Uchwała Nr 159/XXIII/08 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2008r.

w sprawie: nieodpłatnego nabycia na własność Gminy Kłomnice nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1740/3 obręb Garnek od Agencji Nieruchomości Rolnych ? Oddział Terenowy w Opolu.

Uchwała Nr 158/XXIII/08 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2008r.

w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla gospodarstwa pomocniczego Biura Obsługi Oświaty na zorganizowanie wypoczynku dzieci w okresie ferii zimowych i letnich.

Uchwała Nr 157/XXIII/08 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2008r.

w sprawie: przedłużenia umowy dzierżawy.

Uchwała Nr 156/XXIII/08 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2008r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008r.

Uchwała Nr 155/XXIII/08 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2008r.

w sprawie: zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok.

Uchwała Nr 154/XXIII/08 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2008r.

w sprawie: BUDŻETU GMINY NA 2009 ROK

Uchwała Nr 153/XXII/08 Rady Gminy Kłomnice z dnia 26.11.2008r.

w sprawie: rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Kłomnice.

Uchwała Nr 152/XXII/08 Rady Gminy Kłomnice z dnia 26.11.2008r.

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Kłomnice

Uchwała Nr 151/XXII/08 Rady Gminy Kłomnice z dnia 26.11.2008r.

w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagrodzenia za prace oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Kłomnice dodatków do wynagrodzenia, nagród i dodatków so

Uchwała Nr 150/XXII/08 Rady Gminy Kłomnice z dnia 26.11.2008r.

w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych.

Uchwała Nr 149/XXII/08 Rady Gminy Kłomnice z dnia 26.11.2008r.

w sprawie: przedłużenia umów najmu.

Uchwała Nr 148/XXII/08 Rady Gminy Kłomnice z dnia 26.11.2008r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008r.

Uchwała Nr 147/XXII/08 Rady Gminy Kłomnice z dnia 26.11.2008r.

w sprawie: podatku od środków transportowych na 2009 rok .

Uchwała Nr 146/XXII/08 Rady Gminy Kłomnice z dnia 26.11.2008r.

w sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomości

Uchwała Nr 145/XXII/08 Rady Gminy Kłomnice z dnia 26.11.2008r.

w sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok

Uchwała Nr 144/XXII/08 Rady Gminy Kłomnice z dnia 26.11.2008r.

w sprawie: zwolnienia z podatku rolnego

Uchwała Nr 143/XXII/08 Rady Gminy Kłomnice z dnia 26.11.2008r.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

PROTOKÓŁ Nr XXI/08

z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Kłomnice odbytej w dniu 29.10.2008r

PROTOKÓŁ Nr XX/08

z sesji Rady Gminy Kłomnice odbytej w dniu 10.10.2008r

Uchwała Nr 142/XXI/08 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.10.2008r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008r.

Uchwała Nr 141/XX/08 Rady Gminy Kłomnice z dnia 10.10.2008r.

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Policji

Uchwała Nr 140/XX/08 Rady Gminy Kłomnice z dnia 10.10.2008r.

w sprawie: Programu Współpracy Gminy Kłomnice z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2009

Uchwała Nr 139/XX/08 Rady Gminy Kłomnice z dnia 10.10.2008r.

w sprawie: udzielenia pomocy poszkodowanym gminom w wyniku przejścia trąby powietrznej.

Uchwała Nr 138/XX/08 Rady Gminy Kłomnice z dnia 10.10.2008r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach

Uchwała Nr 137/XX/08 Rady Gminy Kłomnice z dnia 10.10.2008r.

w sprawie przyjęcia Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Kłomnice na lata 2008-2013.

Uchwała Nr 136/XX/08 Rady Gminy Kłomnice z dnia 10.10.2008r.

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w zakresie dożywiania uczniów na terenie Gminy Kłomnice na lata 2008-2009

Uchwała Nr 135/XX/08 Rady Gminy Kłomnice z dnia 10.10.2008r.

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Kłomnice do zawarcia porozumienia z Prezydentem Miasta Częstochowy

Uchwała Nr 134/XX/08 Rady Gminy Kłomnice z dnia 10.10.2008r.

w sprawie: przedłużenia umów dzierżaw.

Uchwała Nr 133/XX/08 Rady Gminy Kłomnice z dnia 10.10.2008r.

w sprawie: procedury uchwalania budżetu gminy Kłomnice oraz rodzaje i szczegółowość materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Uchwała Nr 132/XX/08 Rady Gminy Kłomnice z dnia 10.10.2008r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008r.

