główna zawartość
artykuł nr 6

Uchwała Nr 117/XIV/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Rzeki Wielkie

artykuł nr 7

Uchwała Nr 116/XIV/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Rzeki Małe

artykuł nr 8

Uchwała Nr 115/XIV/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Kłomnice z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.

artykuł nr 9

Uchwała Nr 114/XIV/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020r.

artykuł nr 10

Uchwała Nr 113/XIV/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie udzielenia  pomocy  finansowej w postaci dotacji  celowej dla miasta Częstochowa  na dofinansowanie działalności  Ośrodka Pomocy Osobom z  Problemami Alkoholowymi w Częstochowie, na rok 2020