy będzie można obliczyć ile będzie odsetek. Na dzień dzisiejszy nie mogę tego Panu powiedzieć.

Nastąpiło głosowanie:

- za przyjęciem w/w uchwały – głosowało 14 radnych,

- przeciw – był 1 radny.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta – jak w załączeniu.

ad. pkt. 9c)

Matuszczak S.- odczytał projekt uchwały Nr 68/X/2011 w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na zadanie inwestycyjne / do projektu uchwały uwag nie wniesiono/.

Prowadzący sesję nadmienił, że była ona również omawiana na komisjach.

Nastąpiło głosowanie:

- za przyjęciem w/w uchwały – głosowali wszyscy radni.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.

ad. pkt. 9d)

Politański S.-odczytał projekt uchwały Nr 69/X/2011 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2011-2014 /do projektu uchwały uwag nie zgłoszono/.

Nastąpiło głosowanie:

- za przyjęciem w/w uchwały – głosowali wszyscy radni.

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.

ad. pkt. 9e)

Ligocki M.- odczytał projekt uchwały Nr 70/X/2011 w sprawie: zmiany uchwały trybu prac i procedury uchwalania budżetu Gminy Kłomnice oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Przewodniczący nadmienił, że zmiana ta wynika ze zmiany przepisów prawa i dotyczą Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.

Nastąpiło głosowanie:

- za przyjęciem w/w uchwały – głosowali wszyscy radni.

Prowadzący sesje stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.

ad. pkt. 9f)

Matuszczak S.- odczytał projekt uchwały Nr 71/X/2011 w sprawie: zmiany uchwały w sprawie: zaciągnięcia pożyczki na zadanie: „Budowa oczyszczalni ścieków w Hubach oraz kanalizacji sanitarnej w Hubach, Adamowie i Rzerzęczycach etap I”- do projektu uwag nie było.

Nastąpiło głosowanie:

- za przyjęciem w/w uchwały – głosowali wszyscy radni.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.

ad. pkt. 9g)

Politański S.- odczytał projekt uchwały Nr 72/X/2011 w sprawie: zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na prefinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Hubach oraz kanalizacji sanitarnej w Hubach, Adamowie i Rzerzęczycach etap I” – do projektu uwag nie było.

Wójt nadmienił, że chodzi tu o prefinansowanie czyli założenie pieniędzy, które później dostaniemy z Unii Europejskiej.

Nastąpiło głosowanie:

- za przyjęciem w/w uchwały – głosowali wszyscy radni.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.

ad. pkt. 10

Ligocki M.- odczytał projekt uchwały Nr 73/X/2011 w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2011 rok.

Wójt wniósł poprawki do treści uchwały tj.

- § 1 pkt.1 – zmienić zapis „współfinansowanego” na „finansowanego ze środków unii...”, (ponieważ nie dajemy tu nawet złotówki),

- § 2pkt.1 – pozostawić tylko zapis wytłuszczonym drukiem t.j „ Zmiany, o których mowa w § 1 ogółem przedstawiają się następująco: ”

Przewodniczący Rady podsumował, że ta korekta jest zatwierdzającą uchwały zmieniające, które zostały przyjęte wcześniej i poddał ją pod głosowanie z poprawkami zgłoszonymi przez Wójta:

- za przyjęciem w/w uchwały – głosowali wszyscy radni.

Prowadzący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.

ad. pkt. 11

Politański S.- odczytał projekt uchwały Nr 74/X/2011 w sprawie: przekazania Miastu Częstochowa zadania w zakresie kształcenia dwóch uczniów w Zespole Gimnazjów im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Częstochowie – do projektu uchwały uwag nie było.

Z-ca Wójta poinformowała, że dwóch uczniów podjęło naukę w Ochotniczym Hufcu Pracy w Częstochowie jako w gimnazjum.

Nastąpiło głosowanie:

- za przyjęciem w/w uchwały – głosowało 13 radnych,

- 1radny – był przeciwny.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta przy jednym głosie przeciwnym.

ad. pkt. 11b)

Matuszczak S.- odczytał projekt uchwały Nr 75/X/2011 w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Kłomnice do zawarcia porozumienia z Gmina Miastem Radomsko.

Wójt poinformował, że uchwała ta dotyczy również przekazania środków na dziecko uczęszczające do przedszkola w Radomsku choć mamy swoje przedszkola, ale wynika to z ustawy.

Wilk A.- jeżeli Rada Gminy nie przyjmie tej uchwały, co wtedy ?

Z-ca Wójta – konsekwencją będzie nie przyjęcie dziecka do przedszkola.

Wójt- tak naprawdę, my nie mamy wyjścia.

Łapeta J.- po pewnym czasie sprawa wróci, może nawet być przeprowadzona sądownie.

Wójt- to dotyczy oświaty w całej Polsce, prawo nie jest po naszej stronie.

Nastąpiło głosowanie:

- za przyjęciem w/w uchwały – głosowało 9 radnych,

- przeciwny – był 1 radny,

- wstrzymało się od głosu – 4 radnych.

Przewodniczący stwierdził., że Rada uchwałę przyjęła – jak w załączeniu.

ad. pkt. 11c)

Ligocki M.- odczytał projekt uchwały w sprawie: przystąpienia Gminy Kłomnice do realizacji projektu w ramach Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie: 9.1.2 „ Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”.- do projektu uwag nie było.

