Uchwała Nr 316.XLI.2018 Rady Gminy Kłomnice z dnia 23.03.2018

uchylająca uchwałę nr 285.XXXVII.2017 Rady Gminy Kłomnice z dnia 21 listopada 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Kłomnice.

Uchwała Nr 315.XLI.2018 Rady Gminy Kłomnice z dnia 23.03.2018

 w sprawie zmiany statutu Samorządowego Zakładu Budżetowego Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach

Uchwała Nr 314.XLI.2018 Rady Gminy Kłomnice z dnia 23.03.2018

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Kłomnice na lata 2018 - 2025

Uchwała Nr 313.XLI.2018 Rady Gminy Kłomnice z dnia 23.03.2018

w sprawie podziału Gminy Kłomnice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Uchwała Nr 312.XLI.2018 Rady Gminy Kłomnice z dnia 23.03.2018

 w sprawie podziału Gminy Kłomnice na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

Uchwała Nr 311.XLI.2018 Rady Gminy Kłomnice z dnia 23.03.2018

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Kłomnice a Powiatem Częstochowskim w sprawie przyjęcia do realizacji zadania z zakresu zarządzania drogami publicznymi powiatowymi polegającego na wykonaniu dokumentacji technicznej na budowę zatoki autobusowej z wiatą przystankową wraz z projektem organizacji ruchu, na drodze powiatowej nr 1029S, ul. Częstochowska, na wysokości działki gminnej nr ewid. 270 w m. Pacierzów

Uchwała Nr 310.XLI.2018 Rady Gminy Kłomnice z dnia 23.03.2018

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018r.

Uchwała Nr 309.XLI.2018 Rady Gminy Kłomnice z dnia 23.03.2018

w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłomnice w roku 2018.

Uchwała Nr 308.XLI.2018 Rady Gminy Kłomnice z dnia 23.03.2018

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr 307.XLI.2018 Rady Gminy Kłomnice z dnia 23.03.2018

w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kłomnice.

Uchwała Nr 306.XLI.2018 Rady Gminy Kłomnice z dnia 23.03.2018

 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2018-2027.

Uchwała Nr 305.XLI.2018 Rady Gminy Kłomnice z dnia 23.03.2018

 w sprawie zmian w Budżecie Gminy na 2018r.

Uchwała Nr 304.XL.2018 Rady Gminy Kłomnice z dnia 06.02.2018

w sprawie zatwierdzenia planu Pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2018 roku.

Uchwała Nr 303.XL.2018 Rady Gminy Kłomnice z dnia 06.02.2018

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Uchwała Nr 302.XL.2018 Rady Gminy Kłomnice z dnia 06.02.2018

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego  w Kłomnicach przy ulicy Zachodniej w gminie Kłomnice

Uchwała Nr 301.XL.2018 Rady Gminy Kłomnice z dnia 06.02.2018

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w 2018 roku

Uchwała Nr 300.XL.2018 Rady Gminy Kłomnice z dnia 06.02.2018

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 r.

Uchwała Nr 299.XL.2018 Rady Gminy Kłomnice z dnia 06.02.2018

w sprawie wspólnego wykonania z powiatem Częstochowskim dokumentacji technicznej na budowę chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 1034S w miejscowości Witkowice w rejonie skrzyżowania z DK 91, gmina Kłomnice”

Uchwała Nr 298.XL.2018 Rady Gminy Kłomnice z dnia 06.02.2018

 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2018-2027.

Uchwała Nr 297.XL.2018 Rady Gminy Kłomnice z dnia 06.02.2018

 w sprawie zmian w Budżecie Gminy na 2018r.