Uchwała nr 245/XXIX/2013 Rady Gminy Kłomnice z dnia 30.12.2013

w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach.

Uchwała nr 244/XXIX/2013 Rady Gminy Kłomnice z dnia 30.12.2013

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy.

Uchwała nr 243/XXIX/2013 Rady Gminy Kłomnice z dnia 30.12.2013

w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Gminnej Biblioteki Publicznej w Kłomnicach na lata 2014 – 2019

Uchwała nr 242/XXIX/2013 Rady Gminy Kłomnice z dnia 30.12.2013

w sprawiezwrócenia się do Sejmu RP i Senatu RP z apelem o zmianę ustawy Kodeks wyborczy w zakresie wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych do Sejmu RP, w 460 okręgach jednomandatowych.

Uchwała nr 241/XXIX/2013 Rady Gminy Kłomnice z dnia 30.12.2013

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola publiczne , dla których organem prowadzącym jest Gmina Kłomnice

Uchwała nr 240/XXIX/2013 Rady Gminy Kłomnice z dnia 30.12.2013

w sprawie zmiany uchwały Nr 48/VII/2011 Rady Gminy Kłomnice z dnia 10 czerwca 2011 r w sprawie ustalenia inkasentów podatków i opłat lokalnych oraz wynagrodzenia za inkaso

Uchwała nr 239/XXIX/2013 Rady Gminy Kłomnice z dnia 30.12.2013

w sprawie: ustalenia inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wynagrodzenia za inkaso.

Uchwała nr 238/XXIX/2013 Rady Gminy Kłomnice z dnia 30.12.2013

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2013–2027

Uchwała nr 237/XXIX/2013 Rady Gminy Kłomnice z dnia 30.12.2013

w sprawie: zmian w Budżecie Gminy na 2013r.

Uchwała nr 236/XXIX/2013 Rady Gminy Kłomnice z dnia 30.12.2013

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice

Uchwała nr 235/XXIX/2013 Rady Gminy Kłomnice z dnia 30.12.2013

w sprawie: Budżetu Gminy na 2014 rok

Uchwała nr 234/XXVIII/2013 Rady Gminy Kłomnice z dnia 04.12.2013

w sprawie: użyczenia na czas oznaczony pomieszczeń zaadoptowanych na strażnicę OSP Konary.

Uchwała nr 233/XXVIII/2013 Rady Gminy Kłomnice z dnia 04.12.2013

w sprawie: uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Kłomnice

Uchwała nr 232/XXVIII/2013 Rady Gminy Kłomnice z dnia 04.12.2013

w sprawie: stawek podatku od środków transportowych

Uchwała nr 231/XXVIII/2013 Rady Gminy Kłomnice z dnia 04.12.2013

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2013–2027

Uchwała nr 230/XXVIII/2013 Rady Gminy Kłomnice z dnia 04.12.2013

w sprawie: zmian w Budżecie Gminy na 2013r.

Uchwała nr 229/XXVIII/2013 Rady Gminy Kłomnice z dnia 04.12.2013

w sprawie: udzielenia dotacji na Fundusz Wsparcia Policji

Uchwała nr 228/XXVII/2013 Rady Gminy Kłomnice z dnia 14.11.2013

w sprawie:rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Kłomnice

Uchwała nr 227/XXVII/2013 Rady Gminy Kłomnice z dnia 14.11.2013

w sprawie: rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach.

Uchwała nr 226/XXVII/2013 Rady Gminy Kłomnice z dnia 14.11.2013

  w sprawie: wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej

Uchwała nr 225/XXVII/2013 Rady Gminy Kłomnice z dnia 14.11.2013

w sprawie: przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Kłomnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014

Uchwała nr 224/XXVII/2013 Rady Gminy Kłomnice z dnia 14.11.2013

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Kłomnice do zawarcia porozumienia z Prezydentem Miasta Częstochowy  

Uchwała nr 223/XXVII/2013 Rady Gminy Kłomnice z dnia 14.11.2013

w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok

Uchwała nr 222/XXVII/2013 Rady Gminy Kłomnice z dnia 14.11.2013

w sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok

Uchwała nr 221/XXVII/2013 Rady Gminy Kłomnice z dnia 14.11.2013

 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

Uchwała nr 220/XXVII/2013 Rady Gminy Kłomnice z dnia 14.11.2013

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2013–2027

Uchwała nr 219/XXVII/2013 Rady Gminy Kłomnice z dnia 14.11.2013

w sprawie: zmian w Budżecie Gminy na 2013r.

Uchwała nr 218/XXVI/2013 Rady Gminy Kłomnice z dnia 08.10.2013

w sprawie: udzielenia Kierownikowi Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w gminie Kłomnice upoważnienia do wydawania decyzji w sprawach dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Uchwała nr 217/XXVI/2013 Rady Gminy Kłomnice z dnia 08.10.2013

 zmieniająca uchwałę w sprawie bezprzetargowego zbycia części działki nr 637/1 położonej obręb Witkowice stanowiącej własność gminy Kłomnice na rzecz ....* zam. Witkowice ...*

Uchwała nr 216/XXVI/2013 Rady Gminy Kłomnice z dnia 08.10.2013

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka nr 549/8 w Nieznanicach.

