Uchwała Nr 199.XXIX.2016 Rady Gminy Kłomnice z dnia 30.12.2016

w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach.

Uchwała Nr 198.XXIX.2016 Rady Gminy Kłomnice z dnia 30.12.2016

 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kłomnice

Uchwała Nr 197.XXIX.2016 Rady Gminy Kłomnice z dnia 30.12.2016

 zmieniająca uchwałę w sprawie wspólnego wykonania z powiatem częstochowskim zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1034 S Witkowice – Rzerzęczyce”

Uchwała Nr 196.XXIX.2016 Rady Gminy Kłomnice z dnia 30.12.2016

 w sprawie zmiany w uchwale Nr 75.XIV.2015 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.10.2015 r. - zwolnienie samorządowego zakładu budżetowego – Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Kłomnice

Uchwała Nr 195.XXIX.2016 Rady Gminy Kłomnice z dnia 30.12.2016

  w sprawie w sprawie przystąpienia Gminy Kłomnice do realizacji projektu partnerskiego pod nazwą „Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach – szansą na skuteczną reintegrację społeczno-zawodową” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Działania 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałania 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskieg...

Uchwała Nr 194.XXIX.2016 Rady Gminy Kłomnice z dnia 30.12.2016

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości będącej własnością Gminy Kłomnice.

Uchwała Nr 193.XXIX.2016 Rady Gminy Kłomnice z dnia 30.12.2016

 w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji (PONE) dla Gminy Kłomnice

Uchwała Nr 192.XXIX.2016 Rady Gminy Kłomnice z dnia 30.12.2016

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na kolejny okres do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Uchwała Nr 191.XXIX.2016 Rady Gminy Kłomnice z dnia 30.12.2016

 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 266, położonej w obrębie geodezyjnym Konary.

Uchwała Nr 190.XXIX.2016 Rady Gminy Kłomnice z dnia 30.12.2016

 w sprawie zatwierdzenia planu Pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2017 roku.

Uchwała Nr 189.XXIX.2016 Rady Gminy Kłomnice z dnia 30.12.2016

 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2016–2027

Uchwała Nr 188.XXIX.2016 Rady Gminy Kłomnice z dnia 30.12.2016

 w sprawie zmian w Budżecie Gminy na 2016r.

Uchwała Nr 187.XXIX.2016 Rady Gminy Kłomnice z dnia 30.12.2016

 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2017-2027.

Uchwała Nr 186.XXIX.2016 Rady Gminy Kłomnice z dnia 30.12.2016

w sprawie: Budżetu Gminy na 2017 rok

Uchwała Nr 185.XXVIII.2016 Rady Gminy Kłomnice z dnia 22.12.2016

w sprawie zmian w Budżecie Gminy na 2016r.

Uchwała Nr 184.XXVII.2016 Rady Gminy Kłomnice z dnia 24.11.2016

w sprawie podtrzymania stanowiska w sprawie skargi na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach

Uchwała Nr 183.XXVII.2016 Rady Gminy Kłomnice z dnia 24.11.2016

w sprawie podtrzymania stanowiska w sprawie skargi na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach

Uchwała Nr 182.XXVII.2016 Rady Gminy Kłomnice z dnia 24.11.2016

w sprawie nadania nazw ulic we wsi  CHORZENICE

Uchwała Nr 181.XXVII.2016 Rady Gminy Kłomnice z dnia 24.11.2016

w sprawie nadania nazw ulic we wsi  MICHAŁÓW RUDNICKI

Uchwała Nr 180.XXVII.2016 Rady Gminy Kłomnice z dnia 24.11.2016

w sprawie dotacji przedmiotowej na rok 2017 dla Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach – samorządowego zakładu budżetowego.

Uchwała Nr 179.XXVII.2016 Rady Gminy Kłomnice z dnia 24.11.2016

w sprawie dotacji przedmiotowej na rok 2016 dla Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach – samorządowego zakładu budżetowego.

Uchwała Nr 178.XXVII.2016 Rady Gminy Kłomnice z dnia 24.11.2016

w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach.

