główna zawartość
artykuł nr 26

Zarządzenie nr 120/2013 Wójta Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie: zmian w planie finansowym na 2013r.

artykuł nr 27

Zarządzenie nr 119/2013 Wójta Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie: zmian w Budżecie Gminy Kłomnice na 2013r.

artykuł nr 28

Zarządzenie nr 118/2013 Wójta Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie: ogłoszenia konsultacji społecznych projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Kłomnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014.

artykuł nr 29

Zarządzenie nr 117/2013 Wójta Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie: przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w zakresie Upowszechniania kultury fizycznej i sportu w sołectwie Zawada.

artykuł nr 30

Zarządzenie nr 116/2013 Wójta Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie: wynajęcia lokalu użytkowego.