Uchwała nr 215/XXVI/2013 Rady Gminy Kłomnice z dnia 08.10.2013

w sprawie: wydzierżawienia w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości zabudowanych Ośrodkami Zdrowia w Kłomnicach i Rzerzęczycach na prowadzenie świadczeń zdrowotnych.

Uchwała nr 214/XXVI/2013 Rady Gminy Kłomnice z dnia 08.10.2013

w sprawie: użyczenia na czas oznaczony lokalu w budynku „Zespół Gminny Nr 2” w Kłomnicach ul. Strażacka 18 na tymczasową siedzibę Komisariatu Policji w Kłomnicach.  

Uchwała nr 213/XXVI/2013 Rady Gminy Kłomnice z dnia 08.10.2013

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2013–2027

Uchwała nr 212/XXVI/2013 Rady Gminy Kłomnice z dnia 08.10.2013

w sprawie: zmian w Budżecie Gminy na 2013r.

Uchwała nr 211/XXV/2013 Rady Gminy Kłomnice z dnia 03.09.2013

w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu Szkół w gminie Kłomnice

Uchwała nr 210/XXV/2013 Rady Gminy Kłomnice z dnia 03.09.2013

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach

Uchwała nr 209/XXV/2013 Rady Gminy Kłomnice z dnia 03.09.2013

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kłomnice

Uchwała nr 208/XXV/2013 Rady Gminy Kłomnice z dnia 03.09.2013

w sprawie: bezprzetargowego zbycia części działki nr 637/1 położonej obręb Witkowice stanowiącej własność gminy Kłomnice na rzecz Teresy i Kazimierza małż. Balant zam. *.

Uchwała nr 207/XXV/2013 Rady Gminy Kłomnice z dnia 03.09.2013

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2013–2027

Uchwała nr 206/XXV/2013 Rady Gminy Kłomnice z dnia 03.09.2013

w sprawie: zmian w Budżecie Gminy na 2013r.

Uchwała nr 205/XXV/2013 Rady Gminy Kłomnice z dnia 03.09.2013

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Lelów na usunięcie skutków klęski żywiołowej

Uchwała nr 204/XXIV/2013 Rady Gminy Kłomnice z dnia 04.07.2013

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy.

Uchwała nr 203/XXIV/2013 Rady Gminy Kłomnice z dnia 04.07.2013

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Gminy Kłomnice

Uchwała nr 202/XXIV/2013 Rady Gminy Kłomnice z dnia 04.07.2013

w sprawie: zmiany uchwały nr 258/XXVII/05 Rady Gminy Kłomnice z dnia 14.11.2005r. w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Kłomnicach

Uchwała nr 201/XXIV/2013 Rady Gminy Kłomnice z dnia 04.07.2013

w sprawie: poparcia stanowiska Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w sprawie projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata  2014-2020 (z kwietnia 2013r).

Uchwała nr 200/XXIV/2013 Rady Gminy Kłomnice z dnia 04.07.2013

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2013–2027

Uchwała nr 199/XXIV/2013 Rady Gminy Kłomnice z dnia 04.07.2013

w sprawie: zmian w Budżecie Gminy na 2013r.

Uchwała nr 198/XXIV/2013 Rady Gminy Kłomnice z dnia 04.07.2013

w sprawie: emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Uchwała nr 197/XXIV/2013 Rady Gminy Kłomnice z dnia 04.07.2013

w sprawie: zaciągnięcia pożyczki na zadanie „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kłomnice"

Uchwała nr 196/XXIV/2013 Rady Gminy Kłomnice z dnia 04.07.2013

w sprawie: zaciągnięcia pożyczki na zadanie „ Termomodernizacja budynku adaptowanego na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdrowej, Gmina Kłomnice, przy ul. Strażackiej 34".

Uchwała nr 195/XXIV/2013 Rady Gminy Kłomnice z dnia 04.07.2013

w sprawie: zmiany uchwały nr 183/XXIII/2013 z dnia 31.05.2013 w sprawie zmian w Budżecie Gminy na 2013r.

Uchwała nr 194/XXIV/2013 Rady Gminy Kłomnice z dnia 04.07.2013

w sprawie: uchylenia uchwały nr 187/XXIII/2013 w sprawiezaciągnięcia pożyczki na zadanie „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kłomnice"

Uchwała nr 193/XXIV/2013 Rady Gminy Kłomnice z dnia 04.07.2013

w sprawie: uchylenia uchwały nr 186/XXIII/2013 w sprawiezaciągnięcia pożyczki na zadanie „termomodernizacja budynku adaptowanego na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdrowej, Gmina Kłomnice, przy ul. Strażackiej 34".