Uchwała Nr 177.XXVII.2016 Rady Gminy Kłomnice z dnia 24.11.2016

w sprawie nadania statutu Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu Szkół w gminie Kłomnice

Uchwała Nr 176.XXVII.2016 Rady Gminy Kłomnice z dnia 24.11.2016

w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w gminie Kłomnice

Uchwała Nr 175.XXVII.2016 Rady Gminy Kłomnice z dnia 24.11.2016

w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Kłomnice z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017

Uchwała Nr 174.XXVII.2016 Rady Gminy Kłomnice z dnia 24.11.2016

w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok

Uchwała Nr 173.XXVII.2016 Rady Gminy Kłomnice z dnia 24.11.2016

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok

Uchwała Nr 172.XXVII.2016 Rady Gminy Kłomnice z dnia 24.11.2016

w sprawie zmian w Budżecie Gminy na 2016r.

Uchwała Nr 171.XXVI.2016 Rady Gminy Kłomnice z dnia 05.10.2016

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach.

Uchwała Nr 170.XXVI.2016 Rady Gminy Kłomnice z dnia 05.10.2016

w sprawie rozpatrzenia skarg na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach.

Uchwała Nr 169.XXVI.2016 Rady Gminy Kłomnice z dnia 05.10.2016

w sprawie przekazania według właściwości skargi na działalność Rady Gminy

Uchwała Nr 168.XXVI.2016 Rady Gminy Kłomnice z dnia 05.10.2016

 w sprawie wprowadzenia  zmiany w Statucie Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach

Uchwała Nr 167.XXVI.2016 Rady Gminy Kłomnice z dnia 05.10.2016

 w sprawie: likwidacji Gminnego Schroniska dla Zwierząt „As” w Jamrozowiźnie  

Uchwała Nr 166.XXVI.2016 Rady Gminy Kłomnice z dnia 05.10.2016

w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych i nadania im kategorii gminnejdrogi publicznej oraz przedłużenia istniejących publicznych dróg gminnych

Uchwała Nr 165.XXVI.2016 Rady Gminy Kłomnice z dnia 05.10.2016

 w sprawie wspólnego wykonania z powiatem Częstochowskim zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1034 S Witkowice-Rzerzęczyce”

Uchwała Nr 164.XXVI.2016 Rady Gminy Kłomnice z dnia 05.10.2016

w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ulicami: Leśną i Łąkową w miejscowości Pacierzów.

Uchwała Nr 163.XXVI.2016 Rady Gminy Kłomnice z dnia 05.10.2016

w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gminnych

Uchwała Nr 162.XXVI.2016 Rady Gminy Kłomnice z dnia 05.10.2016

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na czas oznaczony do lat 3.

Uchwała Nr 161.XXVI.2016 Rady Gminy Kłomnice z dnia 05.10.2016

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na czas oznaczony do lat 3.

Uchwała Nr 160.XXVI.2016 Rady Gminy Kłomnice z dnia 05.10.2016

w sprawie:  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na czas oznaczony do lat 3.

Uchwała Nr 159.XXVI.2016 Rady Gminy Kłomnice z dnia 05.10.2016

 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata  2016–2027

Uchwała Nr 158.XXVI.2016 Rady Gminy Kłomnice z dnia 05.10.2016

 w sprawie zmiany w Budżecie Gminy na 2016 rok.

Uchwała Nr 157.XXV.2016 Rady Gminy Kłomnice z dnia 21.07.2016

 w sprawie zatwierdzenia planu Pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2016 roku.

Uchwała Nr 156.XXV.2016 Rady Gminy Kłomnice z dnia 21.07.2016

w sprawie przystąpienia Gminy  Kłomnice do Stowarzyszenia ds. Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Subregionu Północnego Województwa Śląskiego

Uchwała Nr 155.XXV.2016 Rady Gminy Kłomnice z dnia 21.07.2016

 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2016–2027

Uchwała Nr 154.XXV.2016 Rady Gminy Kłomnice z dnia 21.07.2016

 w sprawie zmiany w Budżecie Gminy na 2016 rok.