Uchwała Nr 131/XIX/08 Rady Gminy Kłomnice z dnia 19.08.2008r.

w sprawie: bezprzetargowego zbycia części działki nr 1/3 położonej w Kłomnicach przy ul. Częstochowskiej stanowiącej własność gminy Kłomnice na rzecz D. i K. Gołębiowski ? Spółka Jawna, Hurtownia Spożywcza ?Wafelek A&D? Częstochowa ul. Krakowska 45.

Uchwała Nr 130/XIX/08 Rady Gminy Kłomnice z dnia 19.08.2008r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

Uchwała Nr 129/XIX/08 Rady Gminy Kłomnice z dnia 19.08.2008r.

w sprawie: udzielenia pomocy poszkodowanym gminom w wyniku przejścia trąby powietrznej.

PROTOKÓŁ Nr XIX/08

z Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Kłomnice odbytej w dniu 19.08.2008r

Uchwała Nr 128/XVIII/08 Rady Gminy Kłomnice z dnia 7.08.2008r.

w sprawie przystąpienia Gminy Kłomnice do realizacji projektu w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Uchwała Nr 127/XVIII/08 Rady Gminy Kłomnice z dnia 7.08.2008r.

w sprawie: ustalenia wysokości diet dla sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy.

Uchwała Nr 126/XVIII/08 Rady Gminy Kłomnice z dnia 7.08.2008r.

w sprawie zaopiniowania uchwały Rady Powiatu Radomszczańskiego w sprawie ograniczenia działalności Szpitala Powiatowego w Radomsku polegającej na likwidacji Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego w Pławnie.

Uchwała Nr 125/XVIII/08 Rady Gminy Kłomnice z dnia 7.08.2008r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr 117/XIV/04 Rady Gminy Kłomnice z dnia 27.04.2004r dotyczącej ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kłomnice.

Uchwała Nr 124/XVIII/08 Rady Gminy Kłomnice z dnia 7.08.2008r.

w sprawie: uchylenia uchwał.

Uchwała Nr 123/XVIII/08 Rady Gminy Kłomnice z dnia 7.08.2008r.

w sprawie: udzielenia bonifikaty na sprzedaż nieruchomości.

Uchwała Nr 122/XVIII/08 Rady Gminy Kłomnice z dnia 7.08.2008r.

w sprawie: zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, rozliczenia i kontroli wykorzystania dotacji.

Uchwała Nr 121/XVIII/08 Rady Gminy Kłomnice z dnia 7.08.2008r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008r.

PROTOKÓŁ Nr XVIII/08

z sesji Rady Gminy Kłomnice odbytej w dniu 7.08.2008r

Uchwała Nr 120/XVII/08 Rady Gminy Kłomnice z dnia 28.05.2008r.

w sprawie: przystąpienia do realizacji wspólnego projektu ?E - Powiat Częstochowski"

Uchwała Nr 119/XVII/08 Rady Gminy Kłomnice z dnia 28.05.2008r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Częstochowskiemu

Uchwała Nr 118/XVII/08 Rady Gminy Kłomnice z dnia 28.05.2008r.

w sprawie:określenia wysokości zryczałtowanych diet za udział w pracach Rady oraz zwrotu kosztów podróży służbowej.

Uchwała Nr 117/XVII/08 Rady Gminy Kłomnice z dnia 28.05.2008r.

w sprawie: przystąpienia do Stowarzyszenia ?Razem na Wyżyny".

Uchwała Nr 116/XVII/08 Rady Gminy Kłomnice z dnia 28.05.2008r.

w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla pedagogów szkolnych i logopedów zatrudnionych w placówkach oświatowych funkcjonujących na terenie gminy Kłomnice

Uchwała Nr 115/XVII/08 Rady Gminy Kłomnice z dnia 28.05.2008r.

w sprawie: udzielania pomocy finansowej dla powiatu częstochowskiego

Uchwała Nr 114/XVII/08 Rady Gminy Kłomnice z dnia 28.05.2008r.

w sprawie: współdziałania przy realizacji projektu ?Studium zagospodarowania turystycznego Szlaku Wodnego Warty ? Częstochowa - gm.Mstów ? gm. Kłomnice?.

Uchwała Nr 113/XVII/08 Rady Gminy Kłomnice z dnia 28.05.2008r.

w sprawie: zamiany nieruchomości bez obowiązku dokonywania dopłat

Uchwała Nr 112/XVII/08 Rady Gminy Kłomnice z dnia 28.05.2008r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008r.