Uchwała nr 192/XXIV/2013 Rady Gminy Kłomnice z dnia 04.07.2013

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Uchwała nr 191/XXIV/2013 Rady Gminy Kłomnice z dnia 04.07.2013

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kłomnice

Uchwała nr 190/XXIII/2013 Rady Gminy Kłomnice z dnia 31.05.2013

w sprawie: rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Kłomnice.  

Uchwała nr 189/XXIII/2013 Rady Gminy Kłomnice z dnia 31.05.2013

w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Nieznanice na lata 2012-2017.  

Uchwała nr 188/XXIII/2013 Rady Gminy Kłomnice z dnia 31.05.2013

w sprawie: przystąpienia Gminy Kłomnice do realizacji projektu w ramach Działania 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty”  

Uchwała nr 187/XXIII/2013 Rady Gminy Kłomnice z dnia 31.05.2013

w sprawie: zaciągnięcia pożyczki na zadanie „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kłomnice

Uchwała nr 186/XXIII/2013 Rady Gminy Kłomnice z dnia 31.05.2013

w sprawie: zaciągnięcia pożyczki na zadanie „ Termomodernizacja budynku adaptowanego na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdrowej, Gmina Kłomnice, przy ul. Strażackiej 34".

Uchwała nr 185/XXIII/2013 Rady Gminy Kłomnice z dnia 31.05.2013

w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację zadania  pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Nieznanice”

Uchwała nr 184/XXIII/2013 Rady Gminy Kłomnice z dnia 31.05.2013

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2013–2027

Uchwała nr 183/XXIII/2013 Rady Gminy Kłomnice z dnia 31.05.2013

w sprawie: zmian w Budżecie Gminy na 2013r.

Uchwała nr 182/XXIII/2013 Rady Gminy Kłomnice z dnia 31.05.2013

w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych instytucji kultury Gminy Kłomnice za 2012r.

Uchwała nr 181/XXIII/2013 Rady Gminy Kłomnice z dnia 31.05.2013

w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kłomnice

Uchwała nr 180/XXIII/2013 Rady Gminy Kłomnice z dnia 31.05.2013

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

Uchwała nr 179/XXII/2013 Rady Gminy Kłomnice z dnia 15.03.2013

w sprawie: przyjęcia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” w Nieznanicach

Uchwała nr 178/XXII/2013 Rady Gminy Kłomnice z dnia 15.03.2013

w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2014 roku.

Uchwała nr 177/XXII/2013 Rady Gminy Kłomnice z dnia 15.03.2013

w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela zatrudnionych w placówkach oświatowych funkcjonujących na terenie gminy Kłomnice

Uchwała nr 176/XXII/2013 Rady Gminy Kłomnice z dnia 15.03.2013

w sprawie: zatwierdzenia Gminnego programu wspierania rodziny na lata  2013 – 2015

Uchwała nr 175/XXII/2013 Rady Gminy Kłomnice z dnia 15.03.2013

w sprawie: przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2013-2017”.

Uchwała nr 174/XXII/2013 Rady Gminy Kłomnice z dnia 15.03.2013

w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kłomnice

Uchwała nr 173/XXII/2013 Rady Gminy Kłomnice z dnia 15.03.2013

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłomnice”.

Uchwała nr 172/XXII/2013 Rady Gminy Kłomnice z dnia 15.03.2013

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka nr 549/8 w Nieznanicach.

Uchwała nr 171/XXII/2013 Rady Gminy Kłomnice z dnia 15.03.2013

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2013–2027

Uchwała nr 170/XXII/2013 Rady Gminy Kłomnice z dnia 15.03.2013

w sprawie: zmian w Budżecie Gminy na 2013r.

Uchwała nr 169/XXII/2013 Rady Gminy Kłomnice z dnia 15.03.2013

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania leasingowego na koparko-ładowarkę.

Uchwała nr 168/XXII/2013 Rady Gminy Kłomnice z dnia 15.03.2013

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr 167/XXII/2013 Rady Gminy Kłomnice z dnia 15.03.2013

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Uchwała nr 166/XXII/2013 Rady Gminy Kłomnice z dnia 15.03.2013

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr 165/XXII/2013 Rady Gminy Kłomnice z dnia 15.03.2013

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Uchwała nr 164/XXII/2013 Rady Gminy Kłomnice z dnia 15.03.2013

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kłomnice

Uchwała nr 163/XXI/2013 Rady Gminy Kłomnice z dnia 19.01.2013

w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013 w Gminie Kłomnice.

Uchwała nr 162/XXI/2013 Rady Gminy Kłomnice z dnia 19.01.2013

w sprawie: zmiany Uchwały 154/XIX/2012 Rady Gminy Kłomnice z dnia 3 grudnia 2012r w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Kłomnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013

Uchwała nr 161/XXI/2013 Rady Gminy Kłomnice z dnia 19.01.2013

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kłomnice.

Uchwała nr 160/XXI/2013 Rady Gminy Kłomnice z dnia 19.01.2013

w sprawie: ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Kłomnice.