Uchwała Nr 353.XLV.2018 Rady Gminy Kłomnice z dnia 17.08.2018

w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Kłomnice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Uchwała Nr 352.XLV.2018 Rady Gminy Kłomnice z dnia 17.08.2018

w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej.

Uchwała Nr 351.XLV.2018 Rady Gminy Kłomnice z dnia 17.08.2018

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2018-2027.

Uchwała Nr 350.XLV.2018 Rady Gminy Kłomnice z dnia 17.08.2018

 w sprawie zmian w Budżecie Gminy na 2018r.

Uchwała Nr 349.XLIV.2018 Rady Gminy Kłomnice z dnia 11.07.2018

 w sprawie zmian w Budżecie Gminy na 2018r.

Uchwała Nr 348.XLIII.2018 Rady Gminy Kłomnice z dnia 22.06.2018

 w sprawie rozpatrzenia skargi na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłomnicach.

Uchwała Nr 347.XLIII.2018 Rady Gminy Kłomnice z dnia 22.06.2018

w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach.

Uchwała Nr 346.XLIII.2018 Rady Gminy Kłomnice z dnia 22.06.2018

 w sprawie zatwierdzenia planu Pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2018 roku.

Uchwała Nr 345.XLIII.2018 Rady Gminy Kłomnice z dnia 22.06.2018

w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego działkę nr ewid. 213, obręb geodezyjny Garnek.

Uchwała Nr 344.XLIII.2018 Rady Gminy Kłomnice z dnia 22.06.2018

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy KŁOMNICE

Uchwała Nr 343.XLIII.2018 Rady Gminy Kłomnice z dnia 22.06.2018

w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Kłomnice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Uchwała Nr 342.XLIII.2018 Rady Gminy Kłomnice z dnia 22.06.2018

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr 341.XLIII.2018 Rady Gminy Kłomnice z dnia 22.06.2018

zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia inkasentów podatków i opłat lokalnych oraz wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr 340.XLIII.2018 Rady Gminy Kłomnice z dnia 22.06.2018

w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Kłomnice w celu przekazania go do organu regulacyjnego

Uchwała Nr 339.XLIII.2018 Rady Gminy Kłomnice z dnia 22.06.2018

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Kłomnice.

Uchwała Nr 338.XLIII.2018 Rady Gminy Kłomnice z dnia 22.06.2018

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Kłomnice

Uchwała Nr 337.XLIII.2018 Rady Gminy Kłomnice z dnia 22.06.2018

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłomnice w roku 2018.

Uchwała Nr 336.XLIII.2018 Rady Gminy Kłomnice z dnia 22.06.2018

 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kłomnice.

Uchwała Nr 335.XLIII.2018 Rady Gminy Kłomnice z dnia 22.06.2018

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na czas oznaczony do 3 lat.

Uchwała Nr 334.XLIII.2018 Rady Gminy Kłomnice z dnia 22.06.2018

 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w obrębach geodezyjnych: Chmielarze, Garnek, Kuźnica, Zawada, Zberezka

Uchwała Nr 333.XLIII.2018 Rady Gminy Kłomnice z dnia 22.06.2018

w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego obręb geodezyjny Rzeki Wielkie.

Uchwała Nr 332.XLIII.2018 Rady Gminy Kłomnice z dnia 22.06.2018

w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego obręb geodezyjny Rzeki Małe.

Uchwała Nr 331.XLIII.2018 Rady Gminy Kłomnice z dnia 22.06.2018

w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego obręb geodezyjny Witkowice.

Uchwała Nr 330.XLIII.2018 Rady Gminy Kłomnice z dnia 22.06.2018

w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kłomnice.

Uchwała Nr 329.XLIII.2018 Rady Gminy Kłomnice z dnia 22.06.2018

w sprawie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Konarach przy ulicy Częstochowskiej w gminie Kłomnice.

Uchwała Nr 328.XLIII.2018 Rady Gminy Kłomnice z dnia 22.06.2018

w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na częściowe sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

Uchwała Nr 327.XLIII.2018 Rady Gminy Kłomnice z dnia 22.06.2018

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2018-2027.

Uchwała Nr 326.XLIII.2018 Rady Gminy Kłomnice z dnia 22.06.2018

w sprawie zmian w Budżecie Gminy na 2018r.

Uchwała Nr 325.XLIII.2018 Rady Gminy Kłomnice z dnia 22.06.2018

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kłomnice.

Uchwała Nr 324.XLIII.2018 Rady Gminy Kłomnice z dnia 22.06.2018

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok.

Uchwała Nr 323.XLII.2018 Rady Gminy Kłomnice z dnia 18.05.2018

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Kłomnice na lata 2018-2025.