PROTOKÓŁ Nr XVII/08

z sesji Rady Gminy Kłomnice odbytej w dniu 28.05.2008r

Uchwała Nr 111/XVII/08 Rady Gminy Kłomnice z dnia 28.05.2008r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu na zadanie pn ?Modernizacja dróg gminnych"

Uchwała Nr 110/XVI/08 Rady Gminy Kłomnice z dnia 28.04.2008r.

w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy.

Uchwała Nr 109/XVI/08 Rady Gminy Kłomnice z dnia 28.04.2008r.

w sprawie: rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Kłomnice.

Uchwała Nr 108/XVI/08 Rady Gminy Kłomnice z dnia 28.04.2008r.

w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla pedagogów szkolnych i logopedów zatrudnionych w placówkach oświatowych funkcjonujących na terenie gminy Kłomnice

Uchwała Nr 107/XVI/08 Rady Gminy Kłomnice z dnia 28.04.2008r.

W sprawie upoważnienia Wójta Gminy Kłomnice do zawarcia porozumienia z Prezydentem Miasta Częstochowy.

Uchwała Nr 106/XVI/08 Rady Gminy Kłomnice z dnia 28.04.2008r.

w sprawie: zawarcia porozumienia w sprawie przystąpienia do wspólnej realizacji Projektu pod nazwą "System selektywnej zbiórki odpadów komunalnych".

Uchwała Nr 105/XVI/08 Rady Gminy Kłomnice z dnia 28.04.2008r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Częstochowa

Uchwała Nr 104/XVI/08 Rady Gminy Kłomnice z dnia 28.04.2008r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Częstochowskiemu

Uchwała Nr 103/XVI/08 Rady Gminy Kłomnice z dnia 28.04.2008r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008r.

Uchwała Nr 102/XVI/08 Rady Gminy Kłomnice z dnia 28.04.2008r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2007 rok Instytucji Kultury Gminy Kłomnice.

Uchwała Nr 101/XVI/08 Rady Gminy Kłomnice z dnia 28.04.2008r.

w sprawie:rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kłomnice.

PROTOKÓŁ SESJI Nr XVI/08

z sesji Rady Gminy Kłomnice odbytej w dniu 28.04.2008r

Uchwała Nr 100/XV/08 Rady Gminy Kłomnice z dnia 28.02.2008r.

w sprawie: rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Kłomnice.

Uchwała Nr 99/XV/08 Rady Gminy Kłomnice z dnia 28.02.2008r.

w sprawie: rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Kłomnice.

Uchwała Nr 98/XV/08 Rady Gminy Kłomnice z dnia 28.02.2008r.

w sprawie: zaciągnięcia kredytu na zadanie pn. Przebudowa i modernizacja dróg gminnych ul. Strażacka, Targowa i Sądowa w Kłomnicach.

Uchwała Nr 97/XV/08 Rady Gminy Kłomnice z dnia 28.02.2008r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008r.

PROTOKÓŁ SESJI Nr XV/08

PROTOKÓŁ Nr XV/08 z sesji Rady Gminy Kłomnice odbytej w dniu 28.02.2008r

Uchwała Nr 96/XIV/07 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.01.2008r.

w sprawie: wyrażenia zgody na używanie herbu gminy Kłomnice przez Stowarzyszenie ?Razem na wyżyny?.

Uchwała Nr 95/XIV/07 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.01.2008r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr 144/XV/04 z dnia 3 czerwca 2004r w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu /z wyłączeniem piwa/ przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

Uchwała Nr 94/XIV/07 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.01.2008r.

Zmieniająca Uchwałę Nr 118/XVI/2000 z dnia 21.07.2000r w sprawie: zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Kłomnice.

Uchwała Nr 93/XIV/07 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.01.2008r.

w sprawie: zasad wynajmowania lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu Gminy Kłomnice.

Uchwała Nr 92/XIV/07 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.01.2008r.

w sprawie: przedłużenia umowy dzierżawy i umowy najmu.

Uchwała Nr 91/XIV/07 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.01.2008r.

w sprawie: przekazania w formie darowizny nieruchomości oznaczonej jako działka 422/3 w Kłomnicach.

Uchwała Nr 90/XIV/07 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.01.2008r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008r.

Uchwała Nr 89/XIV/07 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.01.2008r.

w sprawie zaopiniowania projektu planów aglomeracji Kłomnice i Huby

Uchwała Nr 88/XIV/07 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.01.2008r.

w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008

PROTOKÓŁ SESJI Nr XIV/08

z sesji Rady Gminy Kłomnice odbytej w dniu 29. 01. 2008r.