Uchwała Nr 153.XXIV.2016 Rady Gminy Kłomnice z dnia 22.06.2016

w sprawie poparcia mających na celu utworzenie niezależnego Śląskiego Instytutu Onkologii

Uchwała Nr 152.XXIV.2016 Rady Gminy Kłomnice z dnia 22.06.2016

w sprawie przyjęcia do realizacji zaktualizowanego „Planu gospodarki niskoemisyjnej na terenie gminy Kłomnice”

Uchwała Nr 151.XXIV.2016 Rady Gminy Kłomnice z dnia 22.06.2016

w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania poprzez wymianę nisko wydajnych i nieekologicznych kotłów na paliwo stałe oraz innych źródeł ciepła z możliwością spalania odpadów stałych na wysoko sprawne i ekologiczne źródła ciepła w budynkach/lokalach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Kłomnice  

Uchwała Nr 150.XXIV.2016 Rady Gminy Kłomnice z dnia 22.06.2016

w sprawie ustalenia inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr 149.XXIV.2016 Rady Gminy Kłomnice z dnia 22.06.2016

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Uchwała Nr 148.XXIV.2016 Rady Gminy Kłomnice z dnia 22.06.2016

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kłomnice

Uchwała Nr 147.XXIV.2016 Rady Gminy Kłomnice z dnia 22.06.2016

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej  

Uchwała Nr 146.XXIV.2016 Rady Gminy Kłomnice z dnia 22.06.2016

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

Uchwała Nr 145.XXIV.2016 Rady Gminy Kłomnice z dnia 22.06.2016

w sprawie zmiany uchwały nr 48/VII/2011 Rady Gminy Kłomnice z dnia 10 czerwca 2011r w sprawie ustalenia inkasentów podatków i opłat lokalnych oraz wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr 144.XXIV.2016 Rady Gminy Kłomnice z dnia 22.06.2016

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości zryczałtowanych diet dla sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy i naradach organizowanych przez Wójta

Uchwała Nr 143.XXIV.2016 Rady Gminy Kłomnice z dnia 22.06.2016

w sprawie: przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

Uchwała Nr 142.XXIV.2016 Rady Gminy Kłomnice z dnia 22.06.2016

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2016–2027

Uchwała Nr 141.XXIV.2016 Rady Gminy Kłomnice z dnia 22.06.2016

w sprawie: zmian w Budżecie Gminy na 2016r.

Uchwała Nr 140.XXIV.2016 Rady Gminy Kłomnice z dnia 22.06.2016

w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych instytucji kultury Gminy Kłomnice za 2015 rok

Uchwała Nr 139.XXIV.2016 Rady Gminy Kłomnice z dnia 22.06.2016

w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kłomnice

Uchwała Nr 138.XXIV.2016 Rady Gminy Kłomnice z dnia 22.06.2016

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok

Uchwała Nr 137.XXIV.2016 Rady Gminy Kłomnice z dnia 22.06.2016

w sprawie: dotacji przedmiotowej na rok 2016 dla Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach – samorządowego zakładu budżetowego.

Uchwała Nr 136.XXIV.2016 Rady Gminy Kłomnice z dnia 22.06.2016

 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 128.XXII.2016 z dnia 31.03.2016r w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłomnice, położonej w Kłomnicach przy ul. Strażackiej 18A.

Uchwała Nr 135.XXIII.2016 Rady Gminy Kłomnice z dnia 12.05.2016

 w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Aktywności Lokalnej dla mieszkańców Miejscowości Zawada na lata 2016 – 2017

Uchwała Nr 134.XXIII.2016 Rady Gminy Kłomnice z dnia 12.05.2016

w sprawie powołania Skarbnika Gminy Kłomnice

Uchwała Nr 133.XXIII.2016 Rady Gminy Kłomnice z dnia 12.05.2016

w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Kłomnice

Uchwała Nr 132.XXIII.2016 Rady Gminy Kłomnice z dnia 12.05.2016

w sprawie określenia wysokości zryczałtowanych diet dla sołtysów za udział w  posiedzeniach Rady Gminy i naradach organizowanych przez Wójta.

Uchwała Nr 131.XXIII.2016 Rady Gminy Kłomnice z dnia 12.05.2016

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice 
na lata 2016–2027

Uchwała Nr 130.XXIII.2016 Rady Gminy Kłomnice z dnia 12.05.2016

w sprawie zmiany w Budżecie Gminy na 2016 rok.

Uchwała Nr 129.XXII.2016 Rady Gminy Kłomnice z dnia 31.03.2016

w sprawie MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO gminy Kłomnice

Uchwała Nr 128.XXII.2016 Rady Gminy Kłomnice z dnia 31.03.2016

 w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłomnice, położonej w Kłomnicach przy ul. Strażackiej 18A.

