główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 106/XVI/08 Rady Gminy Kłomnice z dnia 28.04.2008r.

UCHWAŁA NR 106/XVI/2008
Rady Gminy Kłomnice
z dnia 28 kwietnia 2008 roku

w sprawie: zawarcia porozumienia w sprawie przystąpienia do wspólnej realizacji Projektu pod nazwą „System selektywnej zbiórki odpadów komunalnych".

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 3 i art. 18 ust. 2 pkt. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r nr 142, poz.1591 z późn. zm.)

Rada Gminy Klomnice uchwala co następuje:

§1

Wyraża zgodę na zawarcie porozumienia w sprawie realizacji wspólnego projektu ppod nazwą: „System selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Subregionie Północnym-Powiat Częstochowski-1 etap", którego Liderem będzie Gmina Konopiska.

Projekt będzie współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

§2

Szczegółowe warunki realizacji projektu, uprawnienia i obowiązki Lidera i partnerów

Projektu określone zostaną w umowie pomiędzy Gminą Konopiska i Gminami Powiatu

Częstochowskiego.

Do zawarcia umowy upoważnia się Wójta Gminy.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.