główna zawartość
artykuł nr 11

Wykaz dot. sprzedaży działki w Witkowicach przy ul. Głównej

W Y K A Z

 

  Działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r (Dz.U. z 2004r Nr 261, poz.2603 z późniejszymi zmianami) oraz Zarządzenia Wójta Gminy Kłomnice Nr 112/2009 z dnia 16.09.2009r przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego ;

 

Nieruchomość oznaczona jako działka nr 158 o pow.0,1611 ha, k.m.1, obręb Witkowice

ul. Główna 64b, księga wieczysta CZ1C/00142408/9. Nieruchomość nieogrodzona, położona przy drodze bitumicznej,  dostępność do urządzeń infrastruktury technicznej : sieć E, W, T w ulicy Głównej.

Cena wywoławcza nieruchomości ogółem brutto: 18 000,00 zł

w tym: wartość części działki pod uprawy polowe – 3 360,00 zł

  wartość części działki przeznaczonej pod zabudowę – 12 000,00 + 22%Vat

Brak obowiązującego planu zagospodarowania Gminy Kłomnice – obecnie gmina jest w trakcie opracowania „Projektu planu miejscowego Gminy Kłomnice” będącego w fazie po uzgodnieniach i po ponownym wyłożeniu do wglądu.

Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kłomnice” przyjętego Uchwałą Nr 124/XXVII/2000 z dnia 28.09.2000r., działka położona jest w pasie 60m od ulicy w strefie KM.1.2. porządkowanie istniejącego zainwestowania obejmującego tereny mieszkaniowe i mieszkaniowo-usługowe, pozostała część działki przeznaczona pod tereny rolne.

Natomiast w „Projekcie planu miejscowego Gminy Kłomnice” działka położona jest w pasie 60m od ul. Głównej w strefie oznaczonej symbolem MN/UC – zabudowa mieszkaniowa i usługi nieoddziaływujące niekorzystnie na środowisko, pozostała część „ZO” – ogrody przydomowe.

Zgodnie z art.34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy o gospodarce nieruchomościami pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

  1. przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub 

odrębnych przepisów jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni, licząc

od dnia wywieszenia wykazu,

  1. jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa

  własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r albo jego spadkobiercą,

  jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia 

  wykazu.

W przypadku zbiegu uprawnień do pierwszeństwa w nabyciu stosuje się kolejność wymienioną jak wyżej.

Termin przetargu ustnego nieograniczonego zostanie podany do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.

 

 

 

 

 

 

artykuł nr 12

Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym nieruchomości położonej w Zdrowej przy ul. Zielonej

WÓJT  GMINY  KŁOMNICE

ogłasza II przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Zdrowa ul. Zielona 5

 

Nieruchomość oznaczona  jako działka nr 188/1, o pow.0,5028 ha, k.m.1, obręb Zdrowa ul. Zielona, księga wieczysta Nr CZ1C/00047469/8.

Nieruchomość położona przy drodze lokalnej nieutwardzonej, na skraju zabudowy wsi.

Na działce występują ruiny zabudowy zagrodowej do likwidacji.

Brak obowiązującego planu zagospodarowania Gminy Kłomnice – obecnie gmina jest w trakcie opracowania „Projektu planu miejscowego Gminy Kłomnice” będącego w fazie po uzgodnieniach i po wyłożeniu do wglądu.

Wójt Gminy Kruszyna wydał 29.04.2009r decyzje o warunkach zabudowy Nr III.7331-7/2009, ustalającą warunki zabudowy działki nr 188/1 pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną i zagrodową, z dopuszczeniem zabudowy mieszkalnej z usługami.

Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kłomnice” przyjętego Uchwałą Nr 124/XXVII/2000 z dnia 28.09.2000r, wyceniona działka położona jest w strefie Symbol KM3  – strefa dopuszczonej zabudowy w obrębie terenów rolnych.

( W nowym planie zagospodarowania przestrzennego przewiduje się, że działka położona jest w terenach zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej i mieszkaniowej).

