główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 155/XXIII/08 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2008r.

U C H W A Ł A Nr. 155/XXIII/08
Rady Gminy Kłomnice
z dnia 29.12.2008r.

 

w sprawie : zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591/ oraz art. 420 Ustawy – Prawo ochrony środowiska

z dnia 27 kwietnia 2001 roku / Dz.U. Nr 62 poz.627 z późn. zm./


Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok według załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 stycznia 2009 roku.


Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy Kłomnice
Nr 155/XXIII/08 z dn.29.12.2008r.

 


ZESTAWIENIE
PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
NA 2009 ROK
I. Stan środków z ubiegłego roku na 01.01.2009r.           20.000,-

II. Przychody                                                                   20.300,-


    1. Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat  20.000,-

    2. Pozostałe wpływy 300,-

     

III. Wydatki   40.300,-


1. Pielęgnacja istniejącego drzewostanu w parkach na terenie gminy 30.000,-

2. Szkolenia pracowników oraz prelekcje dla uczniów szkół związane

z ochroną środowiska 7.000,-

3. Pozostałe wydatki 3.300,-