główna zawartość
artykuł nr 1

Konsultacje Społeczne w sprawie projektu Uchwały Rady...

Na podstawie art. 5a oraz 30 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz.994 ze zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr174/XXII/2013 z dnia 15 marca  2013 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kłomnice WÓJT  GMINY  KŁOMNICE ogłasza Konsultacje Społeczne w sprawie projektu Uchwały Rady Gminy Kłomnice  w sprawie przystąpienia Gminy Kłomnice do realizacji projektu w ramach Programu wieloletnie...

artykuł nr 2

Konsultacje społeczne projektów uchwał Rady Gminy...

Przedmiotem konsultacji są projekty uchwał Rady Gminy Kłomnice w sprawie: - wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, -  określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

artykuł nr 3

Konsultacje Społeczne w sprawie projektu: Uchwały Rady...

Konsultacje Społeczne w sprawie projektu: Uchwały Rady Gminy Kłomnice w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021

artykuł nr 4

KONSULTACJE PROJEKTU UCHWAŁY RADY GMINY KŁOMNICE W SPRAWIE...

WÓJT GMINY KŁOMNICE OGŁASZA  KONSULTACJE PROJEKTU UCHWAŁY RADY GMINY KŁOMNICE W SPRAWIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2019R ZWANEGO DALEJ „ PROJEKTEM UCHWAŁY” STANOWIĄCEGO ZAŁĄCZNIK NR, 1 DO ZARZĄDZENIA.