Przewodniczący nadmienił,, że będzie to przystąpienie do realizacji programu, który w 100% będzie finansowany ze środków unii europejskiej i poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały:

- za przyjęciem – głosowali wszyscy radni.

Prowadzący sesję stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.

ad. pkt. 11d)

Politański S.- odczytał projekt uchwały Nr 77/X/2011 w sprawie: bezprzetargowej sprzedaży działki nr 174/1 położonej w Witkowicach na rzecz Tadeusza Góry oraz Michała i Sylwii małż. Śledziński.

Wójt- jest to działka, która nie może istnieć jako samodzielna i jest na poszerzenie działki przyległej. Po wycenie przez biegłego rzeczoznawcę będzie sprzedana właścicielom przyległej do niej posesji.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie wniesiono.

Nastąpiło głosowanie:

- za przyjęciem w/w uchwały – głosowali wszyscy radni.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie – jak w załączeniu.

ad. pkt. 12

Wójt odpowiedział na zadane wcześniej pytania j.n.:

ad. pytania p. Ligockiego:

- jeśli chodzi o drogi, to dopiero teraz odbyły się przetargi i będzie wszystko wiadomo.

Projekty zostały zlecone na ul. Księżą w Kłomnicach i na drogi na nowym osiedlu w Kłomnicach.

- ul. Zielona do wykaszania nie była ujęta, bo jest tu chodnik, a na odcinku gdzie go nie ma, powinien wykaszać właściciel przyległej działki.

- przygotowanych jest 8 stanowisk na fotoradary, po uprzednim uzgodnieniu z Zarządem Dróg i Powiatową Komendą Policji. Cztery będą w Kłomnicach i cztery w innych miejscowościach. Pieniądze z fotoradarów mogą być przeznaczone na polepszenie bezpieczeństwa oraz na poprawę stanu dróg.

- opłaty za przedszkola, do tego tematu trzeba wrócić jeszcze raz na komisji, bo nauczyciel jest od ustalonej godziny i do godziny. Musi być realizowana podstawa programowa, kwestia ilości nieobecnych dni - trzeba wrócić do tematu na komisji. Poprawki do podjętej już uchwał można wnosić. Jeśli chodzi o godziny nadliczbowe, odpłatność za nie to dochody własne gminy.

ad. pytanie p. Milczarka:

- do tej pory były wykaszane tylko pobocza, w nowej umowie podpisane jest o wykaszaniu rowów też. Musimy teraz przygotowywać również drugą stronę rowu. Jest pracownik, który powinien to sprawdzać.

Milczarek W.- było już tak, że jednocześnie było wykaszane pobocze i rów i był tego efekt.

ad. pytanie p. Wiśniewskiego:

- odwodnienie ul. Kolejowej w Rzerzęczycach – poszły pisma zarówno do PKP jak i Rejonu Dróg. Będzie tu problem, bo kiedyś był staw i rów do lasu, a właściciele nie zgadzają się na odtworzenie.

ad. pytanie p. Sołtys z Lipicza – w najbliższym czasie będzie zrobione, jest projekt jak to odwodnienie będzie robione. Firma najpierw zrobi w Zdrowej a później przejdzie do Lipicza.

My mamy obowiązek odwadniać drogi a nie podwórka. W Lipiczu będzie robiony odkryty rów.

- Działalność międzysesyjna:

Wójt poinformował, że przebywał w tym okresie na urlopie, po którym włączył się w pracę Urzędu, były wyjazdy do Urzędów w Katowicach. Odbyły się już wszystkie przetargi na zadania inwestycyjne i czekamy aż wejdą firmy i zaczną się roboty.

Pytań do Wójta nie było.

ad. pkt. 13

Wójt poinformował, że 16 października b.r. o godz.16,30 w kościele w Garnku odbędzie się koncert organowy dedykowany Ś.P. Krzysztofowi Pośpiechowi, na który wszystkich zaprasza.

Poinformował również, że od soboty aż do odwołania będzie zamknięte targowisko w Kłomnicach ze względu na rozpoczęcie prac przy zbiorniku wodnym.

Przewodniczący Rady Gminy odczytał:

- zaproszenie dla radnych od Dyrekcji i Grona Pedagogicznego Z.S. w Skrzydlowie na ślubowanie I- szych klas w dniu 14.10.2011r,

- zaproszenie Wójta Gminy Kłomnice, GOK w Kłomnicach, Zarządu Oddziału Rejonowego w Kłomnicach Związku Emerytów i Rencistów dla Przewodniczącego Rady Gminy i radnych na Gminny Dzień Seniora w dniu 23.10.2011r na godz.18,00,

- zaproszenie do wzięcia udziału w turnieju szachów dla radnych organizowanych przez Starostę Częstochowskiego w dniu 16 października b.r. o godz.10,00.

Następnie p. Sekretarz Gminy przedstawiła zebranym dane dotyczące wyborów do Sejmu i Senatu w naszej gminie, podkreślając że ogólnie głosowało 43,5% uprawnionych. Dane z tych wyborów są zamieszczone na naszej stronie internetowej, ponadto jeśli ktoś będzie zainteresowany może takie dane otrzymać w Urzędzie Gminy.

Korzystając z głosu p. Sekretarz podziękowała wszystkim członkom Obwodowych Komisji Wyborczych za sprawną pracę.

Ponieważ nie było więcej spraw, Przewodniczący Rady zamknął obrady X sesji.

Na tym protokół zakończono i podpisano.