Cena wywoławcza nieruchomości brutto – 48 600,00 zł

Wadium  - 4 900,00 zł

Postąpienie – 500,00 zł

Przetarg zostanie przeprowadzony w siedzibie Urzędu Gminy Kłomnice ul. Strażacka 20 w dniu  17.11.2009r o godz.1000

W przetargu biorą udział osoby, które wpłacą wadium w gotówce w terminie do dnia  13.11.2009r do godz. 1300  na konto BS Kłomnice 65 8264 0002 2001 0000 0039 0004 i przedłożą  dowód wpłaty do dnia 13.11.2009r do godz.1500 przelewu wadium do pokoju 203 Urzędu Gminy Kłomnice.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym uczestnikom zwraca się wpłacone  przez nich kwoty wadium niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu, bez oprocentowania. W razie uchylenia się przez uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Cena sprzedawanej nieruchomości, pomniejszona o kwotę wpłaconego wadium, podlega zapłacie nie później niż do dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy notarialnej.

Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.

 

Wójt Gminy Kłomnice zastrzega sobie prawo odwołania, przesunięcia lub unieważnienia przetargu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

artykuł nr 13

Wykaz dot. sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działki położonej w Skrzydlowie przy ul. Głównej

W  Y  K  A  Z

Działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r /Dz.U. z 2004r Nr 261, poz.2603 ze zm./ oraz Zarządzenia Wójta Gminy Nr 75/2009 z dnia 17.07.2009r

Wójt Gminy Kłomnice

Podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego:

Obręb :  Skrzydlów ul. Główna nieruchomość oznaczona jako działka nr 2200 o pow.0,2349 ha księga wieczysta CZ1C/00057054/9, k.m.5

Opis nieruchomości : nieruchomość niezabudowana położona w ramach zabudowy wiejskiej, przy drodze bitumicznej, uzbrojona w sieć E,W,T.

Brak obowiązującego planu zagospodarowania Gminy Kłomnice – obecnie gmina jest w trakcie opracowania „Projektu planu miejscowego Gminy Kłomnice” będącego w fazie po uzgodnieniach i po wyłożeniu do wglądu.

Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kłomnice” przyjętego Uchwałą Nr 124/XXVII/2000 z dnia 28.09.2000r; działka położona jest w pasie 60m od ulicy w strefie KM1.3 kształtowania centrów usługowych poszczególnych wsi pozostała część tereny rolne bez specjalnego przeznaczenia.

Natomiast w „Projekcie planu miejscowego Gminy Kłomnice” działka położona jest w pasie 60m od ul. Głównej w strefie oznaczonej symbolem MN/U – zabudowa mieszkaniowa i usługi, pozostała część „Z” – tereny otwarte, zieleń.

Cena nieruchomości :

 wartość  części działki przeznaczonej pod uprawy polowe – 3 275,00  

    wartość części działki przeznaczonej pod zabudowę -  11 250 zł + 22% Vat

ogółem wartość nieruchomości :  17 000,00 zł  brutto

Zgodnie z art.34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy o gospodarce nieruchomościami pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków :

  1. przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy

lub odrębnych przepisów jeżeli złoży wniosek o nabycie nieruchomości przed upływem 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu,

  1. jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa

  własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r albo jego spadkobiercą,

  jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia

  wykazu.

W przypadku zbiegu uprawnień do pierwszeństwa w nabyciu stosuje się kolejność wymienioną jak wyżej.

Termin przetargu zostanie podany do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.

 

 

 

 

 

artykuł nr 14

Wykaz dot.sprzedaży w drodze przetargu ustnego...

Sprzedaż nieruchomości rolnej zabudowanej w Skrzydlowie

artykuł nr 15

I przetarg pisemnych ofert na dzierżawę nieruchomości...

WÓJT GMINY KŁOMNICE ogłasza I przetarg pisemnych ofert na dzierżawę nieruchomości rolnych położonych na terenie gminy Kłomnice.