Uchwała Nr 127.XXII.2016 Rady Gminy Kłomnice z dnia 31.03.2016

w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków   

Uchwała Nr 126.XXII.2016 Rady Gminy Kłomnice z dnia 31.03.2016

w sprawie: zmiany Uchwały Rady Gminy Kłomnice nr 112.XXI.2016 z dnia 25-02-2016 r. w przedmiocie zmiany siedziby Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach oraz w sprawie zmiany w statucie Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach

Uchwała Nr 125.XXII.2016 Rady Gminy Kłomnice z dnia 31.03.2016

w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Kłomnice nr 75.XIV.2015 z dnia 29-10-2015 r. w przedmiocie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego „Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach” z siedzibą w Zdrowej

Uchwała Nr 124.XXII.2016 Rady Gminy Kłomnice z dnia 31.03.2016

 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2016–2027

Uchwała Nr 123.XXII.2016 Rady Gminy Kłomnice z dnia 31.03.2016

 w sprawie zmiany w Budżecie Gminy na 2016 rok.

Uchwała Nr 122.XXII.2016 Rady Gminy Kłomnice z dnia 31.03.2016

 w sprawie przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Kłomnice na lata 2016-2022.

Uchwała Nr 121.XXII.2016 Rady Gminy Kłomnice z dnia 31.03.2016

w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłomnice w roku 2016.

Uchwała Nr 120.XXII.2016 Rady Gminy Kłomnice z dnia 31.03.2016

 w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018

Uchwała Nr 119.XXI.2016 Rady Gminy Kłomnice z dnia 25.02.2016

w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkół w Witkowicach

Uchwała Nr 118.XXI.2016 Rady Gminy Kłomnice z dnia 25.02.2016

w sprawie zatwierdzenia planu Pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze  2016 roku

Uchwała Nr 117.XXI.2016 Rady Gminy Kłomnice z dnia 25.02.2016

 w sprawie: odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

Uchwała Nr 116.XXI.2016 Rady Gminy Kłomnice z dnia 25.02.2016

 w sprawie: odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

Uchwała Nr 115.XXI.2016 Rady Gminy Kłomnice z dnia 25.02.2016

 w sprawie: odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

Uchwała Nr 114.XXI.2016 Rady Gminy Kłomnice z dnia 25.02.2016

w sprawie: odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

Uchwała Nr 113.XXI.2016 Rady Gminy Kłomnice z dnia 25.02.2016

 w sprawie: zmian w Budżecie Gminy na 2016r.

Uchwała Nr 112.XXI.2016 Rady Gminy Kłomnice z dnia 25.02.2016

w sprawie zmiany siedziby Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach oraz w sprawie zmiany w statucie Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach

Uchwała Nr 111.XXI.2016 Rady Gminy Kłomnice z dnia 25.02.2016

 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2016–2027

Uchwała Nr 110.XXI.2016 Rady Gminy Kłomnice z dnia 25.02.2016

 w sprawie stanowiska dotyczącego przywrócenia województwa częstochowskiego

Uchwała Nr 109.XXI.2016 Rady Gminy Kłomnice z dnia 25.02.2016

w sprawie: przyjęcia Lokalnej Strategii Rozwoju Gminy Kłomnice na lata 2016-2022  

Uchwała Nr 108.XXI.2016 Rady Gminy Kłomnice z dnia 25.02.2016

w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016  w Gminie Kłomnice.  

Uchwała Nr 107.XXI.2016 Rady Gminy Kłomnice z dnia 25.02.2016

w sprawie: przejęcia w formie darowizny od Skarbu Państwa nieruchomości zabudowanej ośrodkiem zdrowia w Garnku i zbiornika p.poż. w Konarach.

Uchwała Nr 106.XXI.2016 Rady Gminy Kłomnice z dnia 25.02.2016

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Kłomnice  

Uchwała Nr 105.XX.2016 Rady Gminy Kłomnice z dnia 15.01.2016

 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Częstochowskiego.

Uchwała Nr 104.XX.2016 Rady Gminy Kłomnice z dnia 15.01.2016

 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2016–2027

Uchwała Nr 103.XX.2016 Rady Gminy Kłomnice z dnia 15.01.2016

  w sprawie: zmian w Budżecie Gminy na 2016r.

Uchwała Nr 102.XX.2016 Rady Gminy Kłomnice z dnia 15.01.2016

 w sprawie przystąpienia Gminy Kłomnice do realizacji projektu partnerskiego pod nazwą "Drużyna Powiatu" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Działania 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.