Uchwała Nr 304.XL.2018 Rady Gminy Kłomnice z dnia 06.02.2018

w sprawie zatwierdzenia planu Pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2018 roku.

Uchwała Nr 303.XL.2018 Rady Gminy Kłomnice z dnia 06.02.2018

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Uchwała Nr 302.XL.2018 Rady Gminy Kłomnice z dnia 06.02.2018

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego  w Kłomnicach przy ulicy Zachodniej w gminie Kłomnice

Uchwała Nr 301.XL.2018 Rady Gminy Kłomnice z dnia 06.02.2018

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w 2018 roku

Uchwała Nr 300.XL.2018 Rady Gminy Kłomnice z dnia 06.02.2018

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 r.

Uchwała Nr 299.XL.2018 Rady Gminy Kłomnice z dnia 06.02.2018

w sprawie wspólnego wykonania z powiatem Częstochowskim dokumentacji technicznej na budowę chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 1034S w miejscowości Witkowice w rejonie skrzyżowania z DK 91, gmina Kłomnice”

Uchwała Nr 298.XL.2018 Rady Gminy Kłomnice z dnia 06.02.2018

 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2018-2027.

Uchwała Nr 297.XL.2018 Rady Gminy Kłomnice z dnia 06.02.2018

 w sprawie zmian w Budżecie Gminy na 2018r.