główna zawartość
artykuł nr 1

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia  2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 ) oraz Uchwały Nr 79/XII/07 Rady Gminy Kłomnice z dnia 26.11.2007r. w sprawie Programu Współpracy Gminy Kłomnice z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2008.

WÓJT  GMINY  KŁOMNICE
OGŁASZA  OTWARTY  KONKURS  OFERT
NA REALIZACJĘ  ZADANIA  PUBLICZNEGO

 
p.n. ,, Rozwój sportu i  kultury fizycznej w sołectwach gminy Kłomnice  w roku 2008’’.

 
I. Rodzaje zadań

 - szkolenia sportowe dzieci i młodzieży z Gminy Kłomnice, mające na celu doskonalenia ich uzdolnień sprawności fizycznej,

- organizacja imprez sportowych, sportowo- rekreacyjnych na terenie gminy.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

 
Środki  przeznaczone  na realizację powyższego zadania stanowią kwotę 140.000 zł.

III. Zasady przyznawania dotacji.

Dotacja zostanie przekazana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr  96, poz. 873), po podpisaniu stosownej umowy z wyłonionym oferentem.

IV. Termin i warunki realizacji zadania.

Termin realizacji zadania ustala się od 21 stycznia 2008r do 5 grudnia 2008r. Szczegółowe warunki będą określone w umowie.

Podmioty, które otrzymają dotację obowiązane są do realizacji zadania z uwzględnieniem przepisów ustawy o  zamówieniach publicznych, w terminie do 5 grudnia 2008r.

Podmiot wykonujący zlecone zadanie udostępnia kontrolującemu wszelką dokumentację związaną z jego realizacją .

Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego określonego w umowie należy sporządzić w terminie 14dni po upływie terminu, na który umowa została zawarta.

V. Termin składania ofert.

Podmiot ubiegający się o dotację składa  ofertę w sekretariacie Urzędu Gminy Kłomnice, pok. 103 w terminie do 14 stycznia 2008 roku włącznie , do godz.: 12:00 w zamkniętej  kopercie, opatrzonej nazwą podmiotu oraz dopiskiem: Oferta na realizację zadania publicznego

p.n. ,,Rozwój sportu i kultury fizycznej w sołectwach gminy Kłomnice- 2008r’’.

Wzór oferty jest dostępny w Urzędzie Gminy Kłomnice w pok. 109.

Do oferty powinny być dołączone następujące dokumenty:

- sprawozdanie za poprzedni rok 2007,

- aktualny odpis z KRS ( ważny do 3 m-cy od daty wystawienia),

- statut

VII. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty.

Publicznego otwarcia ofert w dniu 15 stycznia 2008r. o godz.: 12:00 dokona Wójt w obecności Zespołu Doradczo- Opiniodawczego ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi działającymi na terenie Gminy Kłomnice.

Wójt wraz z zespołem Doradczo- Opiniodawczym przy rozpatrywaniu ofert:

1. ocenia możliwość realizacji zadania przez organizację pozarządową,

2. ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

3. uwzględnia wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.