Uchwała Nr 322.XLII.2018 Rady Gminy Kłomnice z dnia 18.05.2018

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć doradców zawodowych, logopedów, pedagogów, psychologów i terapeutów pedagogicznych zatrudnionych w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kłomnice

Uchwała Nr 321.XLII.2018 Rady Gminy Kłomnice z dnia 18.05.2018

zmieniająca uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Zawadzie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Zawadzie

Uchwała Nr 320.XLII.2018 Rady Gminy Kłomnice z dnia 18.05.2018

zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r.

Uchwała Nr 319.XLII.2018 Rady Gminy Kłomnice z dnia 18.05.2018

w sprawie uchwalenia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Kłomnice na lata 2018-2022".

Uchwała Nr 318.XLII.2018 Rady Gminy Kłomnice z dnia 18.05.2018

 w sprawie zaopiniowania podziału powiatu częstochowskiego na okręgi wyborcze i ustalenia ich granic, nadania numerów okręgom wyborczym i określenia liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym dla przeprowadzenia wyborów do Rady Powiatu Częstochowskiego.

Uchwała Nr 317.XLII.2018 Rady Gminy Kłomnice z dnia 18.05.2018

 w sprawie zmian w Budżecie Gminy na 2018r.

Uchwała Nr 316.XLI.2018 Rady Gminy Kłomnice z dnia 23.03.2018

uchylająca uchwałę nr 285.XXXVII.2017 Rady Gminy Kłomnice z dnia 21 listopada 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Kłomnice.

Uchwała Nr 315.XLI.2018 Rady Gminy Kłomnice z dnia 23.03.2018

 w sprawie zmiany statutu Samorządowego Zakładu Budżetowego Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach

Uchwała Nr 314.XLI.2018 Rady Gminy Kłomnice z dnia 23.03.2018

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Kłomnice na lata 2018 - 2025

Uchwała Nr 313.XLI.2018 Rady Gminy Kłomnice z dnia 23.03.2018

w sprawie podziału Gminy Kłomnice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Uchwała Nr 312.XLI.2018 Rady Gminy Kłomnice z dnia 23.03.2018

 w sprawie podziału Gminy Kłomnice na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

Uchwała Nr 311.XLI.2018 Rady Gminy Kłomnice z dnia 23.03.2018

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Kłomnice a Powiatem Częstochowskim w sprawie przyjęcia do realizacji zadania z zakresu zarządzania drogami publicznymi powiatowymi polegającego na wykonaniu dokumentacji technicznej na budowę zatoki autobusowej z wiatą przystankową wraz z projektem organizacji ruchu, na drodze powiatowej nr 1029S, ul. Częstochowska, na wysokości działki gminnej nr ewid. 270 w m. Pacierzów

Uchwała Nr 310.XLI.2018 Rady Gminy Kłomnice z dnia 23.03.2018

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018r.

Uchwała Nr 309.XLI.2018 Rady Gminy Kłomnice z dnia 23.03.2018

w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłomnice w roku 2018.

Uchwała Nr 308.XLI.2018 Rady Gminy Kłomnice z dnia 23.03.2018

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr 307.XLI.2018 Rady Gminy Kłomnice z dnia 23.03.2018

w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kłomnice.

Uchwała Nr 306.XLI.2018 Rady Gminy Kłomnice z dnia 23.03.2018

 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2018-2027.

Uchwała Nr 305.XLI.2018 Rady Gminy Kłomnice z dnia 23.03.2018

 w sprawie zmian w Budżecie Gminy na 2018r.

Uchwała Nr 304.XL.2018 Rady Gminy Kłomnice z dnia 06.02.2018

w sprawie zatwierdzenia planu Pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2018 roku.

Uchwała Nr 303.XL.2018 Rady Gminy Kłomnice z dnia 06.02.2018

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Uchwała Nr 302.XL.2018 Rady Gminy Kłomnice z dnia 06.02.2018

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego  w Kłomnicach przy ulicy Zachodniej w gminie Kłomnice

Uchwała Nr 301.XL.2018 Rady Gminy Kłomnice z dnia 06.02.2018

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w 2018 roku

Uchwała Nr 300.XL.2018 Rady Gminy Kłomnice z dnia 06.02.2018

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 r.

Uchwała Nr 299.XL.2018 Rady Gminy Kłomnice z dnia 06.02.2018

w sprawie wspólnego wykonania z powiatem Częstochowskim dokumentacji technicznej na budowę chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 1034S w miejscowości Witkowice w rejonie skrzyżowania z DK 91, gmina Kłomnice”

Uchwała Nr 298.XL.2018 Rady Gminy Kłomnice z dnia 06.02.2018

 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2018-2027.

Uchwała Nr 297.XL.2018 Rady Gminy Kłomnice z dnia 06.02.2018

 w sprawie zmian w Budżecie Gminy na 2018r.