główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 159/XXIII/08 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2008r.

UCHWAŁA Nr 159/XXIII/08

Rady Gminy Kłomnice

z dnia 29.12.2008r

 

w sprawie: nieodpłatnego nabycia na własność Gminy Kłomnice nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1740/3 obręb Garnek od Agencji Nieruchomości Rolnych – Oddział Terenowy w Opolu.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2004r Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami)

 

Rada Gminy Kłomnice
uchwala, co następuje:

 

§ 1

Podjąć działania mające na celu nieodpłatne nabycie na własność Gminy Kłomnice nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1740/3 o pow.1,21 ha, k.m.3 obręb Garnek z przeznaczeniem na obsługę komunikacji zbiorowej (PKS).

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.