główna zawartość
artykuł nr 61

Uchwała Nr 62/VII/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 28.03.2019

w sprawie przystąpienia Gminy Kłomnice do realizacji projektu pod nazwą Remont i przebudowa zdegradowanego budynku na potrzeby Centrum Usług Społecznościowych w miejscowości Rzeki Wielkie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w ramach działania 10.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych w ramach poddziałania 10.2.4. Rozwój mieszkalnictwa socjaln...

artykuł nr 62

Uchwała Nr 61/VII/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 28.03.2019

w sprawie przystąpienia Gminy Kłomnice do realizacji projektu w ramach Programu wieloletniego „Senior+" na lata 2015-2020, edycja 2019, moduł I - utworzenie lub wyposażenie placówki „Senior+”

artykuł nr 63

Uchwała Nr 60/VII/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 28.03.2019

w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kłomnice.

artykuł nr 64

Uchwała Nr 59/VII/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 28.03.2019

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na czas oznaczony do 3 lat.

artykuł nr 65

Uchwała Nr 58/VII/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 28.03.2019

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.